972/1993

Annettu Helsingissä 18 päivänä marraskuuta 1993

Tullihallituksen päätös EFTA-valtioiden ja Slovakian tasavallan välisessä kaupassa noudatettavien alkuperäsääntöjen eräiden muutosten soveltamisesta

Tullihallitus on vapaakauppasopimuksissa ja muissa tullietuusjärjestelyissä sovellettavien alkuperäsääntöjen muuttamismenettelystä ja sääntöihin liittyvistä määräyksistä 28 päivänä toukokuuta 1993 annetun lain (460/93)1 §:n 1 momentin nojalla päättänyt:

1 §

EFTA-valtioiden ja TÜekin ja Slovakian liittotasavallan välillä päivänä 20 maaliskuuta 1992 tehdyssä ja 19 päivänä huhtikuuta 1993 tehdyllä pöytäkirjalla (SopS 37/93) muutetussa sopimuksessa (SopS 99/92) tarkoitetun sekakomitean tämän päätöksen liitteenä olevaa päätöstä n:o 5/93 mainitun sopimuksen B pöytä kirjan ja XIV liitteen muuttamisesta sovelletaan Suomen tasavallan, muiden EFTA-valtioiden ja Slovakian tasavallan välisessä kaupassa niin kuin siitä on sovittu.

2 §

Tämä päätös tulee voimaan 24 päivänä marraskuuta 1993.

Helsingissä 18 päivänä marraskuuta 1993

Pääjohtaja
Jermu Laine

Ylitarkastaja
Hannu Aarnio

EFTA-SLOVAKIAN TASAVALTA -SEKAKOMITEAN PÄÄTÖS N:O 5/1993

(Hyväksytty ensimmäisessä kokouksessa 23 ja 24 päivänä huhtikuuta 1993)

Sopimuksen B pöytäkirjan ja XIV liitteen muuttaminen

Sekakomitea,

joka ottaa huomioon pöytäkirjan Slovakian tasavallan asemasta EFTA-valtioiden ja Tšekkoslovakian välisen sopimuksen sopimuspuolena,

joka ottaa huomioon sopimuksen 32 artiklan,

joka toteaa, että Unkarin forintin ja Tšekin ja Slovakian kruunun muuntokurssit ovat muuttuneet,

joka pitää tarpeellisena sopimuksen B pöytäkirjan ja XIV liitteen tekstin teknistä mukauttamista,

on päättänyt:

1 artikla

B pöytäkirjan 1 artiklan 1 kappaleen b) iii) kohta muutetaan kuulumaan seuraavasti:

"tällaiset ainekset ovat TÜekin tasavallan, Unkarin tai Puolan alkuperätuotteita yhtäältä EFTA-maiden ja toisaalta Tšekin tasavallan, Unkarin ja Puolan välisten vapaakauppaalueiden perustamista koskevien sopimusten alkuperäsääntöjä sovellettaessa, sikäli kuin mainitut säännöt ovat samat kuin tässä pöytäkirjassa."

2 artikla

B pöytäkirjan 1 artiklan 2 kappale muutetaan kuulumaan seuraavasti:

"Slovakian tasavallassa tuotettuihin tuotteisiin voidaan soveltaa 1 kappaleen b) iii) kohdan määräyksiä vain, mikäli näiden määräysten soveltamiseksi tarvittava hallinnollinen yhteistyö Tšekin tasavallan, Unkarin, Puolan ja Slovakian tasavallan välille on luotu tämän pöytäkirjan määräysten mukaisesti."

3 artikla

B pöytäkirjan 2 artiklan 1 kappale muutetaan kuulumaan seuraavasti:

"Poiketen 1 artiklan 1 kappaleen b) ii) ja iii) kohdan määräyksistä tuotteet, jotka 1 artiklan 1 kappaleen b) iii) kohdassa mainätuja alku peräsääntöjä sovellettaessa ovat jonkin sopimusvaltion tai Tšekin tasavallan, Unkarin tai Puolan alkuperätuotteita tämän pöytäkirjan tarkoittamassa mielessä ja jotka viedään yhdestä valtiosta toiseen samassa tilassa tai enintään 5 artiklan 5 kappaleen tarkoittamalla tavalla viejävaltiossa valmistettuina tai käsiteltyinä, säilyttävät alkuperänsä."

4 artikla

B pöytäkirjan 2 artiklan 2 kappale muutetaan kuulumaan seuraavasti:

"Kun 1 kappaletta sovellettaessa käytetään kahden tai useamman sopimusvaltion tai yhden tai useamman sopimusvaltion ja Tšekin tasavallan, Unkarin ja/tai Puolan alkuperätuotteita eikä näitä tuotteita ole viejävaltiossa valmistettu tai käsitelty enempää kuin 5 artiklan 5 kappaleen tarkoittamalla tavalla, alkuperän määrää tuote, jonka tullausarvo on suurin, tai, jos sitä ei tiedetä eikä sitä voida todeta, josta ensimmäinen todettavissa oleva kyseisessä valtiossa maksettu hinta on korkein."

5 artikla

B pöytäkirjan 7 artikla muutetaan kuulumaan seuraavasti:

"Yhden lähetyksen muodostavien, tämän pöytäkirjan mukaisia alkuperätuotteita olevien tavaroiden kuljetus voi tapahtua muiden kuin sopimusvaltioiden, Tšek in tasavallan, Unkarin tai Puolan alueiden kautta, tarvittaessa uudelleenlastaten tai väliaikaisesti varastoiden näillä alueilla, mikäli viimeksi mainittujen alueiden kautta tapahtuva kuljetus on oikeutettua maantieteellisin perustein ja mikäli tavarat ovat pysyneet kauttakulkumaan tai varastointimaan tulliviranomaisten valvonnassa ja ne eivät ole siellä tulleet myyntiin eivätkä kulutukseen ja niille ei ole siellä suoritettu muita toimenpiteitä kuin mahdollisesti purkaus tai jälleenlastaus tai niiden kunnon säilyttämiseksi tarvittavat toimenpiteet."

6 artikla

B pöytäkirjan 8 artiklan 3 kappale muutetaan kuulumaan seuraavasti:

"Viejäsopimusvaltion kansallisena valuuttana ilmaistut määrät, jotka vastaavat laskentayksikköinä ilmaistuja määriä, on viejävaltion vahvistettava ja saatettava muiden sopimusvaltioiden tietoon. Jos määrät ylittävät tuojavaltion vahvistamat vastaavat määrät, tuojavaltion on ne hyväksyttävä, mikäli tavarat on laskutettu viejävaltion valuuttana.

Jos tavarat on laskutettu jonkin muun sopimusvaltion, TÜekin tasavallan, Unkarin tai Puolan valuuttana, tuojavaltion on hyväksyttävä asianomaisen valtion ilmoittama määra.

7 artikla

B pöytäkirjan 8 artiklan 4 kappale muutetaan kuulumaan seuraavasti:

"Sopimusvaltioiden, Tšekin tasavallan, Unkarin tai Puolan valuuttoina yksi laskentayksikkö vastaa tämän pöytäkirjan VI liitteessä mainittuja määriä."

8 artikla

B pöytäkirjan 9 artiklan 3 kappale muutetaan kuulumaan seuraavasti:

"Sopimusvaltion tulliviranomaiset ovat valtuutettuja, edellyttäen että EUR.l-todistuksiin sisällytettävät tavarat ovat sen alueella, antamaan EUR.l-todistuksia tässä pöytäkirjassa määrätyin ehdoin, jos maasta vietävien tavaroiden voidaan katsoa olevan jonkin sopimusvaltion tai TÜekin tasavallan, Unkarin tai Puolan alkuperätuotteita 2 artiklan tarkoittamassa mielessä.

Tällaisissa tapauksissa EUR.l-todistus annetaan ehdolla, että esitetään aikaisemmin annetut tai laaditut alkuperäselvitykset."

9 artikla

B pöytäkirjan 13 artiklan 8 kappaleen a) kohta muutetaan kuulumaan seuraavasti:

"kun kauppalaskussa on sekä jonkin sopimusvaltion, Tšekin tasavallan, Unkarin tai Puolan alkuperätuotteita että ei-alkuperätuotteita, viejän tulee selvästi eritellä nämä kaksi tavararyhmää;" .

10 artikla

B pöytäkirjan 16 artiklan 1 kappale muutetaan kuulumaan seuraavasti:

"Tavaroille, jotka on lähetetty EFTA-maasta tai Slovakian tasavallasta muissa kuin sopimus valtioissa tai Tšekin tasavallassa, Unkarissa tai Puolassa pidettävään näyttelyyn ja jotka myydään näyttelyn jälkeen Slovakian tasavaltaan tai EFTA-maahan tuotaviksi, myönnetään maahan tuotaessa tämän sopimuksen määräysten mukaiset etuudet edellyttäen, että ne täyttävät tämän pöytäkirjan ehdot niin, että niitä voidaan pitää EFTA-maan tai Slovakian tasavallan alkuperätuotteina ja sikäli kuin tulliviranomaisia tyydyttävällä tavalla todistetaan, että:

a) viejä on lähettänyt nämä tavarat EFTAmaasta tai Slovakian tasavallasta näyttelymaahan ja pitänyt niitä siellä näytteillä;

b) mainittu viejä on myynyt tai luovuttanut nämä tavarat Slovakian tasavallassa tai EFTA-maassa olevalle vastaanottajalle;

c) tavarat on lähetetty näyttelyn aikana tai välittömästi sen jälkeen Slovakian tasavaltaan tai EFTA-maahan siinä tilassa, jossa ne lähetettiin näyttelyyn;

d) sen jälkeen kun tavarat on lähetetty näyttelyyn, niitä ei ole käytetty muihin tarkoituksiin kuin tässä näyttelyssä esittelyyn."

11 artikla

B pöytäkirjan 23 artiklan 1 kappale muutetaan kuulumaan seuraavasti:

"Rajoittamatta A pöytäkirjan määräyksiä voidaan tuotteille, jollaisiin sopimusta sovelletaan ja jotka on käytetty sellaisten tuotteiden valmistukseen, joille annetaan tai laaditaan EUR.l-todistus, LT-todistus tai kauppalasku, jossa on viittaus LT-todistukseen tai kauppalasku, jossa on viejän ilmoitus, myöntää tullinpalautus tai tullihelpotus missä muodossa tahansa vain, jos ne ovat jonkin sopimusvaltion, Tšekin tasavallan, Unkarin tai Puolan alkuperätuotteita."

12 artikla

B pöytäkirjan 24 artikla muutetaan kuulumaan seuraavasti:

"1. Milloin tämän sopimuksen nojalla johonkin EFTA-valtioon tuotavat tuotteet saavat erilaisen kohtelun kuin EFTA-konvention nojalla tuotavat tuotteet, tämän sopimuksen mukaista kohtelua sovelletaan kaikkiin tuotteisiin, joita seuraa Slovakian tasavallassa annettu tai laadittu 8 artiklan 1 kappaleessa mainittu alkuperäselvitys, joka on annettu jossakin EFTA-valtiossa ja jossa on merkintä" EFTA-Slovak Republic Trade".

2. EFTA-valtion viejän tai hänen edustajan sa on EFTA-valtioiden välisessä kaupassa tehtävä alkuperäselvitykseen merkintä "EFTA-Slovak Republic Trade", milloin tuotteet ovat saaneet alkuperäasemansa tämän sopimuksen nojalla, kun valmistuksessa on käytetty Tšekin tasavallan, Unkarin, Puolan tai Siovakian tasavallan alkuperää olevia aineksia."

3. Poiketen 1 kappaleen määräyksistä

EFTA-valtion alkuperätuotteet, jotka jälleenviedään Slovakian tasavallasta, saavat tuonnissa EFTA-valtioon saman kohtelun kuin ne olisivat saaneet, jos ne olisi lähetetty suoraan EFTA-valtiosta toiseen. Tuotteiden on oltava samassa tilassa tai ne eivät saa olla enempää kuin 5 artiklan 5 kappaleen tarkoittamalla tavalla Slovakian tasavallassa valmistettuja tai käsiteltyjä. Tämä kohtelu myönnetään vain, mikäli EFTA-tuojavaltion tulliviranomaisille esitetään Slovakian tasavallan asianomaisen tullitoimipaikan antama EUR. -todistus, johon on tehty merkintä "Application Article 24.3" ja se on vahvistettu mainitun tullitoimipaikan leimalla."

13 artikla

B pöytäkirjan 25 artikla muutetaan kuulumaan seuraavasti:

"1. Tämän pöytäkirjan mukaiset alkuperätuotteet saavat tuonnissa Slovakian tasavaltaan sopimuksen mukaiset edut myös, mikäli niille esitetään tšekkiläisen, unkarilaisen tai puolalaisen tullitoimipaikan antama EUR. 1-todistus, johon on tehty merkintä "Application Article 25" ja se on vahvistettu mainitun tullitoimipaikan leimalla.

2. Kun aiemmin Slovakian tasavaltaan tuodut tuotteet, joita seuraa EFTA-valtiossa annettu tai laadittu 8 artiklan 1 kappaleessa mainittu alkuperäselvitys, jälleenviedään Tšekin tasavaltaan, Unkariin tai Puolaan, Slovakian tasavalta sitoutuu antamaan EUR.1-todistukset, joihin on tehty merkintä "Application Article 25", edellyttäen, että tuotteet jälleenviedään samassa tilassa tai niitä ei ole Slovakian tasavallassa valmistettu tai käsitelty enempää kuin 5 artiklan 5 kappaleen tarkoittamalla tavalla."

14 artikla

B pöytäkirjan IV liitteen alaviitteen n:o 1 tulee kuulua seuraavasti:

"Mikäli kauppalaskulla on myös tuotteita, jotka eivät ole Itävallan, Tšekin tasavallan, Suomen, Unkarin, Islannin, Norjan, Puolan, Slovakian tasavallan, Ruotsin tai Sveitsin alkuperätuotteita, viejän on merkittävä ne selvästi."

15 artikla

B pöytäkirjan IV liitteen alaviitteen n:o 2 tulee kuulua seuraavasti:

"Itävalta, TÜekin tasavalta, Suomi, Unkari, Islanti, Norja, Puola, Slovakian tasavalta, Ruotsi tai Sveitsi."

16 artikla

B pöytäkirjan V liitteen alaviitettä n:o 1 muutetaan seuraavasti:

tekstin "viejäjäsenvaltion" tulee kuulua "viejävaltion".

17 artikla

B pöytäkirjan VI liitettä tulee muuttaa seuraavasti:

a) ennen taulukkoa olevan tekstin tulee kuulua:

"B pöytäkirjan 8 artiklan 4 kappaleessa tarkoitetut määrät, jotka vastaavat yhtä laskentayksikköä sopimusvaltioiden, Tšekin tasavallan, Unkarin tai Puolan valuuttoina, ovat seuraavat:",

b) taulukossa "Sveitsin frangin" alapuolella oleva teksti tulee korvata seuraavalla:

"Suomen markka 4,88483
Tšekin kruunu 37,22
Unkarin forintti 82,10
Puolan zloty 12591,00
Slovakian kruunu 37,22"

c) alaviitteen tekstin tulee kuulua: "B pöytäkirjan 8 artiklan 1 c) ja 2 a) ja b) kappaleessa mainitut arvorajat EFTA-maiden, Tšekin tasavallan, Unkarin, Puolan ja Slovakian tasavallan kansallisissa valuutoissa ovat näin ollen seuraavat:"

d) alaviitteen taulukossa "Sveitsin frangin" alapuolella olevan tekstin tulee kuulua:

"Suomen markka 1 800 5 000 25 000
Tšekin kruunu 13 600 38 000 190 000
Unkarin forintti 30 000 84 100 419 500
Puolan zloty 4 600 000 12 900 000 64 300 000
Slovakian kruunu 13 600 38 000 190 000".

18 artikla

Sopimuksen XIV liitteen 4 kappale muutetaan kuulumaan seuraavasti:

"Alkuperäsäännöt sallivat Suomen ja Slovakian tasavallan ja/tai Tšekin tasavallan alkuperää olevan aineksen käytön, kun taas muiden EFTA-valtioiden kuin Suomen alkuperää olevan aineksen katsotaan olevan kolmannen maan alkuperää."

19 artikla

XIV liitteen 7 kappale muutetaan kuulumaan seuraavasti:

"Alkuperäsäännöt sallivat muiden Efta-valtioiden alkuperää olevan aineksen käytön sekä B pöytäkirjan 1 artiklan 2 kappaleen mukaisin ehdoin Tšekin tasavallan, Unkarin ja Puolan alkuperää olevan aineksen käytön."

20 artikla

Tämä päätös tulee voimaan välittömästi lukuun ottamatta 17 artiklassa mainittuja muutoksia, jotka tulevat voimaan 1 päivänä kesäkuuta 1993. Pääsihteeri tallettaa tämän päätöksen tekstin Ruotsin hallituksen huostaan.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.