1041/1993

Annettu Helsingissä 26 päivänä marraskuuta 1993

Asetus Yhdistyneiden Kansakuntien turvallisuusneuvoston Libyaa koskevaan päätökseen perustuvien velvoitusten täyttämisesta annetun asetuksen muuttamisesta

Ulkoasiainministerin esittelystä

muutetaan Yhdistyneiden Kansakuntien turvallisuusneuvoston Libyaa koskevaan päätökseen perustuvien velvoitusten täyttämisestä 16 päivänä huhtikuuta 1992 annetun asetuksen (336/92) 1 § :ää, ja

lisätään 3 §:ään uusi 3 ja 4 momentti sekä asetukseen uusi 3 a, 3 b, 3 c ja 3 d § seuraavasti:

1 §

Yhdistyneiden Kansakuntien turvallisuusneuvoston 31 päivänä maaliskuuta 1992 hyväksymästä päätöslauselmasta 748 (1992) ja 11 päivänä marraskuuta 1993 hyväksymästä päätöslauselmasta 883 (1993) Suomelle aiheutuvien velvoitusten täyttämiseksi Suomi rajoittaa taloudellisia suhteitaan Libyaan tämän asetuksen mukaisesti.

3 §

Materiaalien luovuttaminen Libyan siviili- tai sotilaslentokenttien tai niiden yhteydessä olevien laitteistojen tai tarvikkeiden rakentamiseksi, parantamiseksi tai huoltamiseksi, samoinkuin teknisten tai muiden palvelujen tai varaosien antaminen Libyan siviili- tai sotilaslentokenttien tai niiden yhteydessä olevien laitteistojen tai tarvikkeiden huoltoon, lukuunottamatta hätälaitteistoja ja laitteistoja tai palveluita, jotka ovat suorassa yhteydessä siviili-ilmavalvontaan, on kielletty.

Koulutuksen tai muun avun antaminen Libyan lentäjille tai muille lento- tai lentokenttähenkilökuntaan kuuluville Libyan alueella on kielletty.

3 a §

Sellaiset toimet ovat kiellettyjä, joiden johdosta Libyan hallitus tai viranomainen tai sen määräysvallassa suoraan tai epäsuorasti oleva kaupallinen, teollinen tai julkinen yritys, tai sen hyväksi toimiva henkilö, saavat käyttöönsä Suomessa olevia varoja, jotka kuuluvat Libyan hallitukselle tai viranomaiselle, tai sen määräysvallassa suoraan tai epäsuorasti olevalle yhteisölle, tai mitä tahansa muitakaan varoja.

Edellä 1 momentissa tarkoitettuina varoina ei kuitenkaan ole pidettävä varoja, jotka on saatu Libyasta tuotujen, sieltä peräisin olevien öljyn ja öljytuotteiden, mukaanlukien luonnonkaasun ja luonnonkaasutuotteiden, sekä maataloustuotteiden, myynnistä tai luovutuksesta, mikäli nämä on tuotu Libyasta 1 päivänä joulukuuta 1993 tai sen jälkeen edellyttäen, että sanotut varat maksetaan erillisille, niitä varten tarkoitetuille tileille.

3 b §

Tämän asetuksen liitteessä olevien tavaroiden tai niihin tai niiden valmistamiseen ja huoltoon liittyvien osien, tarvikkeiden ja lisenssien luovuttaminen Libyaan on kielletty.

3 c §

Kaupalliset toimet Libyan Arab Airlines -lentoyhtiön kanssa, mukaanlukien yhtiön antamien matkalippujen tunnustaminen tai hyväksyminen, on kielletty.

3 d §

Libyan viranomaisten, kansalaisten tai yhteisöjen tai näiden puolesta toimivien henkilöiden tai yhteisöjen vaatimuksia, jotka koskevat 1 §:ssä mainittujen päätöslauselmien nojalla suoritettujen toimien vaikutuksia sopimus- tai muihin liikesuhteisiin, ei saa tunnustaa.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä joulukuuta 1993

Helsingissä 26 päivänä marraskuuta 1993

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Ulkoasiainministeri
Heikki Haavisto

Tämän asetuksen 3 b §:ssä viitataan seuraaviin laitteisiin ja varusteisiin:

I. Keskikokoiset ja suuret pumput ja kompressorit, joiden kapasiteetti on vähintään 350 kuutiometriä tunnissa sekä raakaöljyn ja maakaasun kuljetukseen tarkoitetut käyttölaitteet (kaasuturbiini tai sähkömoottori)

II. Raakaöljyn vientiasemille tarkoitetut laitteet:

- lastauspoijut ja yksipistekiinnitysketjut

- vedenalaisten jako-osien ja yksipistekiinnitysketjujen kytkemiseen tarkoitetut joustavat letkut sekä suurikokoiset kelluvat lastausletkut (12-16 tuumaa)

- ankkuriketjut

III. Laitteet, joita ei ole erityisesti tarkoitettu raakaöljyn vientiasemien käyttöön, mutta joita suuren kapasiteettinsa johdosta voidaan käyttää myös mainittuun tarkoitukseen:

- suuren kapasiteetin lastauspumput (4000 kuutiometriä tunnissa), joissa on alhainen painekorkeus (10 baaria)

- tehostepumput, joiden virtausnopeudet ovat kuin edellisten

- putkiverkostojen tarkastus- ja puhdistuslaitteet (painekaapimet l. ns. pigging-välineet) (vähintään 16 tuumaa)

- suuren kapasiteetin virtausmittarit (vähintään 1000 kuutiometriä tunnissa)

IV. Jalostuslaitteet:

- ASME:n (American Society of Mechanical Engineering) 1 standardin mukaiset kattilalaitokset

- ASME:n (American Society of Mechanical Engineering) 8 standardin [ Merkitty kohta oikaistu (v. 1993), alkuperäinen sanamuoto kuului: 2 standardin ] mukaiset polttouunit

- ASME:n (American Society of Mechanical Engineering) 8 standardin mukaiset tislauskolonnit

- API:n (American Petroleum Insitute) 610 standardin mukaiset pumput

- ASME:n (American Society of Mechanical Engineering) 8 standardin mukaiset katalyyttiset reaktorit

- esivalmistetut katalyytit, joihin lasketaan seuraavat:

platinaa sisältävät katalyytit

molybdeeniä sisältävät katalyytit V. Edellä I-IV kappaleissa mainittuihin laitteisiin tarkoitetut varaosat.

V. Edellä I-IV kappaleissa mainittuihin laitteisiin tarkoitetut varaosat.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.