1226/1993

Annettu Helsingissä 17 päivänä joulukuuta 1993

Asetus sotilasvammalain eräiden säännösten soveltamisesta annetun asetuksen muuttamisesta

Sosiaali- ja terveysministerin esittelystä

muutetaan sotilasvammalain eräiden säännösten soveltamisesta 31 päivänä joulukuuta 1985 annetun asetuksen (1117/85)1 §, 3 §:n 4 momentti, 5 §:n 3 kohta, 6 §, 8 §:n 1, 3 ja 4 momentti sekä 9 a §:n 1 ja 4 momentti,

sellaisina kuin niistä ovat 1 § ja 5 §:n 3 kohta 23 päivänä joulukuuta 1987 annetussa asetuksessa (1178/87), 8 §:n 1 momentti 30 päivänä marraskuuta 1990 annetussa asetuksessa (1050/90), 8 §:n 3 momentti 18 päivänä joulukuuta 1992 annetussa asetuksessa (1447/92) ja 9 a §:n 1 ja 4 momentti 5 päivänä kesäkuuta 1992 annetussa asetuksessa (495/92), sekä

lisätään 3 §:ään, sellaisena kuin se on osittain muutettuna 26 päivänä kesäkuuta 1992 annetulla asetuksella (586/92) uusi 4 ja 6 momentti, jolloin muutettu 4 momentti siirtyy 5 momentiksi, seuraavasti:

1 §

Vahingoittuneelle tai sairastuneelle, joka saa sotilasvammalain (404/48) mukaista päivärahaa tai elinkorkoa taikka joka on vaihtanut elinkorkonsa sitä vastaavaksi pääomaksi, korvataan sen mukaan kuin tässä asetuksessa säädetään lääkärintarkastus, kuntouttaminen, laitoshuolto, osa-aikainen laitoshuolto, sosiaalihuoltolain 17 §:n 1 momentin 3 kohdan mukaiset kotipalvelut, 4 kohdan mukaiset asumispalvelut ja 7 kohdan mukainen omaishoidon tuki sekä kansanterveyslain (66/72) 14 §:n 1 momentin 2 kohdan mukainen koti-, päivä- tai yösairaanhoito.

3 §

Vahingoittunut tai sairastunut voi vaihtaa laitoskuntoutusjaksonsa päiväkuntoutusjaksoon siten, että neljän viikon laitoskuntoutusjaksoa vastaa 20 päivän ja kahden viikon laitoskunto utusjaksoa 10 päivän päiväkuntoutusjakso.

Laitos- ja päiväkuntoutus voidaan korvata 2–4 momentissa tarkoitettua pitemmältäkin ajalta, jos erityiset lääketieteelliset syyt sitä edellyttävät.

Jos vahingoittuneelle tai sairastuneelle korvataan 2 momentin nojalla laitoskuntoutus enintään neljän viikon ajalta vuodessa, hän voi jakaa kuntoutusjaksonsa aviopuolisonsa kanssa siten, että aviopuoliso on samanaikaisesti kuntoutuksessa vähintään seitsemän ja enintään 14 vuorokautta. Jos vahingoittuneelle tai sairastuneelle korvataan 3 momentin nojalla laitoskuntoutus enintään kahden viikon ajalta vuodessa kahden vuoden välein, hän voi jakaa kuntoutusjaksonsa aviopuolisonsa kanssa siten, että aviopuoliso on samanaikaisesti kuntoutuksessa enintään seitsemän vuorokautta. Laitoskuntoutusjakson jakamisen edellytyksenä on, että vahingoittunut tai sairastunut on täyttänyt tai täyttää 65 vuotta viimeistään sen kalenterivuoden aikana, jolloin kuntoutusjakso alkaa.

5 §

Lääkärintarkastuksen, kuntouttamisen, laitoshuollon ja osa-aikaisen laitoshuollon korvaamisen edellytyksenä on lisäksi:


3)että laitoshuolto annetaan kansanterveyslaissa, erikoissairaanhoitolaissa (1062/89), Helsingin yliopistollisesta keskussairaalasta annetussa laissa (1064/89) tai sosiaalihuoltolain 24 §:ssä tarkoitetussa taikka lääninhaliituksen erikseen sitä varten hyväksymässä laitoksessa; tai


6 §

Jos pysyväksi arvioitu sairaala- tai muu laitoshoito keskeytyy, suoritetaan sotilasvammalain 10 §:n 1 momentin 1 ja 5 kohdassa tarkoitettua päivärahan tai elinkoron lisäysosaa hakemuksesta uudelleen aikaisintaan kuuden kuukauden kuluttua hoidon päättymisestä.

8 §

Sosiaalihuoltoasetuksen 9 §:n 1 momentissa tarkoitetut kotipalvelut ja 10 §:ssä tarkoitetut asumispalvelut sekä sosiaalihuoltolain 17 §:n 1 momentin 7 kohdassa tarkoitettu omaishoidon tuki korvataan kunnalle tai kuntayhtymäle tässä pykälässä säädettyjen perusteiden mukaan.


Tukipalveluina korvataan kunnan tai kuntayhtymän sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun asetuksen (912/92) nojalla päättämä asiakasmaksu kaksinkertaisena, kuitenkin enintään palvelun tuottamisesta aiheutuneet kustannukset.

Omaishoidon tuki korvataan kunnalle tai kuntayhtymälle siitä aiheutuneiden todellisten kustannusten mukaan.

9 a §

Tapaturmavirasto suorittaa 8 §:n mukaan määräytyviin kotipalveluihin, asumispalveluihin ja omaishoidon tukeen sekä 9 §:n mukaan määräytyviin koti-, päivä- ja yösairaanhoitoon sekä avohoitona järjestettyyn lääkinnälliseen kuntoutukseen kohdistuvia menoja varten kunnalle tai kuntayhtymälle vuosittam ennakkoa.


Kunnan tai kuntayhtymän on toimitettava tapaturmavirastolle viimeistään maaliskuun 31 päivänä selvitys edellisenä vuonna aiheutuneista kustannuksista. Ennäkkona liikaa saamansa määrä kunnan tai kuntayhtymän on palautettava tapaturmavirastolle. Määrä voidaan periä niin, että se vähennetään seuraavan vuoden ennakon maksamisen yhteydessä. Jos ennakko on ollut liian pieni, tapaturmavirasto maksaa erotuksen toukokuun 31 päivään mennessä kunnalle tai kuntayhtymälle.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1994.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 17 päivänä joulukuuta 1993

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Sosiaali- ja terveysministeri
Jorma Huuhtanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.