888/1993

Annettu Helsingissä 22 päivänä lokakuuta 1993

Asetus työntekijäin eläkeasetuksen muuttamisesta

Sosiaali- ja terveysministerin esittelystä

muutetaan 23 päivänä helmikuuta 1962 annetun työntekijäin eläkeasetuksen (183/62)19 ja 20 §, näistä 20 § sellaisena kuin se on osittain muutettuna 7 päivänä marraskuuta 1969 annetulla asetuksella (669/69), ja

lisätään asetukseen uusi 20 a ja 20 b § seuraavasti:

19 §

Eläkelautakunnassa on tarpeellinen määrä esittelijöitä, joiden tulee olla oikeustieteen kandidaatin tutkinnon suorittaneita. Yksi esittelijöistä toimii eläkeiautakunnan kansliapäällikkönä. Eläkeiautakunnan hallintojaosto ottaa ja vapauttaa kansliapäällikön ja muut esittelijät sekä päättää heidän palvelussuhteidensa ehdoista.

Eläkelautakunta toimii jaostoittain, jollei asiaa sen mukaan kuin jäljempänä säädetään ole käsiteltävä täysistunnossa.

20 §

Eläkelautakunta ratkaisee muutoksenhakuasiat kuusijäsenisessä jaostossa, jonka puheenjohtajana toimii lautakunnan puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja. Jaostojen kokoonpanossa noudatetaan jäsenten kesken vuorojärjestystä siten kuin eläkelautakunnan hallintojaosto päättää.

Muutoksenhakuasioita käsittelevä jaosto on päätösvaltainen, kun puheenjohtajan lisäksi jaoston kokouksessa ovat läsnä työmarkkinajäsenet seuraavasti:

1) käsiteltäessä asiaa, jonka ratkaiseminen olennaisesti riippuu työntekijäin eläkelain, lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkelain, eräiden työsuhteessa olevien taitelijoiden ja toimittajien eläkelain tai merimieseläkelain taikka niiden nojalla annettujen säännösten tai määräysten soveltamisesta, tulee työnantajajärjestöjä sekä työntekijä – ja toimihenkilöjärjestöjä edustavien jäsenten olla läsnä;

2) käsiteltäessä asiaa, jonka ratkaiseminen olennaisesti riippuu maatalousyrittäjien eläkelain, maatalousyrittäjien sukupolvenvaihdoseläkkeestä annetun lain, luopumiseläkelain, maatalousyrittäjien luopumiskorvauksesta annetun lain taikka niiden nojalla annettujen säännösten tai määräysten soveltamisesta, tulee maatalousyrittäjäjärjestöjä edustavan jäsenen olla läsnä;

3) käsiteltäessä asiaa, jonka ratkaiseminen olennaisesti riippuu yrittäjien eläkelain taikka sen nojalla annettujen säännösten tai määräysten soveltamisesta, tulee yrittäjäjärjestöjä edustavan jäsenen olla läsnä;

4) käsiteltäessä asiaa, jonka ratkaiseminen olennaisesti riippuu lääketieteeli isestä kysymyksestä, tulee myös lääkärijäsenen olla läsnä.

Jaosto on päätösvaltainen myös silloin, kun jaoston kokouksessa ovat läsnä puheenjohtaja ja vähintään kaksi muuta jäsentä, jos asian käsittelyyn 2 momentin mukaan vaadittavat jäsenet ovat kirjallisesti ennen kokousta yhtyneet esittelijän esitykseen ja tällä kannalla ovat myös läsnäolevat jäsenet.

Jos eläkelautakunnassa ratkaistavana olevalla asialla on periaatteellista merkitystä tai jos jaoston ratkaisu tulisi poikkeamaan aikaisemmasta käytännöstä, voi jaosto tai lautakunnan puheenjohtaja määrätä asian käsiteltäväksi lautakunnan täysistunnossa. Täysistunnossa käsitellään myös lautakunnan työjärjestystä koskevat asiat sekä ne hallintoasiat, jotka täysistunto hallintojaoston yksimielisestä esityksestä päättää ottaa käsiteltäväkseen. Täysistunto on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä vähintään puolet muista jäsenistä on läsnä. Muiden jäsenten osalta on lisäksi voimassa, mitä 2 momentissa säädetään.

Asiat päätetään eläkelautakunnassa ja sen jaostossa esittelystä äänten enemmistöllä. Aänten mennessä tasan tulee päätökseksi se mielipide, jota puheenjohtaja on kannattanut. Eläkelautakunnan päätökset allekirjoittaa esittelijä.

Eläkelautakunnan jäsenen ja esittelijän esteellisyydestä on voimassa, mitä oikeudenkäymiskaaressa säädetään tuomarin esteellisyydestä.

20 a §

Eläkelautakunnan hallintoasiat käsitellään hallintojaostossa. Hallintojaoston koollekutsu jana ja puheenjohtajana toimii lautakunnan puheenjohtaja ja muina jäseninä lautakunnan varapuheenjohtajat sekä kolme työmarkkinajäsentä, joista yhden ja hänen varajäsenensä ovat nimenneet lautakunnan työnantajajärjestöjä edustavat jäsenet, yhden ja hänen varajäsenensä työntekijä- ja toimihenkilöjärjestöjä edustavat jäsenet sekä yhden ja hänen varajäsenensä maatalousyrittäjien järjestöjä edustavat jäsenet keskuudestaan.

Hallintojaosto on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja ja vähintään puolet muista jäsenistä ovat kokouksessa läsnä.

20 b §

Eläkelautakunnan toiminnasta sekä hallintojaoston, puheenjohtajan, varapuheenjohtajan, kansliapääliikön, esittelijän ja toimistohenkilökunnan tehtävistä on tarkemmat määräykset eläkelautakunnan työjärjestyksessä, jonka vahvistaa lautakunnan esityksestä sosiaali- ja terveysministeriö eläketurvakeskusta kuultuaan.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä marraskuuta 1993.

Helsingissä 22 päivänä lokakuuta 1993

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Sosiaali- ja terveysministeri
Jorma Huuhtanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.