1045/1993

Annettu Helsingissä 26 päivänä marraskuuta 1993

Laki lihantarkastuslain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

kumotaan 27 päivänä maaliskuuta 1960 annetun lihantarkastuslain (160/60) 11 § sekä

muutetaan 4 ja 5 §, 10 §:n 2 momentti, 15 §, 17 §:n 3 momentti ja 23 §,

sellaisina kuin niistä ovat 4 § 30 päivänä joulukuuta 1982 annetussa laissa (1113/82) sekä 15 § muutettuna viimeksi mainitulla lailla ja 19 päivänä tammikuuta 1976 annetulla lailla (8/76), seuraavasti:

4 §

Hyväksytyssä teurastamossa suoritettavaa lihantarkastusta varten on eläinlääkintä- ja elintarvikelaitoksen palveluksessa virkasuhteisia tarkastuseläinlääkäreitä ja työsopimussuhteisia tarkastusapulaisia. Kunnallisessa lihantarkastamossa suoritettavaa lihantarkastusta varten on kunnan palveluksessa tarpeellinen määrä tarkastuseläinlääkäreitä ja tarvittaessa tarkastusapulaisia.

5 §

Lihantarkastus toimitetaan eläinlääkintä- ja elintarvikelaitoksen hyväksymässä teurastamossa tai kunnallisessa lihantarkastamossa.

Eläinlääkintä- ja elintarvikelaitoksen luvalla ja määräämillä ehdoilla voidaan tarkastus asianomaisen lihantarkastamon toimesta suorittaa muussa kuin 1 momentissa tarkoitetussa teurastamossa siellä teurastetun lihan osalta. Jollei toisin säädetä, on lihantarkastuksesta tällöin soveltuvin osin voimassa, mitä lihantarkastuksesta lihantarkastamossa säädetään.

Maasta vietävän lihan tarkastus toimitetaan hyväksytyssä teurastamossa, jonka eläinlääkintä- ja elintarvikelaitos on hyväksynyt vientiteurastamoksi.

10 §

Milloin erityiset syyt sitä vaativat, eläinlääkintä- ja elintarvikelaitos voi määrätä lihan uudelleen tarkastuksen pakolliseksi tarpeellisessa laajuudessa. Tällainen jälkitarkastus on maksuton.

15 §

Eläinlääkintä- ja elintarvikelaitoksen tarkastuseläinlääkärin suorittamasta ja tarkastusapulaisen avustamasta lihantarkastuksesta peritään teurastamolta valtiolle maksu. Maksusta on muutoin voimassa, mitä valtion maksuperuste laissa (150/92) ja sen nojalla säädetään tai määrätään.

Kunnallisen lihantarkastamon suorittamasta lihantarkastuksesta suoritettavista maksuista päättää kunta. Maksut voidaan määrätä enintään sellaisiksi, että ne vastaavat lihantarkastuksen järjestämisestä kunnalle aiheutuvia kustannuksia.

17 §

Lihan omistajalla tai haltijalla on oikeus vaatia, että liha, ennen kuin tarkastuseläinlääkärin päätös pannaan täytäntöön, annetaan erityisen asiantuntijalautakunnan tarkastettavaksi, johon lautakuntaan lihan omistaja valitsee yhden ja asianomainen tarkastuseläinlääkäri niin ikään yhden jäsenen ja nämä yhdessä kolmannen puheenjohtajaksi. Jollei puheenjohtajan vaalista sovita, määrää puheenjohtajan kansanterveystyön toimeenpanoon kuuluvista tehtävistä kunnassa huolehtiva kunnan toimielin. Tällaisen tarkastuksen toimittamista on omistajan tai haltijan vaadittava heti, kun hän on saanut tiedon päätöksestä, ja liha on tarkastusta varten säilytettävä enintään kaksikymmentäneljä tuntia, minkä ajan kuluessa tarkastus on toimitettava. Kustannukset asiantuntijalautakunnan toimittamasta tarkastuksesta on sitä vaatineen suoritettava.


23 §

Tämän lain täytäntöönpanon ylin johto ja valvonta kuuluu eläinlääkintä- ja elintarvikelaitokselle siltä osin kuin elintarvikevirastosta annetun lain (111/90) 5 §:stä ei muuta johdu.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1994.

Eläinlääkintä- ja elintarvikelaitos suorittaa tämän lain voimaan tultua ne laitosten hyväksymiseen ja valvontaan, lihantarkastuksen järjestämiseen ja valtion lihantarkastushenkilökunnan henkilöstöhallintoon liittyvät tehtävät, jotka seuraavissa säännöksissä ja määräyksissä, niihin myöhemmin tehtyine muutoksineen, on säädetty tai määrätty maa- ja metsätalousministeriön tai sen eläinlääkintä- ja elintarvikeosaston tehtäväksi, jollei asianomaisessa järjestyksessä toisin säädetä tai määrätä:

1) 6 päivänä toukokuuta 1960 annetun lihantarkastusasetuksen (219/60) 1 §:n 1 momentti, 3 §, 4 §:n 1, 4 ja 5 momentti, 6 §, 7 §:n 2 ja 3 momentti, 8 §:n 4 momentti, 9 §:n 4 momentti, 10 §, 10 a §:n 2 momentti, 16 §, 17 §:n 1, 2 ja 5-8 momentti, 20 §:n 2 momentti ja 22 §:n 4 momentti;

2) lihan sekä lihavalmisteiden viennistä ja tuonnista 6 päivänä toukokuuta 1960 annetun asetuksen (220/60) 1 §:n 1 ja 2 kohta, 3 ja 4 § sekä 5 §:n 3 momentti;

3) lihavalmisteiden valmistuksen valvonnasta 29 päivänä huhtikuuta 1960 annetun asetuksen (211/60) 2 §, 6 §:n 1 momentti, 10 §, siltä osin kuin mainitussa lainkohdassa on kyse teurastamojen yhteydessä toimivista tai vientiin hyväksyttävistä laitoksista, sekä 11 §:n 2 ja 5 momentti;

4) myytäväksi tarkoitetun hirven ja valkohäntäpeuran lihan tarkastuksesta 24 päivänä elokuuta 1979 annetun asetuksen (687/79) 4 §:n 2 momentti ja 7 §:n 2 momentti;

5) 28 päivänä lokakuuta 1988 annetun liha-asetuksen (898/88) 6 §:n 2 ja 4 momentti ja 24 §, siltä osin kuin siinä on kyse yksittäistapausta koskevien, muiden kuin asetuksen 21 §:ään liittyvien poikkeuslupien myöntämisestä;

6) siipikarjanlihan tarkastuksesta 28 päivänä lokakuuta 1988 annetun asetuksen (899/88) 4 §:n 2 momentti, 5 §, 9 §:n 1 momentti, 12 §:n 7 kohta ja 20 §:n 2 momentti, siltä osin kuin siinä on kyse yksittäistapausta koskevien poikkeuslupien myöntämisestä;

7) poronlihan tarkastuksesta 8 päivänä maaliskuuta 1991 annetun asetuksen (499/91) 11 §:n 6 kohta, 15 § ja 16 §:n 4 momentti; sekä

8) lihantarkastuslain sekä sen nojalla annettujen asetusten perusteella annetut maa- ja metsätalousministeriön tai sen eläinlääkintä- ja elintarvikeosaston päätökset.

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöön panemiseksi tarvittaviin toimenpiteisiin.

HE 163/93
MmVM 17/93

Helsingissä 26 päivänä marraskuuta 1993

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Maa- ja metsätalousministeri
Martti Pura

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.