999/1993

Annettu Helsingissä 19 päivänä marraskuuta 1993

Asetus opintotukiasetuksen 13 ja 14 §:n muuttamisesta

Opetusministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn ministerin esittelystä

muutetaan 14 päivänä huhtikuuta 1972 annetun opintotukiasetuksen (287/72) 14 §:n 1 ja 2 momentti, sellaisina kuin ne ovat, 1 momentti 16 päivänä huhtikuuta 1992 annetussa asetuksessa (346/92) ja 2 momentti 3 päivänä helmikuuta 1978 annetussa asetuksessa (107/78), sekä

lisätään 13 §:ään, sellaisena kuin se on osittain muutettuna 28 päivänä syyskuuta 1973 ja 1 päivänä maaliskuuta 1985 annetuilla asetuksilla (764/73 ja 228/85), uusi 3 momentti seuraavasti:

13 §

Tieteelliset jatko-opinnot katsotaan päättyneiksi sen jakson viimeisen kuukauden lopussa, jonka ajaksi näitä opintoja varten on viimeksi myönnetty opintotukea.

14 §

Jos lainansaaja, jonka opinnot on 13 §:n mukaan katsottu päättyneiksi, aloittaa opintonsa uudelleen ja saa opintotukilaissa tai korkeakouluopiskelijoiden opintotuesta annetussa laissa tarkoitettua opintotukea aikana, jona aikaisemmille opintolainoille maksetaan korkotukea, korkotuki näille lainoille jatkuu keskeytyksettä. Jos aikaisemmista opintolainoista on korkotuki jo lakannut, maksetaan korkotukea näille opintolainoille uuden opintotuen myöntämisen perusteella:

1) huhtikuun 1 päivästä, milloin kevätluku-kaudelle on myönnetty opintotuki viimeistään seuraavan heinäkuun 31 päivänä; ja

2) lokakuun 1 päivästä, milloin syyslukukaudelle on myönnetty opintotukea viimeistään seuraavan tammikuun 31 päivänä.

Valtion opintotukikeskus voi lisäksi hakemuksesta jatkaa korkotuen maksatusta opintotukeen oikeuttavia opintoja harjoittavan lainansaajan aikaisemmille opintolainoille, vaikka uusiin opintoihin ei ole myönnetty opintotukea. Korkeakouluopiskelijalle korkotuki palautetaan kuitenkin hakemuksesta vain, jos hän harjoittaa muita kuin tieteellisiä jatko-opintoja. Valtion opintotukikeskus vahvistaa hakuajat.Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1994.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 19 päivänä marraskuuta 1993

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Ministeri
Tytti Isohookana-Asunmaa

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.