1089/1993

Annettu Helsingissä 30 päivänä marraskuuta 1993

Suomen Pankin päätös valuuttalain täytäntöönpanosta annetun valtioneuvoston päätöksen soveltamisesta

Suomen Pankki on 13 päivänä joulukuuta 1985 annetun valuuttalain (954/85) ja valuuttalain täytäntöönpanosta samana päivänä annetun valtioneuvoston päätöksen (955/85) nojalla määrännyt seuraavan:

1 luku

Valuutan kotiuttaminen

1 §

Suomessa asuvan on kotiutettava valtioneuvoston päätöksen (955/85) 2 §:ssä mainitut varat tai ilmoitettava kotiuttamatta jättämistään varoista Suomen Pankin erikseen antamien määräysten mukaisesti.

2 §

Ulkomaan rahan määräiset varat kotiutetaan siirtämällä tai luovuttamalla ne valuuttapankille, sen lukuun toimivalle muulle pankille tai Suomen Pankille. Suomen rahan määräiset varat kotiutetaan siirtämällä ne valuuttapankin, sen lukuun toimivan muun pankin tai Suomen Pankin välityksellä Suomeen. Kotiuttamisvelvollisuus ei täyty, jos varat siirretään tai luovutetaan valuuttapankin ulkomailla sijaitsevaan sivukonttoriin.

3 §

Ulkomaan rahan määräisiä varoja kotiutettaessa suoritetaan kotiuttajalle viipymättä täysi korvaus kotiutetusta valuutasta. Kotiuttajan valinnan mukaan korvaus suoritetaan joko Suomen markkoina tai hyvittämällä Suomessa asuvan Suomessa olevaa ulkomaan rahan määräistä tiliä.

4 §

Kun varat ovat vapaasti siirrettävissä Suomeen, ne on 30 päivän kuluessa joko kotiutettava tai niiden kotiuttamatta jättämisestä on ilmoitettava.

5 §

Suomessa asuva ei ole velvollinen ilmoittamaan yksittäisiä valuuttatoimia, jos niiden arvo on enintään 50 000 markkaa.

Ulkomaisella pankkitilillä olevia varoja ei tarvitse kotiuttaa eikä niistä tarvitse ilmoittaa, jos niiden arvo on enintään 50 000 markkaa.

2 luku

Talletuspankkien ja muiden luottolaitosten pääomanliikkeet ja maksujen välitys ulkomaille

1 §

Suomen Pankki valvoo talletuspankkien ja muiden luottolaitosten pääomanliikkeisiin liittyviä valuuttamääräisiä riskejä.

2 §

Valuuttamääräisiä toimia harjoittavan talletuspankin ja muun luottolaitoksen on ennen toiminnan aloittamista esitettävä Suomen Pankille selvitys suunnitellusta toiminnastaan ja riskienhallintajärjestelmiensä riittävyydestä.

3 §

Talletuspankki ja muu luottolaitos, jonka riskienhallintajärjestelmät Suomen Pankki on todennut riittäviksi ja jonka toiminnan laajuus ja vakavaraisuus täyttää Suomen Pankin asettamat vaatimukset, saa oikeuden harjoittaa valuuttamääräisiä toimia.

Toimintaoikeuden laajuus määräytyy talletuspankin ja muun luottolaitoksen riskien hallintaa koskevien valmiuksien mukaan. Toimintaoikeus on valuuttapankki- tai valuuttatoimintaoikeus.

4 §

Valuuttapankkioikeuden saanut luottolaitos voi välittää omaan lukuunsa Suomessa asuvien maksusuorituksia ulkomailla asuvalle.

3 luku

Erityinen tiedonantovelvollisuus

1 §

Suomessa asuvan on annettava Suomen Pankille sen erikseen antamien määräysten mukaisesti tiedot seuraavista valuuttatoimistaan:

a) maksut ulkomailla asuvalle ja ulkomailla asuvalta

b) Suomessa asuvan saamiset ulkomailla asuvalta, muut ulkomailla olevat varat ja velat ulkomailla asuvalle.

4 luku

Voimaantulo

1 §

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1994. Päätöksellä kumotaan 2 päivänä marraskuuta 1990 annettu Suomen Pankin päätös valuuttalain täytäntöönpanosta annetun valtioneuvoston päätöksen soveltamisesta (985/90) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.

Helsingissä 30 päivänä marraskuuta 1993

Suomen Pankki


Sirkka Hämäläinen Johtokunnan puheenjohtaja


Kalevi Sorsa Johtokunnan jäsen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.