1201/1993

Annettu Helsingissä 17 päivänä joulukuuta 1993

Laki mustalaisväestön asunto-olojen parantamisesta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

kumotaan mustalaisväestön asunto-olojen parantamisesta 29 päivänä elokuuta 1975 annetun lain (713/75) 9 a, 9 b ja 9 d §,

sellaisina kuin ne ovat, 9 a § muutettuna 21 päivänä joulukuuta 1979 ja 15 päivänä maaliskuuta 1991 annetuilla laeilla (944/79 ja 531/91), 9 b § viimeksi mainitussa laissa sekä 9 d § mainitussa 21 päivänä joulukuuta 1979 annetussa laissa, sekä

muutetaan 9, 9 c, 9 e, 12, 13 ja 15 § ja 15 a §:n 2 momentti,

sellaisina kuin niistä ovat 9 ja 9 e § sekä 15 a §:n 2 momentti mainitussa 15 päivänä maaliskuuta 1991 annetussa laissa ja 9 c § muutettuna viimeksi mainitulla lailla ja mainitulla 21 päivänä joulukuuta 1979 annetulla lailla, seuraavasti:

9 §

Kunnan tulee käyttää erityisasuntolainoitettua asuntoa mustalaisväestöön kuuluvien henkilöiden asuntona. Jos asuntoa ei tarvita 3 ja 4 §:ssä tarkoitettujen henkilöiden asunnoksi, kunta voi käyttää kyseistä asuntoa aravalain (1189/93) 5 §:n mukaiset edellytykset täyttävän henkilön asuntona.

9 c §

Kun omistaja luovuttaa erityisasuntolainoitetun omaisuuden, voi kunta siirtää erityisasuntolainan luovutuksensaajan vastattavaksi, jos luovutuksensaaja on 3 ja 4 §:ssä tarkoitettu henkilö. Jos luovutuksensaaja on aravalain 5 §:n mukaiset edellytykset täyttävä henkilö, voi kunta siirtää erityisasuntolainan hänen vastattavakseen tarkistettuna määrältään ja ehdoiltaan asetuksella tarkemmin määrättävällä tavalla. Tämä koskee myös omaisuuden siirtymistä perintönä tai testamentilla taikka avio-oikeuden nojalla.

9 e §

Edellä 9 §:ssä säädetyt kuntien erityisasuntolainoitettuja asuntoja koskevat rajoitukset ovat voimassa 30 vuotta erityisasuntolainan ensimmäisen erän nostamisesta lukien siinäkin tapauksessa, että asuntolaina on ennen laina-ajan päättymistä maksettu takaisin taikka määrätty tai irtisanottu takaisin maksettavaksi.

Valtion asuntorahasto voi erityisestä syystä, milloin erityisasuntolaina on kokonaan maksettu takaisin, hakemuksesta myöntää asettamillaan ehdoilla osaksi tai kokonaan vapautuksen siitä, mitä 1 momentissa säädetään.

12 §

Valtiokonttori voi määrätä erityisasuntolainan maksettavaksi heti takaisin joko osittain tai kokonaan, jos lainansaaja tai se, jolle laina on siirretty, ei noudata tätä lakia tai sen nojalla annettuja säännöksiä tai määräyksiä taikka lainaehtoja.

Määrätessään lainan tai sen osan takaisin maksettavaksi valtiokonttori voi samalla määrätä, että takaisin maksettavalle nostetulle lainamäärälle on suoritettava sen nostopäivästä lukien korkoa, joka ylittää neljällä prosenttiyksiköllä Suomen Pankin kulloinkin voimassa olevan peruskoron.

13 §

Tämän lain ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten noudattamista valvoo valtiokonttori ja lääninhallitus yhdessä kuntien kanssa.

15 §

Valtion asuntorahaston ja valtiokonttorin tämän lain nojalla tekemään päätökseen ei saa valittamalla hakea muutosta.

15 a §

Oikaisuvaatimukseen annettuun päätökseen saa hakea muutosta valittamalla lääninoikeuteen siinä järjestyksessä kuin muutoksenhausta hallintoasioissa annetussa laissa (154/50) säädetään. Valitus voidaan toimittaa myös päätöksen tehneelle kunnan viranomaiselle, jonka tulee lausuntonsa ohella toimittaa se viipymättä lääninoikeuteen.Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1994.

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

HE 177/93
YmVM 13/93

Helsingissä 17 päivänä joulukuuta 1993

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Ministeri
Pirjo Rusanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.