1222/1993

Annettu Helsingissä 17 päivänä joulukuuta 1993

Laki oppisopimuskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan oppisopimuskoulutuksesta 30 päivänä joulukuuta 1992 annetun lain (1605/92) 5 luku ja 22 §:n 2 momentti sekä

lisätään lakiin uusi 19 a § seuraavasti:

5 luku

Rahoitus, koulutuksen mitoittaminen sekä opintososiaaliset edut ja työnantajakorvaukset

15 §
Valtionosuus oppisopimuskoulutukseen

Oppisopimuskoulutuksen paikallishallintoviranomaiselle myönnetään valtionosuutta oppisopimuskoulutuksen hallinnosta, työpaikalla annettavasta koulutuksesta, tietopuolisista opinnoista ja opiskelijan opintososiaalisista eduista aiheutuviin kustannuksiin.

Opetusministeriö määrää vuosittain valtion talousarvion rajoissa opiskelijaa kohti oppisopimuskoulutuksen valtionosuuden perusteena olevan keskimääräisen vuotuisen yksikköhinnan erikseen ammatillista peruskoulutusta ja erikseen ammatillista lisäkoulutusta varten.

Keskimääräinen yksikköhinta porrastetaan kuntien kantokykyluokituksesta annetun lain (649/85) mukaisesti kantokykyluokittain siten, että yksikköhinta on 15 prosenttia suurempi alimmassa kuin ylimmässä kantokykyluokassa. Valtionosuus on 97 prosenttia opiskelijan kotikunnan kantokykyluokan yksikköhinnasta.

Opetusministeriö maksaa valtionosuuden oppisopimuskoulutuksen paikallishallintoviranomaiselle siten kuin asetuksella tarkemmin säädetään.

16 §
Oppisopimuskoulutuksen mitoittaminen

Opetusministeriö määrää vuosittain valtion talousarviossa asetetun kokonaismäärän rajoissa oppisopimusten enimmäismäärät alueittain ja ottaen huomioon molemmat kieliryhmät erikseen ammatillista peruskoulutusta ja erikseen ammatillista lisäkoulutusta varten siten kuin asetuksella säädetään ja sen nojalla tarvittaessa opetusministeriön päätöksellä määrätään. Oppisopimuskoulutuksen paikallishallintoviranomaiset sovittavat toimenpiteensä alueelle asetetun enimmäismäärän rajoihin.

Opetusministeriö voi, jollei oppisopimusten määrää saada sovitetuksi alueittain asetettujen enimmäismäärien rajoihin, määrätä oppisopimusten enimmäismäärät paikallishallintoviranomaisittain.

Opetusministeriö voi, jos koulutustarpeen muutokset sitä edellyttävät, kesken vuottakin muuttaa 1 momentissa tarkoitettua päätöstään.

17 §
Opintososiaaliset edut

Opiskelijalla on oikeus saada tietopuoliseen opetukseen osallistumisen aikana maksuton opetus sekä opintososiaalisina etuina päivärahaa, perheavustusta, matkakustannusten korvausta matkasta opetuspaikkakunnalle ja takaisin sekä majoittumiskorvausta siten kuin asetuksella tarkemmin säädetään.

Tämän lain mukaisia opintososiaalisia etuja, lukuun ottamatta matkaa opetuspaikkakunnalle ja takaisin sekä majoittumiskorvausta, ei myönnetä opiskelijalle, joka saa palkkaa tai muita kuin 1 momentissa tarkoitettuja lakisääteisiä etuja tietopuolisen opetuksen ajalta.

Opiskelijan tämän pykälän perusteella saamat edut ovat verosta vapaat.

Opintososiaalisten etujen myöntämisestä ja maksamisesta vastaa paikallishallintoviranomainen.

18 §
Työnantajalle maksettava koulutuskorvaus

Työnantajalle maksetaan työpaikalla annettavan koulutuksen järjestämisestä koulutuskorvausta sen mukaan mitä koulutuksesta arvioidaan työnantajalle aiheutuvan kustannuksia. Arvioinnissa otetaan huomioon koulutusala sekä opiskelijan kokemus ja koulutustaso. Paikallishallintoviranomainen ja työnantaja sopivat koulutuskorvauksen määrästä kutakin oppisopimusta varten ennen sopimuksen hyväksymistä.

Paikallishallintoviranomainen maksaa koulutuskorvauksen työnantajalle siten kuin nämä maksatuksen järjestämisestä sopivat.

19 a §
Erityisryhmien oppisopimuskoulutus

Rangaistuslaitoksen työtoiminnan yhteydessä järjestetyssä vankien oppisopimuskoulutuksessa oppisopimussuhde ei perustu työsuhteeseen ja siinä voidaan poiketa tämän lain 19 ja 20 §:n säännöksistä.

22 §
Muutoksenhaku

Muutoksenhausta 15 §:ssä tarkoitettuun päätökseen on soveltuvin osin voimassa, mitä kuntien valtionosuuslain (688/92) 25 §:ssä ja 26 §:n 1 momentissa säädetään.Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1994.

Ennen tämän lain voimaantuloa syntyneet kustannukset rahoitetaan ja maksetaan tämän lain voimaan tullessa voimassa olleiden säännösten mukaisesti.

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

HE 200/93
SiVM 22/93

Helsingissä 17 päivänä joulukuuta 1993

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Opetusministeri
Riitta Uosukainen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.