988/1993

Annettu Helsingissä 18 päivänä marraskuuta 1993

Valtioneuvoston päätös toimeentulotuen yleisistä perusteista

Valtioneuvosto on 17 päivänä syyskuuta 1982 annetun sosiaalihuoltolain (710/82) 32 §:n nojalla sosiaali- ja terveysministeriön esittelystä päättänyt:

1 §

Toimeentulotuen suuruus määrätään tässä päätöksessä määriteltyjen menojen sekä käytettävissä olevien tulojen ja varojen erotuksen perusteella.

Toimeentulotukeen oikeuttaviin menoihin kuuluvat perusosalla katettavat menot sekä tarpeellisen suuruisina huomioon otettavat muut menot.

2 §

Perusosalla katettavia menoja ovat ravintomenot, vaatemenot, vähäiset terveydenhuoltomenot sekä henkilökohtaisesta ja kodin puhtaudesta, paikallisliikenteen käytöstä, sanomalehden tilauksesta, televisioluvasta, puhelimen käytöstä ja harrastus- ja virkistystoiminnasta aiheutuvat menot sekä vastaavat jokapäiväiseen toimeentuloon kuuluvat menot.

3 §

Perusosan suuruus on seuraava:

1) yksinäisellä henkilöllä ja yksinhuoltajalla 80 prosenttia kansaneläkelain (347/56) mukaan yksinäiselle henkilölle maksettavasta asianomaisen kuntaryhmän mukaisesta kansaneläkkeen pohjaosan ja täyden lisäosan yhteismäärästä;

2) muulla 17 vuotta täyttäneellä henkilöllä 85 prosenttia yksinäisen henkilön perusosasta, jollei 3 kohdasta muuta johdu;

3) vanhempansa tai vanhempiensa luona asuvalla, 17 vuotta täyttäneellä henkilöllä 73 prosenttia yksinäisen henkilön perusosasta;

4) 10–16-vuotiaalla lapsella 70 prosenttia yksinäisen henkilön perusosasta; sekä

5) alle 10-vuotiaalla lapsella 66 prosenttia yksinäisen henkilön perusosasta.

4 §

Perusosalla katettavien menojen lisäksi otetaan tarpeellisen suuruisina huomioon:

1) asumismenot;

2) vähäistä suuremmat terveydenhuoltomenot;

3) paikallisliikenteen maksua tai muuta vastaavaa määrää suuremmat työmatkamenot sekä muut työssäkäynnistä aiheutuvat menot;

4) lasten päivähoitomenot; sekä

5) henkilön tai perheen erityisistä tarpeista tai olosuhteista johtuvat tarpeellisiksi harkitut menot.

5 §

Menoja ei oteta huomioon toimeentulotukeen oikeuttavina siltä osin kuin ne korvataan tai niitä vastaava etuus saadaan muulla perusteella.

6 §

Tuloina otetaan huomioon henkilön ja perheeseen kuuluvien käytettävissä olevat tosiasialliset tulot.

Tuloina ei kuitenkaan oteta huomioon:

1) vähäisiksi katsottavia avustuksia ja ansiotuloja eikä kunnan harkitsemaa osaa ansiotai yrittäjätuloista, joiden hankkimisen voidaan katsoa edistävän tuen saajan omatoimista selviytymistä;

2) äitiysavustusta;

3) kansaneläkelain mukaista hoitotukea, vammaistukilain (124/88) mukaista vammaistukea eikä lapsen hoitotuesta annetun lain (444/69) mukaista lapsen hoitotukea;

4) perheeseen kuuluvan alle 18-vuotiaan lapsen säännöllisiä tuloja siltä osin kuin ne ylittävät hänen osaltaan 2 ja 4 §:n nojalla huomioon otettavat menot; eikä

5) edellä 5 §:ssä tarkoitettuja korvauksia ja tuloja.

7 §

Toimeentulotuen saamiseen ja määrään eivät vaikuta sellaiset varat, jotka eivät ole käytettävissä tukea myönnettäessä, eivätkä sosiaalihuoltolain (710/82) 36 §:n 2 momentissa tarkoitetut tai muut niihin rinnastettavat varat, joiden katsotaan olevan tarpeen henkilön jatkuvan toimeentulon turvaamiseksi.

8 §

Toimeentulotuki määrätään kuukaudelta. Toimeentulotuki voidaan tarpeen mukaan myöntää ja suorittaa kuukautta lyhyemmältä tai pidemmältä ajalta.

9 §

Toimeentulotuki tarkistetaan, jos henkilön olosuhteissa tai tuen tarpeessa tapahtuu muutoksia.

Toimeentulotuki perusosalla katettaviin menoihin tarkisletaan samasta ajankohdasta ja samassa suhteessa kuin kansaneläkkeen pohjaosaa ja lisäosaa tarkistetaan.

10 §

Toimeentulotuki tai osa siitä voidaan erityisestä syystä myöntää takautuvasti toteennäylettyjen maksamatta olevien toimeentulotukeen oikeultavien menojen maksamiseen.

11 §

Toimeentulotukea määrättäessä perheeseen kuuluvina henkilöinä pidetään yhteistaloudessa asuvia vanhempia ja heidän alaikäisiä lapsiaan, aviopuolisoila sekä miestä ja naista, jotka elävät avioliitonomaisissa olosuhteissa.

12 §

Tarkempia ohjeita tämän päätöksen soveltamisesta antaa tarvittaessa sosiaali- ja terveysministeriö.

13 §

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1994.

Tällä päätöksellä kumotaan toimeentulotuen yleisistä perusteista 28 päivänä joulukuuta 1988 annettu valtioneuvoston päätös (1349/88) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.

Helsingissä 18 päivänä marraskuuta 1993

Sosiaali- ja terveysministeri
Jorma Huuhtanen

Hallitusneuvos
Eija Koivuranta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.