1090/1993

Annettu Helsingissä 3 päivänä joulukuuta 1993

Laki valtionosuutta saavista liikunnan koulutuskeskuksista annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

kumotaan 21 päivänä elokuuta 1992 valtionosuutta saavista liikunnan koulutuskeskuksista annetun lain (801/92) 21 §:n 2 momentti, sekä

muutetaan 2 §:n 4 momentti, 8, 17 ja 19 § sekä 22 §:n 3 momentti seuraavasti:

2 §
Ylläpitämislupa

Valtioneuvosto voi ylläpitäjää kuultuaan peruuttaa ylläpitämisluvan, jos koulutustarpeen pysyvät muutokset tai muut syyt sitä edellyttävät.

8 §
Ammatillinen koulutus

Ammatillisessa perus- ja lisäkoulutuksessa on sen lisäksi, mitä tässä laissa säädetään, soveltuvin osin voimassa, mitä ammatillisista oppilaitoksista annetussa laissa (487/87) ja sen nojalla säädetään tai määrätään koulutuksen järjestämisestä, rakenteesta ja koulutuspituudesta, tutkintojen tuottamasta kelpoisuudesta, opiskelijan oikeuksista ja velvollisuuksista, kurinpidosta sekä muutoksen hausta.

17 §
Avustus perustamishankkeeseen

Valtakunnalliselle liikunnan koulutuskeskukselle voidaan myöntää valtionavustusta perustamishankkeeseen. Perustamishankkeeseen ja siihen myönnettävään valtionavustukseen sovelletaan, mitä opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetussa laissa säädetään perustamishankkeen valtionavustuksesta.

Sen estämättä, mitä 1 momentissa säädetään, perustamishankkeena pidetään myös erillistä toiminnallisen kokonaisuuden muodostavaa kalusto- ja opetusvälinehankintaa, jonka arvioidut kokonaiskustannukset ovat vähintään opetusministeriön vahvistaman markkamäärän suuruiset.

Sen estämättä, mitä 1 momentissa säädetään, avustusta voidaan myöntää myös rakentamista varten otettujen lainojen hoitokustannuksiin.

Opetusministeriö antaa tarvittaessa tarkempia määräyksiä tässä pykälässä tarkoitettujen perustamishankkeiden avustamisesta.

19 §
Maksaminen

Valtionosuus ja 21 §:ssä tarkoitettu kotikunnan maksuosuus maksetaan siten kuin opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 40 §:n 1-3 momenteissa säädetään.

22 §
Valtionavun maksun keskeytys ja palautusvelvollisuus

Jos valtionosuuden maksaminen on lopetettu tai jos oppilaitos on lopettanut toimintansa taikka jos oppilaitoksen valtionosuudella hankittu omaisuus luovutetaan toiselle tai jos omaisuutta lakataan käyttämästä tämän lain mukaiseen tarkoitukseen, on myönnettyä valtionosuutta ja -avustusta vastaava osuus omaisuuden käyvästä arvosta palautettava valtiolle, jollei opetusministeriö erityisestä syystä toisin päätä.Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1994.

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

HE 227/93
SiVM 18/93

Helsingissä 3 päivänä joulukuuta 1993

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Ministeri
Tytti Isohookana-Asunmaa

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.