896/1993

Annettu Helsingissä 22 päivänä lokakuuta 1993

Asetus Turun yliopistosta annetun asetuksen muuttamisesta

Opetusministerin esittelystä

muutetaan Turun yliopistosta 11 päivänä joulukuuta 1992 annetun asetuksen (1274/92) 7 §:n 3 momentti, 17 §:n 1 momentti, 18 §:n 1 momentin 3 kohta, 26 §:n 1 momentti, 28 §, 30 §:n 2 momentti ja 32 § sekä

lisätään 1 §:ään uusi 1 momentti, jolloin nykyinen 1-4 momentti siirtyvät 2-5 momentiksi, ja 21 §:ään uusi 3 momentti seuraavasti:

1 §

Yliopistolla on toimintaa Turun ja Rauman kaupungeissa sekä tarvittaessa muilla paikkakunnilla.


7 §

Yliopiston ylioppilaskunta valitsee opiskelijoiden keskuudesta viisi jäsentä ja kullekin henkilökohtaisen varajäsenen.


17 §

Tiedekuntaan kuuluvien laitosten laitosneuvostojen jäsenet valitsevat tiedekuntaneuvostojen jäsenet sekä kullekin heistä henkilökohtaisen varajäsenen siten, että kolmanneksen jäsenistä ja varajäsenistä valitsevat vakinaiset professorit ja apulaisprofessorit tiedekunnan vakinaisista professoreista ja apulaisprofessoreista, kolmanneksen muuhun henkilökuntaan kuuluvat tiedekunnan muista opettajista ja tutkijoista ja kolmanneksen opiskelijat tiedekunnan opiskelijoista.


18 §

Tiedekuntaneuvoston tehtävänä on:


3) tehdä esitys tai antaa lausunto tiedekunnan opetusviran perustamisesta, lakkauttamisesta ja sijoittamisesta sekä viran nimestä, opetusalasta tai tehtäväpiiristä ja päättää opetusalan tai tehtäväpiirin täsmentämisestä;


21 §

Rehtori voi myöntää opettajankoulutuslaitoksen johtajalle vapautuksen opetusvelvollisuudesta enintään sen puoleen määrään saakka.

26 §

Hallituksen 7 §:n 2 momentissa tarkoitetut jäsenet ja heidän varajäsenensä sekä laitosneuvostojen jäsenet ja heidän varajäsenensä valitaan yliopiston piirissä toimitettavilla välittömillä ja salaisilla vaaleilla.


28 §

Laitosneuvoston jäsenten ja varajäsenten vaalissa vaalioikeutetut jakautuvat kolmeen ryhmään siten kuin 22 §:n 2 ja 3 momentissa säädetään.

30 §

Jos hallintoelimen jäsen ei enää kuulu yliopistoon tai hänelle on myönnetty ero, tulee varajäsen hänen tilalleen jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Jos varajäsen ei enää kuulu yliopistoon tai hänestä tulee hallintoelimen jäsen taikka hänelle on myönnetty ero, yliopiston hallitus määrää uuden varajäsenen jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Opiskelijoita edustavan uuden varajäsenen hallitukseen valitsee kuitenkin ylioppilaskunta.

32 §

Monijäseninen hallintoelin sekä rehtori, dekaani ja päätösvaltaa käyttävä muu virkamies tekevät päätöksensä esittelystä. Esittelymenettelyä ei kuitenkaan noudateta opintosuoritusta arvosteltaessa eikä dekaania ja varadekaania valittaessa. Johtosäännössä voidaan määrätä esittelymenettelystä tiedekuntien laitoksissa.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä marraskuuta 1993. Asetuksen 7 §:n 3 momentti ja 30 §:n 2 momentti tulevat kuitenkin voimaan 1 päivänä tammikuuta 1994.

Helsingissä 22 päivänä lokakuuta 1993

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Opetusministeri
Riitta Uosukainen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.