1070/1993

Annettu Helsingissä 3 päivänä joulukuuta 1993

Asetus riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksesta

Maa- ja metsätalousministerin esittelystä säädetään riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksesta 23 päivänä joulukuuta 1987 annetun lain (1131/87) 2 §:n nojalla:

Tehtävät
1 §

Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksesta annetun lain (1131/87) 1 §:ssä säädettyjen tehtävien toteuttamiseksi riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen tulee:

1) harjoittaa tieteellistä tutkimustoimintaa;

2) huolehtia valtion kalanviljelystä;

3) kehittää toimialansa kotimaista ja kansainvälistä yhteistoimintaa sekä edistää tutkimustulosten hyväksikäyttöä;

4) harjoittaa toimialoihinsa liittyvää palvelutoimintaa ja tietotuotantoa;

5) tuottaa kala-, riista- ja porotaloustilastoja sekä ylläpitää toimialojaan koskevia rekistereitä siltä osin kuin niiden tuotanto ei kuulu tilastokeskukselle; sekä

6) suorittaa muut sille erikseen säädetyt tai maa- ja metsätalousministeriön määräämät tehtävät.

Tutkimuslaitoksen tulos-, palvelu- ja muut toimintatavoitteet vahvistaa maa- ja metsätalousministeriö.

Organisaatio
2 §

Tutkimuslaitoksella voi olla riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksesta annetun lain 1 §:n 3 momentissa tarkoitettujen tutkimus- ja toimintayksiköiden lisäksi muita toimintayksiköitä.

Johtokunta
3 §

Johtokunnassa on enintään kuusi jäsentä, joista yksi on puheenjohtajana toimiva ylijohtaja ja yksi henkilöstön keskuudestaan enintään kolmeksi vuodeksi kerrallaan valitsema jäsen. Maa- ja metsätalousministeriö nimittää muut johtokunnan jäsenet, joiden tulee tuntea laitoksen toimialaa, kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Ministeriö määrää jäsenistä yhden varapuheenjohtajaksi.

Maa- ja metsätalousministeriö vahvistaa johtokunnan jäsenten palkkiot.

4 §

Tutkimuslaitoksen johtokunta kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta.

Johtokunta on päätösvaltainen, kun kokouksen puheenjohtaja ja vähintään kolme muuta jäsentä on läsnä.

Johtokunnan päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan tulee päätökseksi se mielipide, jota kokouksen puheenjohtaja on kannattanut.

Henkilöstö ja sen tehtävät
5 §

Tutkimuslaitoksen päällikkönä on ylijohtaja.

Tulosyksiköiden päällikköinä ovat tutkimusjohtajat, vesiviljelyjohtaja ja palvelujohtaja. Tutkimuslaitoksessa on lisäksi tutkimusprofessorin virkoja sekä muuta toiminnan edellyttämää virkasuhteista tai työsopimussuhteessa olevaa henkilökuntaa.

Tutkimusprofessorin virka voidaan täyttää toistaiseksi tai määräajaksi, enintään viideksi vuodeksi kerrallaan.

Tutkimusjohtajalla on professorin arvonimi.

6 §

Ylijohtaja johtaa tutkimuslaitoksen toimintaa sekä vastaa siitä, että tutkimuslaitokselle kuuluvat tehtävät hoidetaan tehokkaasti ja taloudellisesti.

Tulosyksiköiden päälliköt avustavat ylijohtajaa tutkimuslaitoksen johtamisessa.

7 §

Tutkimuslaitoksessa johtotehtävissä olevat vastaavat siitä, että heidän johdettavakseen kuuluvalle toimintayksikölle tai toiminnalle asetetut tavoitteet saavutetaan tehokkaasti ja taloudellisesti. Lisäksi johtotehtävissä olevan tulee:

1) johtaa ja kehittää toimintayksikkönsä tai alansa toimintaa;

2) vastata toimintayksikkönsä henkilöstön kehittämisestä ja työoloista; sekä

3) edistää henkilöstönsä yhteistyötä.

Asian käsittely ja ratkaiseminen
8 §

Tutkimuslaitokselle kuuluvat asiat ratkaisee johtokunta, ylijohtaja, tutkimusjohtaja, vesiviljelyjohtaja, palvelujohtaja tai muu virkamies, jolle sellainen toimivalta on työjärjestyksessä annettu.

Johtokunta ja ylijohtaja ratkaisevat asian esittelystä. Työjärjestyksessä määrätään, mitkä muut asiat ratkaistaan esittelystä.

9 §

Tutkimuslaitoksen johtokunnan tehtävänä on:

1) vahvistaa tutkimuslaitoksen talousarvioehdotus, tilinpäätös ja strategiset suunnitelmat;

2) vahvistaa tutkimuslaitoksen työjärjestys; sekä

3) käsitellä tutkimuslaitoksen ne strategisesti tärkeät ja laajakantoiset asiat, jotka johtokunta päättää puheenjohtajan esityksestä ottaa käsiteltävikseen.

Johtokunnan tulee pyytää asiantuntijalausunnot tutkimusprofessorin ja tutkimusjohtajan viran hakijoiden tieteellisestä pätevyydestä.

10 §

Ylijohtaja ratkaisee asiat, jotka eivät kuulu johtokunnalle tai joita ei ole työjärjestyksessä määrätty muun virkamiehen ratkaistaviksi.

Ylijohtaja voi ottaa yksittäistapauksessa ratkaistavakseen asian, joka muutoin olisi hänen alaisensa ratkaistava.

Kelpoisuusvaatimukset, tehtävien täyttäminen sekä virkavapaus
11 §

Ylijohtajalta sekä muilta johtotehtävissä olevilta vaaditaan tehtävien edellyttämää johtamiskokemusta ja perehtyneisyyttä tehtäväalaansa. Lisäksi vaaditaan:

1) ylijohtajalta virkaan soveltuva ylempi korkeakoulututkinto;

2) tutkimusprofessorilta tehtävään soveltuva tohtorin tutkinto ja syvällistä perehtyneisyyttä tieteenalaansa, mitä arvosteltaessa otetaan huomioon tieteellinen tutkimus ja muut tieteelliset ansiot sekä tutkinnot;

3) tutkimusjohtajalta tehtävään soveltuva tohtorin tutkinto ja syvällistä perehtyneisyyttä tutkimusalaansa; sekä

4) vesiviljelyjohtajalta ja palvelujohtajalta soveltuva ylempi korkeakoulututkinto ja hyvää perehtyneisyyttä tehtäväalaansa.

12 §

Ylijohtajan nimittää tasavallan presidentti valtioneuvoston esityksestä virkaa haettavaksi julistamatta.

Tutkimusprofessorin ja tulosyksiköiden päälliköt nimittää johtokunta. Muun henkilöstön nimittämisestä tai ottamisesta määrätään työjärjestyksessä.

13 §

Virkavapauden ylijohtajalle myöntää maa- ja metsätalousministeriö ja muille virkamiehille tutkimuslaitos siten kuin työjärjestyksessä määrätään.

Työsopimussuhteessa olevan henkilöstön virkavapautta vastaavasta vapautuksesta määrätään työjärjestyksessä.

14 §

Viran hoidosta virkavapauden aikana tai viran ollessa avoinna päättää virkavapauden myöntäjä.

Erinäiset säännökset
15 §

Tutkimuslaitos kantaa ja vastaa valtion puolesta sekä valvoo tuomioistuimissa, muissa viranomaisissa, välimiesmenettelyssä ja toimituksissa valtion etua ja oikeutta kaikissa tutkimuslaitosta koskevissa asioissa.

Niistä virkamiehistä, joilla on oikeus ilman eri valtuutusta valvoa valtion etua ja oikeutta 1 momentissa tarkoitetuissa tapauksissa ja edustaa niissä tutkimuslaitosta, määrätään työjärjestyksessä.

16 §

Tutkimuslaitoksen palveluksessa oleva henkilö ei saa toimeksiantajan luvatta ilmaista sivulliselle, mitä hän toimeksiannon suorittamisen yhteydessä on saanut tietoonsa liike- tai ammattisalaisuudesta tai muusta salassa pidettävästä asiasta.

17 §

Työjärjestyksessä annetaan tarvittavat tarkemmat määräykset tutkimuslaitoksen organisaatiosta, toimintayksiköiden ja henkilöstön tehtävistä, asioiden ratkaisemisesta ja laitoksen toiminnan muusta järjestelystä.

Voimaantulo
18 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1994.

Tällä asetuksella kumotaan riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksesta 26 päivänä elokuuta 1988 annettu asetus (764/88) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.

Tämän asetuksen voimaan tullessa tutkimuslaitoksen päätöksellä perustettavat virat voidaan täyttää ensimmäisen kerran niitä haettavaksi julistamatta.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 3 päivänä joulukuuta 1993

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Maa- ja metsätalousministeri
Martti Pura

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.