885/1993

Annettu Helsingissä 22 päivänä lokakuuta 1993

Laki Posti- ja telelaitoksen muuttamisesta osakeyhtiöksi

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §

Valtioneuvosto oikeutetaan luovuttamaan liikenneministeriön hallinnonalaan kuuluvan Posti- ja telelaitoksen hallinnassa olevat valtion omistamat maa-alueet ja rakennukset laitteineen sekä muu omaisuus ja liiketoiminta posti- ja telealalle perustettavalle osakeyhtiölle sekä sen eläkesäätiölle. Valtio merkitsee osakeyhtiötä perustettaessa kaikki sen osakkeet.

2 §

Valtioneuvosto määrää luovutettavan omaisuuden arvon ja ehdot, joilla luovutus tapahtuu, sekä määrää muista omaisuuden luovuttamiseen ja yhtiön muodostamiseen liittyvistä järjestelyistä.

Valtioneuvosto määrää, mikä osa omaisuudesta pannaan yhtiöön osakkeita vastaan.

Valtion laina yhtiölle on vakuudeton enintään siihen pääomamäärään saakka, mikä on valtion laina Posti- ja telelaitokselle omaisuuden luovutusajankohtana.

3 §

Osakeyhtiö ja eläkesäätiö eivät ole velvollisia suorittamaan leimaveroa tässä laissa tarkoitettua omaisuutta koskevasta luovutuskirjasta.

Osakeyhtiö, sen tytäryhtiö tai eläkesäätiö eivät myöskään ole velvollisia suorittamaan leimaveroa luovutettaessa tässä laissa tarkoitettua omaisuutta edelleen osakeyhtiöltä tai sen tytäryhtiöltä osakeyhtiön tytäryhtiölle tai eläkesäätiölle vuoden kuluessa tämän lain voimaantulosta.

Tulo- ja varallisuusverotuksessa sekä liikevaihtoverotuksessa osakeyhtiön ja sen tytäryhtiön katsotaan sellaisenaan jatkavan Posti- ja telelaitoksen harjoittamaa liiketoimintaa.

4 §

Yhtiö vastaa niistä velka-, hankinta- ja toimitussopimuksista sekä muista niiden kaltaisista sitoumuksista, joihin Posti- ja telelaitos on toiminta-aikanaan sitoutunut.

Valtion toissijainen vastuu lainoista, jotka Posti- ja telelaitos on ottanut rahoituslaitoksista, jää voimaan.

Osakeyhtiön on noudatettava, mitä muualla postilaitoksesta tai sen tehtävistä säädetään.

5 §

Posti- ja telelaitoksen virat lakkaavat tämän lain tullessa voimaan. Kunkin virkamiehen virkasuhde päättyy ilman eri toimenpiteitä. Virkamies siirtyy yhtiön palvelukseen työsopimussuhteeseen vastaaviin tehtäviin kuin lakkautetussa virassa, jollei hän siitä kieltäydy kuukautta ennen yhtiön palvelukseen siirtymistä.

Palvelussuhteen ehtoihin siinä työsopimussuhteisessa tehtävässä, johon asianomainen on 1 momentin nojalla siirtynyt, noudatetaan, mitä yhtiön hyväksymässä työehtosopimuksessa ja työsopimuksessa sovitaan tai mitä laissa ja sen nojalla säädetään tai määrätään.

6 §

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1994.

Tällä lailla kumotaan Posti- ja telelaitoksesta 14 päivänä elokuuta 1989 annettu laki (748/89) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin. Valtioneuvosto voi tehdä 1 ja 2 §:ssä tarkoitettuja toimenpiteitä ennen lain voimaantuloa.

Posti- ja telelaitoksen viimeisen toimintavuoden tilintarkastukseen ja tilinpäätökseen sovelletaan, mitä valtion liikelaitoksista annetussa laissa (627/87) ja sen nojalla on säädetty tai määrätty. Osakeyhtiö hoitaa tältä osin liikelaitoksen tehtävät.

HE 50/93
LiVM 7/93

Helsingissä 22 päivänä lokakuuta 1993

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Liikenneministeri
Ole Norrback

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.