1166/1993

Annettu Helsingissä 16 päivänä joulukuuta 1993

Valtioneuvoston päätös leimaverolain soveltamisesta annetun valtioneuvoston päätöksen muuttamisesta

Valtioneuvosto on valtiovarainministeriön esittelystä

kumonnut leimaverolain soveltamisesta 6 päivänä elokuuta 1943 annetun valtioneuvoston päätöksen (663/43) 7, 11, 35, 37, 38, 39, 40 ja 41 §:n,

sellaisina kuin niistä ovat 7 ja 11 § 20 päivänä joulukuuta 1991 annetussa valtioneuvoston päätöksessä (1556/91), 35 § 31 päivänä lokakuuta 1991 annetussa valtioneuvoston päätöksessä (1299/91), 37 § 16 päivänä joulukuuta 1983 annetussa valtioneuvoston päätöksessä (961/83), 38 § muutettuna 30 päivänä joulukuuta 1980 annetulla valtioneuvoston päätöksellä (1026/80) ja mainitulla 16 päivänä joulukuuta 1983 annetulla valtioneuvoston päätöksellä ja 41 § muutettuna 30 päivänä marraskuuta 1978 ja 28 päivänä joulukuuta 1988 annetuilla valtioneuvoston päätöksillä (910/78 ja 1289/88)), ja

muuttanut 1 §:n, 2 §:n 1 momentin, 3 §:n, 4 §:n 1 ja 2 momentin, 5 ja 17 §:n, 34 §:n 1 momentin, 42 §:n sekä 43 §:n 2 momentin,

sellaisina kuin niistä ovat 4 §:n 1 ja 2 momentti 23 päivänä tammikuuta 1992 annetussa valtioneuvoston päätöksessä (42/92), 5 § 24 päivänä helmikuuta 1977 annetussa valtioneuvoston päätöksessä (215/77), 11 § mainitussa 20 päivänä joulukuuta 1991 annetussa valtioneuvoston päätöksessä, 17 § 28 päivänä kesäkuuta 1979 annetussa valtioneuvoston päätöksessä (593/79), 42 § mainitussa 16 päivänä joulukuuta 1983 annetussa valtioneuvoston päätöksessä ja 43 §:n 2 momentti mainitussa 30 päivänä joulukuuta 1980 annetussa valtioneuvoston päätöksessä, seuraavasti:

1 §

Kun viranomaisten toimituskirjoista, yksityisten välikirjoista ja muista asiakirjoista, paitsi arvopaperien myynnistä ja vaihdoista laadituista laskelmista, suoritetaan leimaveroa, on leimaverolain 69 §:n 1 momentissa tarkoitettu maksukuitti tai leimapainanne kiinnitettävä tai leimattava toimituskirjan ensimmäiselle sivulle tai, jos ensimmäisellä sivulla ei ole tilaa, takasivulle.

2 §

Jos viranomainen, jolle annetaan asiakirja, josta on suoritettava leimaveroa, tätä tarkastaessaan havaitsee, että siitä ei ole suoritettu leimaveroa säädettyä määrää, asiakirjan antajaa on kehotettava suorittamaan puuttuva määrä uhalla, että asiakirjaa ei muutoin oteta vastaan.


3 §

Jos oikeus tai viranomainen on vastaanottanut asiakirjan taikka toimituskirja on sieltä annettu, sitä ei saa jättää huomioon ottamatta, vaikka myöhemmin huomataan, että siitä on suoritettu leimaveroa puutteellisesti tai väärin, vaan asianomainen virkamies vastaa, että leimaveron suorittamisvelvollisuus täytetään.

4 §

Avoimesta kirjeestä tai muusta asiakirjasta, jolla annetaan arvonimi todellisen viran sitä seuraamatta, on suoritettava leimaveroa seuraavin määrin:

1) jos asianomainen ei ole päätoimisessa virka- tai työsuhteessa taikka muussa siihen verrattavassa palvelussuhteessa valtioon, kuntaan tai kirkkoon mk 2) jos asianomainen on päätoimisessa virka- tai työsuhteessa taikka muussa siihen verrattavassa palvelussuhteessa valtioon, kuntaan tai kirkkoon mk

valtioneuvos              250 000     62 500
vuorineuvos               250 000     62 500
energianeuvos              172 000     43 000
erikoislähettiläs ja täysivaltainen
ministeri                172 000     43 000
kauppaneuvos              172 000     43 000
liikenneneuvos             172 000     43 000
maanviljelysneuvos           172 000     43 000
matkailuneuvos             172 000     43 000
merenkulkuneuvos            172 000     43 000
metsäneuvos               172 000     43 000
ministeri                172 000     43 000
teollisuusneuvos            172 000     43 000
valtiopäiväneuvos            172 000     43 000
viestintäneuvos             172 000     43 000
ylipormestari              172 000     43 000
apteekkineuvos             125 000     31 250
insinöörineuvos             125 000     31 250
vakuutusneuvos             125 000     31 250
yrittäjäneuvos             125 000     31 250
kaupunginjohtaja            100 000     25 000
kaupunkineuvos             100 000     25 000
arkkiatri                85 000     21 250
laamanni                 85 000     21 250
maaneuvos                85 000     21 250
patenttineuvos              85 000     21 250
rakennusneuvos              85 000     21 250
kanslianeuvos              62 000     15 500
lehdistöneuvos              62 000     15 500
maakuntaneuvos              62 000     15 500
professori                62 000     15 500
budjettineuvos              45 000     11 250
eläinlääkintöneuvos           45 000     11 250
eräneuvos                45 000     11 250
hallitusneuvos             45 000      11 250
kalastusneuvos             45 000      11 250
kenttäpiispa              45 000      11 250
kunnallisneuvos             45 000      11 250
liikuntaneuvos             45 000      11 250
lääkintöneuvos             45 000      11 250
maanmittausneuvos            45 000      11 250
metsätalousneuvos            45 000      11 250
museoneuvos               45 000      11 250
poliisineuvos              45 000      11 250
pääkonsuli               45 000      11 250
satamaneuvos              45 000      11 250
verotusneuvos              45 000      11 250
elokuvaneuvos              32 000      8 000
järjestöneuvos             32 000      8 000
kalatalousneuvos            32 000      8 000
kamarineuvos              32 000      8 000
kaupallinen neuvos           32 000      8 000
kihlakunnanneuvos            32 000      8 000
kiinteistöneuvos            32 000      8 000
kirjastoneuvos             32 000      8 000
kotiseutuneuvos             32 000      8 000
kotitalousneuvos            32 000      8 000
kotiteollisuusneuvos          32 000      8 000
kouluneuvos               32 000      8 000
kunnanjohtaja              32 000      8 000
käsityöneuvos              32 000      8 000
luotsineuvos              32 000      8 000
lähetystöneuvos             32 000      8 000
musiikkineuvos             32 000      8 000
opetusneuvos              32 000      8 000
pitäjänneuvos              32 000      8 000
pormestari               32 000      8 000
puutarhaneuvos             32 000      8 000
revisioneuvos              32 000      8 000
seurakuntaneuvos            32 000      8 000
sosiaalineuvos             32 000      8 000
talousneuvos              32 000      8 000
teatterineuvos             32 000      8 000
terveydenhuoltoneuvos          32 000      8 000
uittoneuvos               32 000      8 000
yliagronomi               22 000      5 500
yliarkkitehti              22 000      5 500
yli-insinööri              22 000      5 500
yli-intendentti             22 000      5 500
ylimetsänhoitaja            22 000      5 500
konsuli                 17 000      4 250
lähetystösihteeri            17 000      4 250
taloustirehtööri            17 000      4 250
ylikamreeri               17 000      4 250
ylirakennusmestari           17 000      4 250
rehtori                 14 000      3 500
varakonsuli               14 000      3 500
yliopettaja               5 500      1 375
asessori                 4 000      1 000
eläinlääkintöasessori          4 000      1 000
lehtori                 4 000      1 000
intendentti               3 300       825
kamreeri                 3 300       825
postimestari               3 300       825
rovasti                 3 300       825
sotakamreeri               3 300       825
lentokapteeni              1 700       425
director cantus              350        200
director musices              350        200

Edellä 2 sarakkeessa mainituin määrin on leimaveroa suoritettava myös asiakirjasta, jolla arvonimi annetaan valtion, kunnan tai kirkon palveluksesta eläkkeelle siirtyneelle henkilölle.


5 §

Avoimesta kirjeestä, jolla ulkoasiainhallinnossa palvelevalle annetaan, vastaavan viran sitä seuraamatta, jokin jäljempänä mainituista arvonimistä käytettäväksi sinä aikana, jonka asianomainen on ulkoasiainhallinnon palveluksessa, on suoritettava leimaveroa seuraavin määrin:


                               mk
erikoislähettiläs ja täysivaltainen ministeri        500
pääkonsuli                         200
kaupallinen neuvos                     160
lehdistöneuvos                       160
lähetystöneuvos                       160
konsuli                           100
lähetystösihteeri                      100
varakonsuli                         70

17 §

Leimaveron suorittamisen todentava maksukuitti tai leimapainanne kiinnitetään tai leimataan leimaverolaskelmalomakkeen laatijalle jäävään kappaleeseen ja toisen sopimuspuolen sekä huutokaupantoimittajan tai muun välittäjän kappaleeseen tehdään merkintä suoritetun leimaveron määrästä.

34 §

Kun lainhuutoa haetaan, on oikeuden pöytäkirjaan merkittävä, mikä määrä kiinteistön omistusoikeuden luovutuskirjasta, paitsi lahjakirjasta ja testamentista, on suoritettu leimaveroa taikka millä perusteella asiakirjasta ei ole suoritettu leimaveroa.


42 §

Lääninveroviraston kantaman leimaveron tulouttamisesta on säädetty erikseen.

43 §

Verohallitus vahvistaa tarvittavat lomakkeet.


Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1994.

Viranomaisen, jolla on pysyvä leimamerkkikassa, on tehtävä tilitys asianomaiselle lääninverovirastolle viimeistään 30 päivänä kesäkuuta 1994.

Helsingissä 16 päivänä joulukuuta 1993

Valtiovarainministeri
Iiro Viinanen

Hallitusneuvos
Maija-Leena Sarkko

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.