949/1993

Annettu Helsingissä 12 päivänä marraskuuta 1993

Asumistukiasetus

Ympäristöministerin esittelystä säädetään:

1 §

Asumistuen saamisen edellytyksenä olevaan pysyvien kuukausitulojen määrään ei lueta seuraavia tuloja:

1) kansaneläkelain (347/56) mukaista hoitotukea, puolisolisää ja lapsikorotusta;

2) rintamasotilaseläkelain (119/77) mukaista rintamasotilaseläkettä, rintamalisää ja ylimääräistä rintamalisää;

3) sotilasvammalain (404/48) mukaisia korvauksia;

4) lapsen hoitotuesta annetun lain (444/69) mukaista hoitotukea;

5) lapsen elatusapua, jota suoritetaan oikeuden päätöksen tai asianmukaisen kirjallisen sopimuksen perusteella;

6) lapsen elatuksen turvaamisesta annetun lain (122/77) mukaista elatustukea;

7) lapsilisälain (796/92) mukaista lapsilisää;

8) vammaistukilain (124/88) mukaista vammaistukea;

9) sosiaalihuoltolain (710/82) mukaista toimeentulotukea; eikä

10) korkeakouluopiskelijoiden opintotuesta annetun lain (111/92) ja opintotukilain (28/72) mukaista opintotukea lukuun ottamatta aikuisopintorahaa.

2 §

Asumistukilain 15 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitetun huomattavan muutoksen katsotaan tapahtuneen, kun ruokakunnan pysyvät kuukausitulot ovat nousseet vähintään 5 000 markkaa tai alentuneet vähintään 3 500 markkaa.

3 §

Asumistukea koskevasta hakemuksesta tai sen liitteistä on ilmettävä hakijaruokakuntaan kuuluvien nimi, henkilötunnus, kiinteistö, jossa asunto sijaitsee ja asunnon tarkemmaksi yksilöimiseksi tarpeelliset tiedot sekä asumistukijärjestelmän kehittämistä ja seurantaa varten ympäristöministeriön tarpeellisiksi katsomat tiedot.

4 §

Asumistukipäätökseen, joka annetaan koneellisessa tietojenkäsittelyssä aikaan saatuna asiakirjana, voidaan allekirjoitus merkitä koneellisesti.

5 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1994.

Tällä asetuksella kumotaan 23 päivänä kesäkuuta 1975 annettu asumistukiasetus (488/75) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.

Helsingissä 12 päivänä marraskuuta 1993

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Ympäristöministeri
Sirpa Pietikäinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.