1120/1993

Annettu Helsingissä 10 päivänä joulukuuta 1993

Laki valtioneuvoston ministeriöiden lukumäärästä ja yleisestä toimialasta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan valtioneuvoston ministeriöiden lukumäärästä ja yleisestä toimialasta 30 päivänä maaliskuuta 1922 annetun lain (78/22) nimike ja 5 §,

näistä 5 § sellaisena kuin se on 9 päivänä tammikuuta 1970 annetussa laissa (16/70), ja

lisätään 1 §:n edelle uusi väliotsikko, lakiin uusi 2 a § sekä sen ja 3 ja 5 §:n edelle uusi väliotsikko sekä lakiin uusi 6-12 § sekä 9, 11 ja 12 §:n edelle uusi väliotsikko seuraavasti:

Laki

valtioneuvostosta

Ministeriöiden lukumäärä ja ministerit
1 §

Oikeuskanslerinvirasto
2 a §

Valtioneuvostossa on oikeuskanslerin johtama oikeuskanslerinvirasto, josta säädetään erikseen.

Valtioneuvoston kanslian ja ministeriöiden toimialat
3 §

Asioiden ratkaiseminen valtioneuvostossa
5 §

Valtioneuvosto antaa yleisistunnossa säädöskokoelmassa julkaistavalla valtioneuvoston päätöksellä määräyksiä asioista, joihin nähden sille on annettu sellainen valtuus hallitusmuodossa, muussa laissa tai asetuksessa.

6 §

Valtioneuvoston yleisistunnossa ratkaistaan laissa tai sen nojalla valtioneuvoston ratkaistaviksi säädetyt tai määrätyt asiat, jotka merkitsevät perusoikeuksien rajoittamista tai joissa tehtävä päätös on saatettava eduskunnan käsiteltäväksi.

7 §

Valtioneuvostolle hallitusmuodon 40 §:n 1 momentin mukaan kuuluvat hallitus- ja hallintoasiat ratkaistaan asianomaisessa ministeriössä, jollei niitä laissa tai asetuksessa säädetä ratkaistaviksi yleisistunnossa.

8 §

Yleisistunnossa ratkaistavaksi voidaan yksittäistapauksessa siirtää muutoin ministeriön päätettäväksi kuuluva asia, jos sen katsotaan olevan niin laajakantoinen tai periaatteellisesti tärkeä, että se olisi ratkaistava yleisistunnossa. Siirtämisestä päättää yleisistunto pääministerin tai asianomaisen ministerin esityksestä.

Yleisistunnolle ei kuitenkaan saa siirtää valitus- tai alistusasiaa eikä myöskään sellaista asiaa, jonka siirtäminen on laissa kielletty.

Asioiden ratkaiseminen ministeriössä
9 §

Ministeriössä päätettävät asiat ratkaisee ministeriön päällikkönä oleva ministeri tai muu valtioneuvoston jäsen, joka käsittelee ministeriön toimialaan kuuluvia asioita, taikka ministeriön virkamies. Tarkemmat säännökset ja määräykset ratkaisuvallan käytön järjestämisestä ministeriöissä annetaan valtioneuvoston ohjesäännössä tai ministeriöistä annettavissa asetuksissa ja ministeriön työjärjestyksissä.

10 §

Ministeri voi pidättää itselleen päätösvallan asiassa, joka on annettu virkamiehen ratkaistavaksi.

Ministeriön virkamiehen oikeudesta pidättää päätettäväkseen asia, jonka hänen alaisensa muutoin saisi ratkaista, säädetään asetuksella.

Tasavallan presidentin estyneisyys
11 §

Tasavallan presidentin estyneisyyttä koskeva asia on oikeusministeriöstä esiteltävä yleisistunnossa.

Virallisessa lehdessä on ilmoitettava, kuka on hallitusmuodon 25 §:n mukaan ryhtynyt hoitamaan presidentin tehtäviä. Jos presidentin tehtäviä hoitava ministeri on eduskunnan jäsen, lähetetään ilmoitus myös eduskunnan puhemiehelle.

Esteen lakkaaminen on 1 ja 2 momentissa säädetyllä tavalla esiteltävä ja ilmoitettava.

Tarkemmat säännökset
12 §

Tarkemmat säännökset valtioneuvostosta annetaan asetuksena annettavassa valtioneuvoston ohjesäännössä.

Ministeriöiden toiminnan sisäisestä järjestämisestä säädetään lisäksi erillisillä asetuksilla tai määrätään asetuksen nojalla ministeriön työjärjestyksissä.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1994.

HE 184/92
PeVM 11/93

Helsingissä 10 päivänä joulukuuta 1993

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Oikeusministeri
Hannele Pokka

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.