1073/1993

Annettu Helsingissä 3 päivänä joulukuuta 1993

Laki ympäristölupamenettelylain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

kumotaan 19 päivänä huhtikuuta 1991 annetun ympäristölupamenettelylain (735/91) 4 §:n 2 momentti sekä

muutetaan 1 §, 2 §:n 2 momentti ja 3 § seuraavasti:

1 §
Lain tarkoitus

Tämän lain tarkoituksena on eräiden ympäristönsuojelua koskevien lupien ja ilmoitusten käsittelyn yhtenäistäminen, valvonnan tehostaminen ja lupamenettelyn jouduttaminen. Lain tarkoituksena on myös kehittää yhtenäistä ympäristövaikutusten arviointia lupien ja ilmoitusten käsittelyssä.

2 §
Ympäristölupa

Ympäristölupaan on sisällytettävä eräistä naapuruussuhteista annetun lain 18 §:ssä tarkoitettu sijoitusratkaisu, terveydenhoitolain 26 §:ssä tarkoitettu sijoituspaikan hyväksymistä koskeva ratkaisu, ilmansuojelulain 4 luvussa tarkoitettu ilmansuojeluilmoituksen tarkastamista koskeva ratkaisu ja jätelain 8 luvussa tarkoitettu jätelupa sen mukaan kuin mainituissa laeissa säädetään tai niiden nojalla säädetään tai määrätään.


3 §
Luvan tarve

Velvollisuudesta hakea ympäristölupa laitosta, toimintaa tai muuta hanketta, jäljempänä laitos, varten on voimassa, mitä 2 §:n 2 momentissa mainituissa laeissa säädetään tai niiden nojalla säädetään tai määrätään velvollisuudesta hakea lupa tai tehdä ilmoitus.


Tämä laki tulee voimaan asetuksella säädettävänä ajankohtana. Tämän lain voimaan tullessa vireillä olevat asiat käsitellään tämän lain voimaan tullessa voimassa olleiden säännösten mukaisesti, jollei jätelain (1072/93) nojalla toisin säädetä tai valtioneuvosto toisin määrää.

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.

Jos ympäristölupaan, joka annetaan tämän lain tultua voimaan, sisältyy vain jätehuoltolain 21 §:n mukainen jätehuoltosuunnitelman hyväksymispäätös, toiminta saadaan aloittaa tai sitä jatkaa odottamatta lupapäätöksen antamista.

HE 77/93
YmVM 11/93

Helsingissä 3 päivänä joulukuuta 1993

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Ministeri
Pirjo Rusanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.