984/1993

Annettu Helsingissä 19 päivänä marraskuuta 1993

Laki eläkesäätiölain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 2 päivänä joulukuuta 1955 annetun eläkesäätiölain (469/55) 7 b §:n 2 momentin 6 ja 8 kohta,

sellaisina kuin ne ovat 1 päivänä maaliskuuta 1991 annetussa laissa (466/91), sekä

lisätään lakiin uusi 2 b luku ja uusi 23 a § seuraavasti:

7 b §

Edellä 1 momentissa tarkoitetun katteen tulee olla:


6) sitoumuksia tai saamisia, joiden vakuudeksi suomalainen vakuutuksenantaja tai sosiaali- ja terveysministeriön hyväksymä ulkomainen vakuutuksenantaja on myöntänyt luottovakuutuksen taikka suomalainen pankkilaitos tai sosiaali- ja terveysministeriön hyväksymä ulkomainen pankkilaitos on antanut pankkitakauksen;


8) edellä 6 kohdassa tarkoitetun vakuutuksenantajan myöntämä luottovakuutus, pankin antama takaus tai sosiaali- ja terveysministeriön hyväksymiä muita arvopapereita tai sitoumuksia eläkevastuuseen liittyvän vastuuvajauksen täyttämisen vakuudeksi.


2 b luku

Työntekijäin eläkelain mukaisesta eläketurvasta aiheutuvan eläkevastuun kattaminen

7 d §

Työnantajan on suoritettava vuosittain vähintään kolmessa erässä eläkesäätiölle kannatusmaksuja tai asetettava 7 b §:n 2 momentin 8 kohdassa tarkoitettuja vakuuksia vastuuvajauksen täyttämiseksi siten, että ne yhdessä eläkesäätiön muiden tuottojen kanssa riittävät peittämään eläkevastuun vuotuisen muutoksen ja eläkkeistä aiheutuneet suoritukset sekä eläkesäätiön muut kulut.

Sosiaali- ja terveysministeriö antaa tarkemmat määräykset tämän pykälän soveltamisesta.

7 e §

Eläkesäätiön on katettava työntekijäin eläkelain vähimmäisehtojen mukaisesta eläketurvasta ja saman lain 11 §:n mukaisesti rekisteröidyistä lisäeduista aiheutuva eläkevastuu ja luetteloitava kate noudattaen vastaavasti, mitä 7 b §:n 2-4 momentissa säädetään.

Luetteloituun katteeseen saadaan sisällyttää 7 b §:ssä tarkoitettua sellaista omaisuutta, jonka arvo perustuu pääosin työnantajan toimintaan, enintään 40 prosenttia eläkesäätiön eläkevastuun määrästä. Yhden toiminnallisen kokonaisuuden muodostavan kohteen arvo saa tällöin kuitenkin olla enintään 15 prosenttia säätiön eläkevastuun määrästä.

Luetteloituun katteeseen sisältyvät arvopaperit ja sitoumukset on säilytettävä erillään 7 b §:ssä tarkoitetusta eläkesäätiön luetteloidusta katteesta sekä eläkesäätiön muusta omaisuudesta.

Sosiaali- ja terveysministeriö voi erityisistä syistä myöntää poikkeuksia 2 momentin säännöksistä.

7 f §

Eläkesäätiön on työnantajan asettamalla vakuudella tai sosiaali- ja terveysministeriön hyväksymällä muulla tavalla järjestettävä toimintansa siten, että syntyy vakuutettuja etuja turvaava suhde eläkesäätiön sitoumusten ja vastuukyvyn välille.

Edellä 1 momentissa tarkoitetun vakuuden vähimmäismäärä on 500 000 markkaa, kuitenkin vähintään neljä kahdestoistaosaa säätiön vuoden vastuumenoista tai 15 prosenttia säätiön eläkevastuun määrästä. Vuoden vastuumenoilla tarkoitetaan eläkkeistä tilivuonna aiheutuneiden suoritusten ja eläkevastuun muutoksen yhteismäärää.

Säätiön toiminnan alkaessa vakuutta on asteittain kartutettava 2 momentissa tarkoitettuun vähimmäismäärään saakka neljän vuoden kuluessa siten, että kunkin kalenterivuoden lopussa vakuuden arvo on vähintään säätiön toiminnan alkamisen jälkeen päättyneiden kalenterivuosien lukumäärän osoittama määrä neljäsosia vakuuden vähimmäismäärästä. Vakuuden arvon on kuitenkin aina oltava vähintään 500 000 markkaa.

Eläkesäätiön toiminnan aikana on edellä tässä pykälässä tarkoitettu vakuus sen asettajan vaatimuksesta palautettava siltä osin kuin se kulloinkin ylittää vakuudelle 2 tai 3 momentissa säädetyn vähimmäismäärän.

Edellä tässä pykälässä tarkoitettua vakuutta voidaan käyttää vain 7 e §:n 1 momentissa tarkoitetusta eläketurvasta aiheutuvien sitoumusten suorittamiseen, jolleivät kyseisen eläkevastuun katteena olevat varat siihen riitä.

Edellä 2 ja 3 momentissa säädettyä markkamäärää voidaan asetuksella muuttaa yleisessä hintatasossa tapahtunutta kehitystä vastaavasti.

Sosiaali- ja terveysministeriö antaa tarkemmat määräykset tämän pykälän soveltamisesta.

23 a §

Edellä 7 f §:ssä tarkoitettu vakuus on eläkesäätiön toiminnan päättyessä palautettava vakuuden asettajalle siltä osin kuin sitä ei ole käytetty 7 e §:n 1 momentissa tarkoitetusta eläketurvasta aiheutuvien sitoumusten suorittamiseen.

Sen estämättä, mitä 22 ja 23 §:ssä säädetään, suoritus- tai konkurssitilassa olevan säätiön 2 a ja 2 b luvussa tarkoitettujen eläkevastuiden katteena olevat varat, joita ei ole laissa säädetyn etuoikeusjärjestyksen mukaan käytettävä muihin tarkoituksiin, on käytettävä ensisijaisesti kyseisen luvun mukaisten eläkkeiden ja muiden etujen turvaamiseen.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1994.

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Sen estämättä, mitä tässä laissa säädetään, eläkesäätiön luetteloituun katteeseen saadaan sisällyttää eläketurvakeskuksen ennen tämän lain voimaantuloa antama luottovakuutus sekä sellainen sitoumus tai saaminen, jonka vakuutena on eläketurvakeskuksen ennen tämän lain voimaantuloa myöntämä luottovakuutus.

Eläkesäätiön on täytettävä 7 e §:n vaatimukset tämän lain voimaan tullessa olevan eläkevastuun osalta 12 vuoden kuluessa lain voimaantulosta siten, että ensimmäisen kalenterivuoden lopussa on täytetty vähintään yksi kahdestoistaosa, toisen kalenterivuoden lopussa vähintään kaksi kahdestoistaosaa ja vastaavasti seuraavien kalenterivuosien lopussa lain voimaantulosta kuluneiden vuosien lukumäärän osoittama määrä kahdestoistaosia kattamisvaatimuksesta. Sanottuna 12 vuoden aikana saadaan kuitenkin tämän eläkevastuun osalta soveltaa 7 e §:n 2 momentissa säädetyn 15 prosentin sijasta 20 prosentin rajoitusta. Sosiaali- ja terveysministeriö voi erityisistä syistä myöntää poikkeuksia tämän momentin säännöksistä.

Jos eläkesäätiö on rekisteröity ennen tämän lain voimaantuloa, työnantajan on kolmen kuukauden kuluessa lain voimaantulosta asetettava vähintään 500 000 markan määräinen, 7 f §:n mukainen vakuus ja kartutettava vakuutta noudattaen vastaavasti, mitä mainitun pykälän 3 momentissa säädetään.

Jos ennen tämän lain voimaantuloa rekisteröidyn eläkesäätiön sääntöihin sisältyy tämän lain vastaisia määräyksiä, niiden sijasta on noudatettava tämän lain säännöksiä. Säätiön hallituksen on viivytyksettä tehtävä päätös säätiön sääntöjen muuttamiseksi tämän lain mukaisiksi. Sääntöjen muutoksille on vuoden kuluessa tämän lain voimaantulosta haettava sosiaali- ja terveysministeriön vahvistus.

HE 117/93
StVM 28/93

Helsingissä 19 päivänä marraskuuta 1993

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Sosiaali- ja terveysministeri
Jorma Huuhtanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.