883/1993

Annettu Helsingissä 18 päivänä lokakuuta 1993

Sisäasiainministeriön päätös rajavyöhykkeestä ja rajavyöhykkeen takarajasta

Sisäasiainministeriö on rajavyöhykelain (403/47) 1 §:n 1 momentin ja rajavyöhykeasetuksen (404/47) 1 §:n 1 momentin nojalla, sellaisena kuin rajavyöhykeasetuksen 1 §:n 1 momentti on 14 päivänä toukokuuta 1993 annetussa asetuksessa (439/93), päättänyt:

1 §

Rajavyöhykkeenä on valtakunnan rajan ja jäljempänä määrättävän rajavyöhykkeen takarajan välinen alue.

Liikkuminen ja oleskeleminen rajavyöhykkeellä ilman rajavartioviranomaisten antamaa lupaa on kielletty niin kuin siitä säädetään rajavyöhykelaissa (403/47) ja rajavyöhykeasetuksessa (404/47).

2 §

Tässä päätöksessä käytetyillä paikannimillä, maastokohtien nimillä ja karttapisteillä tarkoitetaan peruskartassa, jonka mittakaava on 1:20 000, käytettyä nimikkeistöä ja karttapisteitä.

Rajamerkillä tarkoitetaan Suomen ja Venäjän välisellä valtakunnan rajalla noudatettavasta järjestyksestä ja rajatapahtumain selvittämisjärjestyksestä tehdyssä sopimuksessa (SopS 32/60) mainittua rajamerkkiä.

3 §

Rajavyöhykkeen takaraja merkitään maanomistajan suostumuksella maastoon maalaamalla takarajalla oleviin puihin keltainen rengas tai kiinnittämällä niiden ympärille keltaisesta muovinauhasta rengas taikka pystyttämällä keltaiseksi maalattuja viittoja.

Vesialueella rajavyöhykkeen takaraja merkitään joko keltaisilla viitoilla tai keltaisilla poijuilla. Laajoilla vesistöillä voidaan takarajan kulku merkitä rannalle takarajan suuntaa osoittavilla linjataulupareilla.

Teiden, polkujen ja muiden kulku-urien kohdalla sekä tarpeen vaatiessa muuallakin takaraja merkitään erityisillä kieltotauluilla.

4 §

Rajavyöhykkeen takaraja kulkee karttapisteiden ja maastokohtien kautta seuraavasti:

1. Kotkan kaupunki ja Vehkalahden kunta

Suomen sekä Venäjän yhteisen valtakunnanrajan Suomenlahdella oleva päätepiste, jonka koordinaatit ovat: leveys 60° 12.02', pituus 27° 17.82' - sen kohdalla 4 000 m:n etäisyydellä rajasta Suomen puolella oleva piste, jonka koordinaatit ovat: leveys 60° 14.1', pituus 27° 16.7' - piste, jonka koordinaatit ovat: leveys 60° 15.3', pituus 27° 25.1' - Reiskerin kaakkoiskärki.

2. Virolahden kunta

Lumiluodon eteläkärki - Ulkoluodon itäkärki - Parrionsaaren luoteiskärki - Hurpunniemen eteläkärki - rantaviivaa pitkin Rajaniemen lahden yli Kellosalmen lounaisrannalle - Tuuholman saaren pohjoiskärki - Hakiavanniemen luoteiskärki - rantaviivaa pitkin Satamalahden pohjukkaan - piste Kiiskijärven länsirannalla 530 m valtakunnanrajasta - Kiiskijärven silta - Kurkelan tietä Kärmeharjuun - Heinsuo - piste valtatiellä n:o 7 valtakunnanrajasta 800 m - Vaalimaan raja-asema - Vaalimaan rajavartioasema - piste Virolahden ja Miehikkälän kuntien rajalla 1 240 m valtakunnanrajasta.

3. Miehikkälän kunta

Piste Virolahden ja Miehikkälän kuntien rajalla 1 240 m valtakunnanrajasta - kärrytietä Laisniemen tienristeykseen - Urpalanjoen silta - jokea pitkin Maivuoren mutkaan - polkua pitkin Kavalansalmen Patakivelle - piste Miehikkälän ja Ylämaan kuntien rajalla 980 m valtakunnanrajasta.

4. Ylämaan kunta

Piste Miehikkälän ja Ylämaan kuntien rajalla 980 m valtakunnanrajasta - Kavalan tietä Nurmelansalmen sillalle - Kotilammen länsi- ja pohjoisranta - Aholan tienristeys - kärrytietä ja polkua pitkin Sammalisen tienristekseen - Ala-Sammalisen etelä- ja itäranta - Luotosenjärven luoteisranta - Valkjärven luoteispää - piste Pukalusjärven rannalla 840 m valtakunnanrajasta - Uutela - Karvalamminsuo - Pitkälampi - Houni - Höytiönjärven itäranta - Kylmäkorpi - piste 34.2 Ylämaan kunnan ja Lappeenrannan kaupungin rajalla.

5. Lappeenrannan kaupunki

Piste 34.2 Ylämaan kunnan ja Lappeenrannan kaupungin rajalla - koilliseen Vainikkalan tielle - tietä seuraten Koivulaan - Vainikkalan rajavartioasema - Ojalammen itäranta - piste Rakkolanjoella 800 m valtakunnanrajasta - Alatalo - Koivula - Pekkalanrinteenmäki - Järvenpään kyläaukean kaakkoisreuna - Kantola - Raitala - Nuijamaalle johtavaa tietä pisteeseen 750 m luoteeseen rajamerkistä I/143 - kirkon eteläpuolitse Nuijamaan raja-asemalle - piste Nuijamaanjärven länsirannalla 350 m kanavasuulta etelään - Kirsiniemen tornimäki - Pohjolan eteläpuolella olevan lahden itäpohjukka - Lehoslammen eteläranta - Myräjärven pohjoispää - Kolmikannanlammen eteläpää - piste Konnunkylässä rajamerkille I/170 johtavalla tiellä 600 m valtakunnan rajasta - Holmoinmäen länsireuna - piste Lappeenrannan kaupungin ja Joutsenon kunnan rajalla 500 m valtakunnanrajasta.

6. Joutsenon kunta

Piste Lappeenrannan kaupungin ja Joutsenon kunnan rajalla 500 m valtakunnanrajasta - Kaivokorvenniemi - piste Suokumaanjärven pohjoisrannalla 800 m valtakunnanrajasta - Mustalammen itäpää - Monnonlammen luoteispää - Purmäen länsipuoli - Rajaharjun tienristeys - Holmajokea Kyyrönmäkeen.

7. Imatran kaupunki

Kyyrönmäki - piste Kiurulan tiellä 600 m valtakunnanrajasta - Aronmäen länsipuoli - niemen kärki Vuoksen länsirannalla 900 m rajamerkistä I/215 - Pelkolan rajavartioasema - Lainpelto Karhusuon tiellä - tietä seuraten Mustalammen kaakkoispäähän - Suurisuo - Notkola - Rauhala - piste Varpaanlahden koillisrannalla 500 m valtakunnanrajasta.

8. Ruokolahden kunta

Piste Varpaanlahden koillisrannalla 500 m valtakunnanrajasta - Ollilanmäki - Uutela - tietä seuraten Mäntylään - piste Helisevänjoella 500 m valtakunnanrajasta.

9. Rautjärven kunta

Piste Helisevänjoella 500 m valtakunnanrajasta - Oritlammen eteläpää - Hiijärven Homasaari - Sääskiniemen lounaiskärki - rantaviivaa Palokorpeen - Nuutila - Vilkon Välipelto - piste Variksenkylästä valtakunnanrajalle johtavalla tiellä 400 m rajamerkistä II/29 - Puolamäki - Kuotmäen länsipuoli - piste Pitkäjärven etelärannalla 400 m rajamerkistä II/35 - rantaviivaa pohjoisrannalle Rantalaan - Metsäkylän tienristeys 570 m luoteeseen rajamerkistä II/38 - Kemppisenmäki - Änkilänsalosta Kangaskoskelle johtavan tien mutka rajamerkin II/47 tasalla - piste Kokkolanjoen rannalla 400 m valtakunnanrajasta - piste Rautjärven ja Parikkalan kuntien rajalla 300 m valtakunnanrajasta.

10. Parikkalan kunta

Piste Rautjärven ja Parikkalan kuntien rajalla 300 m valtakunnanrajasta - Vääränsillanojan ja Syrjärinteestä valtakunnanrajalle johtavan tien leikkauskohta - Yltöskallio - Sinkkosennurkan tienristeys rajamerkistä II/60 länteen 550 m - Joukionsalmen itäpää - Kukkaronlahden pohjoisrantaa Vaarasaaren kohdalle - piste Pitkäjärven pohjoisrannalla 140 m valtakunnanrajasta - Pyörölammen eteläpää - piste Kolmikannan tiellä rajamerkistä II/73 luoteeseen 400 m - maantietä pitkin Syvärinteen mutkaan - Saarilammen länsipää - Majakkamäen lähde - piste Tyrjänjärven lounaisrannalla rajamerkistä II/83 luoteeseen 560 m - Tyrjänjärven länsi- ja pohjoisrantaa pisteeseen, joka on 740 m valtakunnanrajasta - piste Tyrjältä Saarelle johtavalla tiellä 500 m valtakunnanrajasta - Tyrjältä Saarelle johtavaa maantietä pitkin maantien ja kunnanrajan leikkauskohtaan.

11. Saaren kunta

Tyrjältä Saarelle johtavan maantien ja kunnanrajan leikkauskohta - tietä pitkin Suurmäen eteläpuolelle - Myllyjoen suu - tienristeys 300 m luoteeseen rajamerkistä II/98 - piste 79.7 Lenkkojanojan varrella - Joutsenlammen eteläkärki.

12. Uukuniemen kunta

Joutsenlammen eteläkärki - Munalammen luoteispää - Särkilammen pohjoispää - piste Korpijärven länsirannalla 600 m valtakunnanrajasta - rantaviivaa pitkin Korpijärven itärannalle pisteeseen, joka on rajamerkistä II/120 pohjoiseen 500 m - Paakalahden Herneniemi - piste Pyhäjärven rannalla rajamerkistä II/125 luoteeseen 700 m - rantaviivaa pitkin Hevoskalliolle - piste Suitsansaaren etelärannalla rajamerkistä II/126 länteen 550 m - Sirnitsanlahden pohjukka - rantaviivaa pitkin Eevanniemeen - Viklansaaren eteläkärki - Viklansaaren itärantaa pitkin saaren koillispäähän - Hietasaaren kaakkoisranta - Louhisaaren eteläranta - lääninraja - Maironlahti.

13. Kiteen kaupunki

Maironlahti - Närsäkkälän tie - Niemelä - Närsäkkälän tie - Tuomikkomäki - siitä pohjoiseen Paasuntielle - Vaitjärven pohjoispää - Rantala - Kapakka - Mäntylä - Hirvivainio - Niinimäki - Laskahonmaa - Kesämaa - Lahtela - Tienlaita - Päivärinta - Pöyhkö - Mustavaaran tienristeys - Hyttilampi - Porento - Katihtapuro, piste 103.9 kunnanrajalla.

14. Tohmajärven kunta

Piste 103.9 kunnanrajalla - Lautakangas - Rämejärven länsipää - Tohmajoki - Pusunjoki - Lammassaaren pohjoispää - piste kunnanrajalla 1 200 m valtakunnanrajasta.

15. Värtsilän kunta

Piste kunnanrajalla 1 200 m valtakunnanrajasta - piste Niiralan tiellä 800 m valtakunnanrajasta - Niiralan raja-asema - kansakoulun tienristeys - Uusikylän tie - Röykynvaaran länsipuoli - Sääperin itäranta - Onkilammen pohjoispää - Kalaton - Heinäjoki, piste 110.2 - Valkosenlahden pohjoispuolisen niemen kärki - Kaitalammen pohjoispää - Honkalammen itäpää.

16. Tuupovaaran kunta

Honkalammen itäpää - Mansikkamäki - Saarivaaran retkeilymaja - Kanajärven Ritoniemi - Korpijärven Ruokovaara - Saaroisranta - Jaakonlammen eteläpää - Jaakonlammen länsiranta - Tsiikonlammen itäranta - Kupluspuro - Pörkinmäki - Huovila - Ahvenvaara - Ruokojoen ja kunnanrajan risteys.

17. Ilomantsin kunta

Ruokojoen ja kunnanrajan risteys - Riihilammit - Jyrkilänvaaran länsipuoli - Matosaaren länsipää - Mustatsaaret länsiranta - Varisselän itäranta - Putsilahti - Ostronsaaren itäranta - Suurilahti - Juurikkalahti - Lääväniemi - Syväperä - Tervasaaren pohjoispää - Nehvonniemen eteläkärki - Nehvonniemen itäranta - Verkkosalmenniemi - Likunlinnansärkän luoteispää - Verkkosalmi - Haapolammen länsipuoli - Haapavaaran tie - tien ja Piistinjoen risteys - Rahelammen eteläpää - lammen itäranta - Ilomantsinlampi - Anninkosken länsipää - Hako-oja - Leminahon maantie - Kanninvaaran tienristeys - Rajamäki - Tavaralampi - Suojoki - Jokivaara - Suojoen suu Ilajanjärvessä - Hietapuro - Mökkilampi - Niemijärventien itäisin kohta - Tapionahon tien pää - Hanhilammit - Liekkuahon länsipuoli - Koidansärkänpuron suu - Kotavaara - Kotalahden pohjukka - Syväjärven itäranta - Aitalahti - Alisen Hietajärven eteläpää - Hoskonkankaat itälaita - Koljosenpuron suu Haapajoessa - Kyntölammen itäpuoli - piste Ilomantsin kunnan ja Lieksan kaupungin välisellä rajalla 400 m Jorkanlammesta.

18. Lieksan kaupunki

Piste Ilomantsin kunnan ja Lieksan kaupungin välisellä rajalla 400 m Jorkanlammesta - Korpisalo - Louhivaara - Elimovaaran tien risteys - Elimojärven eteläpää - Inari - Inarinvaaran itäpuoli - Honkavaara - Rännänlammen eteläranta - Rännänjoki - Lieksanjoen pohjoisrantaa Matoniemeen - Kalliopuron suu - Rompinmutka - Säynäsemänlammen itäpää - Kivilampi - Onkilammen eteläranta - Syvä- ja Matala-Kaiturin lampien eteläranta - Heinäjärven itäpuoli - Aittovirta Tuulijoessa - Syvä- ja Saari-Paavilampien länsiranta - metsäautotietä Särkilammen itäpäähän - metsäautotietä Särkkäjärven kaakkoispäähän - Särkkävaaran pohjoispuoli - Ohtavaaran pohjoispuoli - Sikopuro - Sikolampi - Kivijärven koillispää - Tyrävaara - Välivaara - Välivaaran tietä Syvävaaraan - Havukkalampi - Hannonaho - Viharinvaaran itäpuoli - Hukkakangas, metsäautotien ja lääninrajan leikkauspiste 1 500 m valtakunnanrajasta.

19. Kuhmon kaupunki

Hukkakangas, metsäautotien ja lääninrajan leikkauspiste 1 500 m valtakunnanrajasta - Syvälammen kaakkoispää - Koirilammen eteläpää - Kortelammen eteläpää - metsäautotietä Iso-Salmilammen itäpäähän - Saralampi - Hirviaho - tie Kiimalahden koillispäässä - Hoikanlammen kaakkoispää - Rajakankaan rajavartioasema - Huotarinlammen kaakkoispää - Mustavaaran länsipuoli - Keski-Rokon luoteispää - tietä seuraten Rasivaaran itäpäähän - Salmilammen itäranta - Ison Vuorijärven itäranta - Vonganjärven kaakkoispää - Kaitakiekin länsipää - Peuralammen länsipää - Palosenjärven saari - polkua ja tietä seuraten Hamaralammen kaakkoispäähän - Hamarapuro - Ylijärvien ja Viiksimonjärven koillisranta - Alajärven itä- ja pohjoisranta - Ison Joutenlammen luoteispää - Kangaslammen lounaispää - Saksanlammen itä- ja pohjoisranta - Määtänlammen itäpää - Iso-Tahkosen koillisranta - Kannaksen talon itäpuoli - Maaselänjärven lounaisranta - Löytölampi - Hämeenjärven itä- ja pohjoisranta - Mäntylammen eteläpää - Mäntyjärven länsiranta - Kuusijärven itäranta - Koivajan peltoaukean itäreuna - Karhuvaara - Lehtolammen kaakkoispää - Karankojärven länsipää - Ison Kangaslammen länsipää - Saukkolammen lounaispää - Erilammen itäpää - Kiimavaaran peltoaukeaman itäreuna - Vartiuksen tie 840 m valtakunnanrajasta - Vartiuksen raja-asema - Haapasuo 840 m valtakunnanrajasta - Iso Lahnajärven länsiranta - piste Kuhmon kaupungin ja Suomussalmen kunnan rajalla 1 300 m valtakunnanrajasta.

20. Suomussalmen kunta

Piste Kuhmon kaupungin ja Suomussalmen kunnan rajalla 1 300 m valtakunnanrajasta - tietä seuraten Korkea Pyhälamminahoon - Tapionlampi - Vuokkijärven lounaiskärki - Savilaksin länsipää - Hietajärven Möttönen - Rantala - Autiopuronlampi - Murhijärven koillispää - Kivijärven lounais- ja länsirantaa Niskonlahden suuhun - Pitkänperjantailammen lounaispää - Pienen Viianginjärven lounaiskärki - Viianginjärven itäpää - järven pohjoisrantaa Pitkälampeen - Korpijärven eteläranta - Kammarinlammen pohjoispää - Kaartojärvensärkät - Ison Hangaslammen eteläpuoli - Hukkakangas - Raatteen rajavartioasema - Raatejärven läntisen osan ranta - Sakkolampi - Limpurinlampi - Matalalammen länsipää - Hoikkajärven luoteispää - Pieni Kivijärven ja Kivijärven itäranta - Syvänjärvestä laskeva puro - Syvänjärven itäranta - Haukilammen itäranta - Karhukunnaat länsipää - Särkänlatvanaho länsipää - Särkkälammen eteläpää - Levävaaran eteläpää - Kirkelän eteläkärki - kaakkoisrantaa Yli-Karttimojärven pohjoispäähän - Pieni Pirttijärvi - Kotilampi itäpää - Hamppulampi - Nauhalampi - piste Hoikkajärven etelärannalla 700 metriä valtakunnanrajasta - Mustalampi itäpää - Niittylampi itäpää - Martinpuron ja Matopuron yhtymäkohta - Haatajanlampi - Lehtolammen pohjoispää - Kuismanpellon pohjoispää - Pekanlampi - Kalmokankaan länsireuna - Iso Moukkorin länsipää - Soidinlammen kaakkoispää - piste Kovavaarasta rajalle johtavalla polulla 700 metriä valtakunnanrajasta - Palonen itäpää - tietä seuraten Louhivaaran kaakkoispäähän - eteläisimmän Venäjän Naavalammen länsipää - Ölkynlammen länsiranta - Ylimmäinen Latvalampi koillispää - Luomajärven lounaispää (Kuusamon kunnassa).

21. Kuusamon kunta

Luomajärven lounaispää - järven itäranta - Joutenlampi - Pitämänlampi - Teerilammen itäpää - Teeripuroa pitkin Korpijärven kaakkoispäähän - Peräjärven itäpää - Laattajajärven Isosaaren pohjoispuolella oleva niemi - Ala-Ahmosen itäpää - Sapilaslammen itäpää - Ellinlammen kaakkoispää - Koukkulammen itäpää - Ylimmäinen Kuikkalampi itäpää - Pikku Joutenlampi - Keskimmäinen Ölkkyjärvi kaakkoispää - Luokkijärven lounaispää - Luokkijärven eteläranta - Näätämäisen luoteispää - Peltojärven länsipää - Pirttilahden itäpää - Heinälammen länsipää - Penninkiluomajärven länsipää - piste Kortesalmen tiellä 600 m valtakunnanrajasta - Multijärven Riihiniemen kärki - Kuurnaniemen länsikärki - Pitkäperän itäpään tie - Angerjärven länsipää - Pukarin Kiviniemen itäkärki - piste rajamerkistä IV/43 lounaaseen 420 m - piste Pukarin tiellä 420 m rajasta - Kuralammen itäpää - piste Eksymäjärven etelärannalla 675 m valtakunnanrajasta - Sarajärven eteläpää - järven itärantaa Puraslahden läntiseen niemeen - Rapalampi - piste Kuntijärven tiellä 1 360 m valtakunnanrajasta - Lihalammen itäpää - Juumajärven länsipää - piste Vuotungin tiellä 400 m valtakunnanrajasta - Porolammen itäpää - piste Kuusinkijoen pohjoisrannalla 760 m valtakunnanrajasta - Oulankajoen Huotinniemen eteläkärki - joen itärantaa Horsmamutkaan - Ylimmäisen Kuivajärven itäpää - piste Liikasenvaaran tiellä 1 000 m valtakunnanrajasta - Korvasjärven länsiranta - Karvastekemäjärven länsipää.

22. Sallan kunta

Karvastekemäjärven länsipää - Kokonpesäjärven itäpää - Alanen Hangasjärvi länsipää - Saarijärven itäpää - Sokkalammit (suurin) länsipää - Könkäänlampi - Hanhilampi - Possolioja - Possolijärven länsipää - Tuhkalammit länsipää - piste maantiellä 1 350 m länteen rajamerkistä IV/167 - Kallunkisaari - Sotinniemi - piste 1 300 m lounaaseen rajamerkistä IV/192 - Tuorevaaran laki - Kolvivaaran länsipuoli - Pekellehto, piste 630 m länteen rajamerkistä IV/206 - piste rautatiellä 800 m valtakunnanrajasta - Tuohikylän tie - piste 1 400 m luoteeseen rajamerkistä V/5 - piste 500 m länteen rajamerkistä V/9 - piste Kuolajoella 1 000 m valtakunnanrajasta - piste 1 300 m luoteeseen rajamerkistä V/16 - piste 900 m länteen rajamerkistä V/19 - Käräkkäojanlatvaselän länsipuoli - piste Tenniöjoella 1 400 m valtakunnanrajasta - Pautatsilammen länsipää - piste 1 300 m länteen rajamerkistä V/37 - Puolivälilammen länsipää - Saukkojärven kaakkoispää - piste Lautakotaojalla 1 500 m luoteeseen rajamerkistä V/63 - Sorsatunturin itäpuoli, piste 3 000 m länteen rajamerkistä V/83 - siitä 3 000 m:n etäisyydellä valtakunnanrajan suuntaisena Tuntsajoelle - metsäautotietä Rakitsaisenojalle 3 000 m länteen rajamerkistä V/115 - siitä 3 000 m:n etäisyydellä valtakunnanrajan suuntaisena Sallan ja Savukosken kuntien väliselle rajalle.

23. Savukosken kunta

Piste Sallan ja Savukosken kuntien välisellä rajalla 3 000 m valtakunnanrajasta - siitä 3 000 m:n etäisyydellä valtakunnanrajan suuntaisena Savukosken ja Sodankylän kuntien väliselle rajalle.

24. Sodankylän kunta

Piste Savukosken ja Sodankylän kuntien välisellä rajalla 3 000 m valtakunnanrajasta - Välipään länsipuoli - Purnuoja - Anterijoki - Anterin polkutie - piste Luttojoella 1 200 m valtakunnanrajasta.

25. Inarin kunta

Piste Luttojoella 1 200 m valtakunnanrajasta - Rajajoosepin kentän polkutie - piste Ivalo - Rajajooseppi maantiellä 200 m valtakunnanrajasta - Raja-Jooseppi - piste maantiellä 1 700 m valtakunnanrajasta - Iso Suorsajärven pohjoispää - Kippisjärven luoteispää - Seitapään itäpuoli - Piekanajärven länsipuoli - Kiertusjärven lounaispää - Iso Siikajärven pohjoispää - Läntisen Palokotajärven itäpää - Kantojärven pohjoispuoli - Keskimmäisenjärven länsipää - piste Ivalo - Virtaniemi maantiellä 2 500 m valtakunnanrajasta - piste maantiellä 600 m valtakunnanrajasta - Kessintie - Suovaselkäjärven eteläpuoli - Korppikurujärven pohjoispää - Kantojärven koillispää - Käyräjärven eteläpuoli - piste 1 900 m länteen Muotkavaaran rajamerkistä - piste Suomen ja Norjan välisellä valtakunnanrajalla 3 000 m Muotkavaaran rajamerkistä.

5 §

Rajavyöhykkeen takaraja kulkee kiintopisteiden kautta suoraviivaisesti. Takarajan kulkua kuvaamaan käytetyt tiet, polut, purot ja muut kulkureitit eivät kuulu rajavyöhykkeeseen, ellei niin ole erikseen määrätty.

6 §

Milloin kiinteistön käyttötarkoitus tai muu syy huomattavasti vaikeuttaa rajavyöhykkeen takarajan riittävää merkitsemistä maastoon tässä päätöksessä lueteltujen kiintopisteiden ja maastokohtien mukaisesti, voidaan rajavartiolaitoksen esikunnan päätöksellä takaraja merkitä vähäisessä määrin niistä poikkeavasti, kuitenkin sillä edellytyksellä, ettei rajavyöhyke tällaisen takarajan merkitsemisen johdosta laajennu.

7 §

Rajavartiolaitoksen esikunta antaa tarvittaessa tarkempia määräyksiä rajavyöhykkeen takarajan merkitsemisestä.

8 §

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1994.

Tällä päätöksellä kumotaan rajavyöhykkeestä ja rajavyöhykkeen takarajasta 31 päivänä elokuuta 1979 annettu sisäasiainministeriön päätös (702/79) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.

Tarvittaviin toimenpiteisiin rajavyöhykkeen takarajan merkitsemiseksi tämän päätöksen mukaisesti voidaan ryhtyä jo ennen tämän päätöksen voimaantuloa.

Helsingissä 18 päivänä lokakuuta 1993

Sisäasiainministeri
Mauri Pekkarinen

Rajavartiolaitoksen päällikkö Kenraaliluutnantti
Matti Autio

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.