1025/1993

Annettu Helsingissä 26 päivänä marraskuuta 1993

Asetus jakoasetuksen muuttamisesta

Oikeusministerin esittelystä

kumotaan 28 päivänä marraskuuta 1952 annetun jakoasetuksen (407/52) 195 ja 196 §, sellaisina kuin ne ovat, 195 § muutettuna 19 päivänä toukokuuta 1972 ja 13 päivänä heinäkuuta 1984 annetuilla asetuksilla (399/72 ja 552/84) sekä 196 § mainitussa 19 päivänä toukokuuta 1972 annetussa asetuksessa,

muutetaan 13 §:n 2 momentti sekä 97, 178, 193, 197, 198 ja 200 §, sellaisina kuin niistä ovat 13 §:n 2 momentti, 97 ja 198 § 26 päivänä maaliskuuta 1993 annetussa asetuksessa (305/93), 178 § 16 päivänä maaliskuuta 1979 annetussa asetuksessa (329/79), 193 ja 197 § mainitussa 19 päivänä toukokuuta 1972 annetussa asetuksessa ja 200 § muutettuna mainituilla 19 päivänä toukokuuta 1972 ja 26 päivänä maaliskuuta 1993 annetuilla asetuksilla, sekä

lisätään 170 §:ään, sellaisena kuin se on 16 päivänä maaliskuuta 1979 annetussa asetuksessa (329/79), uusi 3 momentti, jolloin nykyinen 3 momentti siirtyy 4 momentiksi, seuraavasti:

13 §

Milloin toimitusmiesten päätöksestä saa erikseen valittaa toimituksen kestäessä, on asianosaisille ilmoitettava ja pöytäkirjaan merkittävä, millä tavoin päätökseen saa hakea muutosta, ja on tällöin otettava huomioon, mitä 95 §:n 3 ja 5 kohdassa säädetään. Toimituksen yhteydessä tehdyt ratkaisut on merkittävä pöytäkirjasta erilliseen asiakirjaan tai pöytäkirjan loppuun muusta pöytäkirjasta selvästi erottuvaksi osaksi.


97 §

Jos 198 §:ssä tarkoitettuun ratkaisuun haetaan muutosta, maanmittaustoimiston on tehtävä siihen merkintä.

170 §

Jakolain 293 §:n 1 momentissa tarkoitetun toisen maaoikeusinsinöörin määräämisestä maaoikeuteen päättävät niiden maaoikeuksien päälliköt, joita määräys koskee.


178 §

Maaoikeuden pöytäkirjat sekä tuomiot ja päätökset on nidottava toimituksittain ja varustettava juoksevalla säilytysnumerolla, joka kirjoitetaan asiakirjavihkoon sekä merkitään säilytyskotelon nimikkeeseen.

193 §

Milloin asianosaiset jakolain 173 §:n 1 momentin mukaisesti ilmoittavat tyytyvänsä maaoikeuden ratkaisuun, ennen kuin se on saanut lainvoiman, on siitä tehtävä merkintä ratkaisuun.

197 §

Jos erityiset syyt estävät maaoikeuden ratkaisun antamisen jakolain 330 §:ssä mainitun ajan kuluessa, on maaoikeustuomarin annettava asianosaiselle pyydettäessä varaustodistus, jossa on mainittu, milloin asiakirja valmistuu.

198 §

Maaoikeustuomarin on lähetettävä maksutta maaoikeuden ratkaisun jäljennös maanmittaustoimistolle ennen sen ajan päättymistä, jonka kuluessa asianosaisen on sellainen saatava. Niin ikään on palautettava ne kartat ja asiakirjat, jotka silloin vielä ovat maaoikeuden hallussa.

200 §

Kun maaoikeuden ratkaisua koskeva muutoksenhakukirjelmä on toimitettu maanmittaustoimistoon, on sen lähetettävä kirjelmä maaoikeuteen.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä joulukuuta 1993.

Helsingissä 26 päivänä marraskuuta 1993

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Oikeusministeri
Hannele Pokka

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.