1216/1993

Annettu Helsingissä 17 päivänä joulukuuta 1993

Opintokeskusasetus

Opetusministerin esittelystä säädetään 17 päivänä joulukuuta 1993 annetun opintokeskuslain (1215/93) nojalla:

1 §
Ylläpitäminen

Opetusministeriölle toimitettavassa ylläpitämislupaa koskevassa hakemuksessa tulee selvittää:

1) ylläpitäjän nimi ja kotipaikka;

2) opintokeskuksen nimi ja opetuskieli;

3) opintokeskuksen toiminnan tarkoitus;

4) opintokeskuksen henkilöstö, toimitilat, toiminnan laajuus ja sen aloittamisaika;

5) arvio käyttökustannuksista sekä rahoitussuunnitelma; sekä

6) ylläpitäjän taloudellinen asema.

Lisäksi tulee esittää selvitys opintokeskusta ylläpitävän yhteisön tai säätiön merkitsemisestä asianomaiseen rekisteriin sekä yhtiöjärjestys tai säännöt.

Ylläpitämisluvan tulee sisältää 1 momentin 1-3 kohdassa mainitut tiedot.

2 §
Opintokerho

Opintokerholla tarkoitetaan vähintään viiden 15 vuotta täyttäneen henkilön muodostamaa itsenäisesti opiskelevaa opintoryhmää, joka kokoontuu vähintään viisi kertaa yhteensä vähintään 10 opintokerhotunnin verran ja joka on ilmoittautunut opintokeskukseen sen antamien ohjeiden mukaisesti. Opintokerho valitsee keskuudestaan opinto-ohjaajan.

3 §
Opintotoiminta

Opintokeskuksen opintotoiminta voi koostua avoimista luennoista, ohjaajakoulutuksesta, kursseista ja muista opintotilaisuuksista. Opinnot voidaan järjestää myös monimuoto-opetuksena.

4 §
Kerhotuntien määrän vahvistaminen

Vahvistettaessa opintokerhotuntien määrää seuraavalle vuodelle käytetään perusteena pääosin edeltäneen kolmen vuoden opintokerhotoiminnan kerhotuntien keskimääräistä vuotuista määrää, jollei valtion talousarviosta muuta johdu

5 §
Opetustuntien määrän vahvistaminen

Vahvistettaessa opintokeskuksen valtionosuuden laskennan perusteena olevien opetustuntien määrää muuhun kuin opintokerhotoimintaan käytetään perusteena pääsääntöisesti edeltäneen kolmen vuoden opintotoiminnan keskimääräistä vuotuista määrää, jollei valtion talousarviosta muuta johdu.

Opetustuntien määrän vahvistamisessa voidaan ottaa lisäksi huomioon vammaisille, kulttuurisille vähemmistöille tarkoitetun, atk-, video- ja vastaavan pääasiassa teknisten välineiden käyttöön perustuvan sekä opintokeskuksen päätoimisen henkilökunnan suunnitteleman ja toteuttaman opintotoiminnan laajuus.

Tuntimäärää vahvistettaessa voidaan ottaa huomioon myös muut opintokeskuksen toimintarakenteeseen ja -ympäristöön, opintokeskusten erilaisiin lähtökohtiin ja hajautetun toiminnan laajuuteen sekä toiminnan kehittämiseen liittyvät seikat.

6 §
Tarkemmat määräykset

Tarkempia määräyksiä tämän asetuksen täytäntöönpanosta antaa tarvittaessa opetusministeriö.

7 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1994.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

8 §
Kerhoja koskeva siirtymäsäännös

Vahvistettaessa 4 §:n mukaisesti opintokerhotuntien määrää voidaan sellaisten vuonna 1994 jatkavien opintokerhojen osalta, jotka ovat aloittaneet toimintansa vuoden 1993 aikana, lukea mukaan myös vuoden 1993 aikana pidetyt tunnit.

Helsingissä 17 päivänä joulukuuta 1993

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Opetusministeri
Riitta Uosukainen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.