1124/1993

Eduskunnan päätös eduskunnan työjärjestyksen muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 19 päivänä joulukuuta 1927 hyväksytyn eduskunnan työjärjestyksen 13 § sekä 27 §:n 1 ja 2 momentti,

sellaisina kuin niistä ovat 27 §:n 1 momentti 30 päivänä lokakuuta 1990 tehdyssä eduskunnan päätöksessä (1058/90) sekä 27 §:n 2 momentti 18 päivänä helmikuuta 1983 tehdyssä eduskunnan päätöksessä (377/83), sekä

lisätään työjärjestyksen 27 §:ään, sellaisena kuin se on muutettuna mainituilla 18 päivänä helmikuuta 1983 ja 30 päivänä lokakuuta 1990 tehdyillä eduskunnan päätöksillä, uusi 4 momentti, jolloin nykyinen 4 momentti siirtyy 5 momentiksi, sekä työjärjestykseen 28 §:n jälkeen uusi väliotsikko ja työjärjestykseen uusi 28 a, 62 a ja 62 b § seuraavasti:

13 §

Sillä, joka jo on valittu jäseneksi kahteen valiokuntaan, on oikeus kieltäytyä useamman valiokunnan jäsenyydestä. Sama on voimassa siitä, joka on valittu jäseneksi valiokuntaan ja tarkistajaksi. Eduskunnan asia on harkita, voiko valiokunnan jäsen ilmoittamansa muun syyn perusteella saada vapautuksen valiokunnan jäsenyydestä tai tarkistajan toimesta.

27 §

Suuri valiokunta kokoontuu yleensä keskiviikkoisin.

Suuren valiokunnan kokouksista, joissa ei käsitellä yhdentymisasioita tai valtiopäiväjärjestyksen 53 :n 3 momentissa tarkoitettua selvitystä, on ilmoitettava eduskunnan täysistunnossa tai sanomalehdissä samalla tavoin kuin eduskunnan täysistuntojen ilmoittamisesta on 31 :ssä säädetty. Tällaisen kokouksen päiväjärjestys on lisäksi, mikäli mahdollista, hyvissä ajoin ennen kutakin kokousta pantava nähtäville eduskunnan ilmoitustauluille.


Suuri valiokunta voi omasta aloitteestaan pyytää lausunnon erikoisvaliokunnalta suuren valiokunnan käsiteltävänä olevasta valtiopäiväjärjestyksen 53 :n 3 momentissa tarkoitetusta asiasta.


Yhdentymisasiat
28 a §

Puhemies lähettää valtiopäiväjärjestyksen 54 a §:ssä tarkoitetun kirjelmän suureen valiokuntaan ja määrää yleensä yhden tai useamman erikoisvaliokunnan antamaan yhdentymisasiasta lausunnon suurelle valiokunnalle tämän tarvittaessa asettamassa määräajassa. Kirjelmän lähettämisestä valiokuntiin ilmoitetaan täysistunnossa.

Suuri valiokunta voi myös omasta aloitteestaan pyytää sinne lähetetystä yhdentymisasiasta lausunnon erikoisvaliokunnalta.

62 a §

Eduskunta valitsee jokaisilla varsinaisilla valtiopäivillä keskuudestaan seitsemän edustajaa ja yhtä monta varaedustajaa ETA:n parlamentaariseen sekakomiteaan.

Vaalin toimittaa eduskunta, jos se on vaalista yksimielinen. Jollei eduskunta voi sopia valittavista, toimittavat vaalin valitsijamiehet. Jos valitsijamiehet eivät ole vaalista yksimielisiä, vaali on toimitettava suhteellisen vaalitavan mukaan.

Edustajien toimikausi alkaa heti, kun heidät on valittu, ja jatkuu, kunnes uusi vaali on toimitettu.

Edustajat muodostavat ETA:n parlamentaarisen sekakomitean Suomen valtuuskunnan. Valtuuskunnan jäsenet valitsevat keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Puhemiesneuvosto vahvistaa valtuuskunnan ohjesäännön, jossa on määrättävä valtuuskunnan tehtävistä, henkilöstöstä ja eduskunnalle vuosittain annettavasta kertomuksesta.

62 b §

Eduskunta päättää puhemiesneuvoston esityksestä edustajien valitsemisesta pysyvään parlamenttienväliseen toimielimeen. Eduskunta päättää samalla valittavien edustajien toimikaudesta ja lukumäärästä.

Edellä 1 momentissa tarkoitettujen edustajien vaalitavan ja ohjesäännön osalta noudatetaan soveltuvin osin, mitä 62 a §:n 2 ja 5 momentissa on säädetty.


Nämä työjärjestyksen muutokset tulevat voimaan 15 päivänä joulukuuta 1993.

PNE 1/93
PeVM 16/93

Helsingissä 7 päivänä joulukuuta 1993

Eduskunnan puolesta


Ilkka Suominen puhemies


Seppo Tiitinen pääsihteeri

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.