1030/1993

Annettu Helsingissä 26 päivänä marraskuuta 1993

Asetus tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun asetuksen muuttamisesta

Oikeusministerin esittelystä

muutetaan tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista 20 päivänä elokuuta 1993 annetun asetuksen (774/93) 3 §:n 3 momentin 9 kohta ja 8 §:n 1 momentti sekä

lisätään 3 §:n 3 momenttiin uusi 10 kohta sekä 7 §:ään uusi 5 momentti seuraavasti:

3 §
Yleinen alioikeus

Jäljempänä mainittujen hakemusasioiden käsittelystä peritään seuraavat hakemusmaksut:


9) konkurssiasia:

a) konkurssiin asettamista koskeva asia 500 mk;

sekä lisäksi konkurssin alettua

b) tuomioon päättyvä konkurssiasia 1 500 mk;

c) muu kuin tuomioon päättyvä konkurssiasia 500 mk;

d) erikseen hakemuksesta käsiteltävä muu konkurssiasia 500 mk;

10) saneerausmenettelyä koskeva asia:

a) asia, jossa saneerausmenettelyä ei päätetä aloittaa 500 mk;

b) asia, jossa saneerausmenettely päätetään aloittaa 2 000 mk;

c) erikseen hakemuksesta käsiteltävä saneerausmenettelyyn liittyvä muu asia 500 mk.


7 §
Otemaksut ja jäljennösmaksut

Saneerausmenettelyä koskevassa asiassa hakemuksen liitteistä toimitettavista jäljennöksistä ei peritä edellä tässä pykälässä tarkoitettua maksua asianosaiselta, jolle tuomioistuin on varannut tilaisuuden lausuman antamiseen. Maksua ei peritä myöskään yksityishenkilön velkajärjestelystä annetun asetuksen (58/93) 5 §:n mukaan velkojille toimitettavista jäljennöksistä.

8 §
Kuuluttamis- ja eräät muut kustannukset

Kustannukset, jotka aiheutuvat virallisen lehden perimistä ilmoitusmaksuista, sisältyvät suoritteesta perittävään maksuun, 3 §:n 3 momentin 2 kohdan b alakohdassa, 3 kohdassa, 6 kohdan b alakohdassa sekä 9 ja 10 kohdassa mainituissa asioissa. Muissa maksullisissa asioissa peritään virallisessa lehdessä kuuluttamisesta aiheutuneet kustannukset erikseen täysimääräisinä. Kuuluttamisesta muissa lehdissä peritään jokaiselta käsittelymaksun suorittamiseen velvolliselta kuuluttamiskustannusten korvauksena 250 markkaa.Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä joulukuuta 1993.

Aikaisempaa 3 §:n 3 momentin 9 kohtaa sovelletaan, jos julkinen haaste on annettu ennen tämän asetuksen voimaantuloa. Tämän asetuksen 3 §:n 3 momentin 10 kohtaa ja 8 §:n 1 momenttia ei sovelleta, jos saneerausmenettelyä koskeva hakemus on tehty ennen tämän asetuksen voimaantuloa.

Helsingissä 26 päivänä marraskuuta 1993

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Oikeusministeri
Hannele Pokka

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.