1108/1993

Annettu Helsingissä 3 päivänä joulukuuta 1993

Liikenneministeriön päätös liikennetarvikkeiden asennus- ja korjausluvan ehdoista annetun liikenneministeriön päätöksen muuttamisesta

Liikenneministeriö on

kumonnut 21 päivänä elokuuta 1992 liikennetarvikkeiden asennus- ja korjausluvan ehdoista annetun liikenneministeriön päätöksen (817/92) 21 §:n 3 ja 5 momentin,

muuttanut 1 ja 3 §:n ja 21 §:n 4 momentin sekä

lisännyt päätökseen uuden 4 a luvun seuraavasti:

1 §
Soveltamisala

Tämän päätöksen määräykset koskevat kuorma- ja linja-autojen sekä niiden perävaunujen jarrujärjestelmien korjauksia samoin kuin taksamittarin ja ajopiirturin sekä nopeudenrajoittimen asennuksia ja korjauksia suorittaville henkilöille, yhteisöille ja laitoksille myönnettäviä lupia.

3 §
Luvan oikeuttamat korjaustyöt

1. Korjaamot jaetaan kahteen ryhmään seuraavasti:

a) A-luvan haltijalla on oikeus suorittaa kaikkia jarrujärjestelmiin, mukaanluettuna lukkiutumattomat jarrujärjestelmät säätölaitteineen, liittyviä korjaus-, huolto-, säätö- ja muutostoimenpiteitä sekä ajoneuvoyhdistelmien jarrusovituksia; ja

b) B-luvan haltijalla on oikeus suorittaa jarrujärjestelmien korjaus-, huolto- ja säätötoimenpiteitä, ei kuitenkaan jarrujen sovitus- ja muutostöitä eikä lukkiutumattomien jarrujärjestelmien säätölaitteisiin liittyviä huolto- ja korjaustöitä; B-luvan haltijalla on kuitenkin oikeus vaihtaa kuorman tunteva jarruvoiman säädin ja säätää se ajoneuvon valmistajan antamien ohjearvojen mukaisesti.

2. B-lupa oikeuttaa linja-autoliikennettä harjoittavan luvanhaltijan, jolle jarrukorjauslupa on myönnetty ennen 1 päivää syyskuuta 1992 ja jolla on käytössään lukkiutumattoman jarrujärjestelmän testaukseen soveltuva laite, vaihtamaan oman kalustonsa lukkiutumattomien jarrujärjestelmien komponentteja.

4 a luku

Nopeudenrajoitin

18 a §
Laitteet ja ohjeet

Nopeudenrajoittimen asennuksia, korjauksia ja säätöjä suorittavalla tulee olla tehtävissä tarvittava teknillinen laitteisto ja näitä tehtäviä koskevat ohjeet, jotka jokin seuraavista tahoista on hyväksynyt:

a) nopeudenrajoittimen valmistaja tai tämän valtuuttama edustaja;

b) autonvalmistaja tai tämän valtuuttama edustaja; tai

c) Autorekisterikeskuksen ajoneuvohallinnon yksikön valtuuttama katsastusmies.

18 b §
Henkilökunta

Nopeudenrajoittimen asennus-, korjaus- ja säätötyöstä vastuullisella on oltava sellainen koulutus tai kokemus, jonka jokin 18 a §:ssä sanotuista tahoista katsoo riittäväksi.

18 c §
Asennus- ja korjaustöiden suoritus ja kirjaus

1. Luvansaaja on oikeutettu asentamaan ja korjaamaan vain luvassa erikseen mainitun valmistajan nopeudenrajoittimia.

2. Jos nopeudenrajoittimen asentaminen, korjaaminen tai säätäminen edellyttää ajopiirturin sinetöinnin murtamista, saa sellainen nopeudenrajoittimen asennus-, korjaus- ja säätötöihin oikeuttavan luvan haltija, jolla on sinetöintioikeus, suorittaa näihin töihin liittyen ajopiirturin uudelleen sinetöinnin.

3. Tiedot nopeudenrajoittimen asennuksista, korjauksista ja säädöistä on talletettava ja järjestettävä ajoneuvokohtaisesti.

4. Vähintään seuraavat tiedot on talletettava:

a) asennuksen, korjauksen tai säädön päivämäärä;

b) auton rekisteritunnus tai, jollei autoa ole merkitty rekisteriin, valmistenumero;

c) renkaiden koko ja kehä sekä ilmanpaine; sekä

d) suoritettu toimenpide ja mahdollisesti ilmennyt vika.

5. Nopeudenrajoittimen asennuksia, korjauksia ja säätöjä koskevat tiedot on säilytettävä toimenpidettä seuraavan kahden vuoden ajan.

18 d §
Rajoitukset toiminnassa

Luvan haltija ei ole oikeutettu suorittamaan sellaisten autojen nopeudenrajoittimen asennuksia, korjauksia ja säätöjä, jotka ovat luvan haltijan omistuksessa tai joiden käytöstä luvan haltija muutoin vastaa. Rajoitus ei koske autoliikkeen tai automaahantuojan omistamia myytävinä tai asiakkaan käyttöön varustettavina olevia autoja.

21 §
Voimaantulo

4. Mitä 13 §:ssä on säädetty luvan haltijan kiellosta suorittaa itse omistamiensa tai hallitsemiensa autojen taksamittareiden asennus-, säätö- ja korjaustöitä, koskee myös ennen päätöksen voimaantuloa myönnettyjen lupien haltijoita. Tämä ei kuitenkaan estä ennen 1 päivää syyskuuta 1992 luvan saanutta, jonka toiminnasta omistussuhteen kautta vastaa taksiautoilijoiden järjestö, suorittamasta järjestöön kuuluvien taksiautoilijoiden omistamien tai hallitsemien autojen taksamittareiden asennus-, korjaus- ja säätötöitä sanotun ennen 1 päivää syyskuuta 1992 myönnetyn luvan ehdoin ja rajoituksin.


Tämä päätös tulee voimaan 15 päivänä joulukuuta 1993.

ETA-sopimuksen liite XIII: neuvoston direktiivi (6/92/ETY)

Helsingissä 3 päivänä joulukuuta 1993

Ministeri
Ilkka Kanerva

Yli-insinööri
Kari Saari

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.