882/1993

Annettu Helsingissä 21 päivänä lokakuuta 1993

Valtioneuvoston päätös lohenkalastusta koskevista rajoituksista vuonna 1993 annettujen päätöksien aiheuttamia taloudellisia menetyksiä koskevien avustusten maksamisperusteista

Valtioneuvosto on maa- ja metsätalousministeriön esittelystä päättänyt:

1 §

Valtion vuoden 1993 talousarvion momentilla 30.36.46 (Kalastuksesta saatavan tulon vakaannuttaminen ja kotimaisen kalan käytön edistäminen) osoitetusta arviomäärärahasta voidaan suorittaa avustuksia ammattikalastajille lohenkalastusta koskevista rajoituksista vuonna 1993 annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen (804/93) aiheuttamien taloudellisten menetysten johdosta sen mukaan, kuin tässä päätöksessä määrätään.

Vastaavalla tavalla voidaan suorittaa tässä päätöksessä mainituin perustein taannehtivasti avustusta ammattikalastajille niistä menetyksistä, jotka ovat aiheutuneet suomalais-ruotsalaisen rajajokikomission rajoitettua 8 päivänä huhtikuuta 1993 antamallaan päätöksellä isorysillä harjoitettavaa lohenkalastusta meressä Tornionjoen edustalla, jossa isorysien käyttö vuonna 1993 ennen kesäkuun 16 päivää on ollut kielletty.

2 §

Avustuksia voidaan maksaa ammattikalastajille siltä osin kuin lohen pyynti on estynyt 1 §:ssä tarkoitetuissa päätöksissä mainittuina kieltoaikoina ja -alueilla eikä saaliin menetystä ole voitu kompensoida muulla pyynnillä.

3 §

Avustusten maksamisen perusteina avomerikalastuksessa pidetään vuosien 1992 ja 1993 sallittuina kalastusaikoina kalastuksessa saatuja keskimääräisiä viikottaisia lohisaaliita.

Avustuksen maksamisen perusteina isorysäkalastuksessa meressä Tornionjoen edustalla pidetään vuoden 1993 kieltoaikaa vastaavana aikana vuosina 1982 - 1984 saatua keskimääräistä saalista sekä vuosina 1986 - 1992 saatua saalista.

4 §

Avustuksia voidaan avomerikalastukseen liittyen maksaa vain sellaisille ammattikalastajille, jotka ovat ilmoittaneet vuonna 1993 saamansa lohisaaliit Itämerellä harjoitettavaa kalastusta koskevista säännöistä annetun asetuksen (255/88) tai merilohisaaliin ilmoittamisesta annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen (497/93) mukaisesti.

Avustuksia voidaan isorysäkalastukseen liittyen suorittaa vain sellaisille ammattikalastajille, jotka ovat ilmoittaneet vuonna 1993 saamansa lohisaaliit Lapin maaseutuelinkeinopiirin kanssa tehdyssä vuokrasopimuksessa tai sanotun piirin myöntämässä luvassa määrätyllä tavalla.

5 §

Avustusta avomerikalastukseen liittyen haetaan maa- ja metsätalousministeriöltä. Hakemuksessa on selvitettävä: kalastajan nimi, henkilötunnus, postiosoite, pankkiyhteys, kieltoalueelta 16.9. - 22.11.1992 ja 1.1. - 15.6.1993 välisenä aikana saadun lohisaaliin määrä, saaliista saadut myyntitulot, käytössä olleen kalastusaluksen SF- tai muu rekisteritunnus sekä käytössä olleiden lohenpyyntivälineiden laji ja määrä.

Myytyjen lohien määrä 1 momentissa mainittuina aikoina on ilmoitettava yksilöinä ja kiloina ja saadut myyntitulot markkoina. Hakijan on lisäksi annettava selvitys muun kalastuksesta 16.9. - 31.12.1993 välisenä aikana saadun tulon määrästä.

Hakemukseen on liitettävä maa- ja metsätalousministeriölle annettu valtakirja saada ministeriön käyttöön ne saalistiedot, jotka asianomainen kalastaja on vuosina 1992 ja 1993 toimittanut riista- ja kalatalouden tutkimuslaitokseen.

Avustusta isorysäkalastukseen liittyen haetaan Lapin maaseutuelinkeinopiiriltä sen asettamassa määräajassa.

Maaseutuelinkeinopiirin tulee toimittaa tarkastamansa hakemukset lausuntonsa kera maa- ja metsätalousministeriöön.

6 §

Mikäli hakijalle on maksettu avustusta perusteettomasti, peritään liikaa tai virheellisesti maksettu avustus takaisin 18 prosentin viivästyskorkoineen ja käsittelykuluineen. Avustusten myöntämisessä, käyttämisessä, maksamisessa ja käytön valvonnassa on muutoin soveltuvin osin noudatettava, mitä valtioneuvoston päätöksessä valtionavustuksia koskeviksi yleismääräyksiksi (490/65) on määrätty.

7 §

Tässä päätöksessä tarkoitettujen avustusten maksamisesta ja takaisin perimisestä päättää maa- ja metsätalousministeriö.

Tarkempia määräyksiä tämän päätöksen täytäntöönpanosta antaa tarvittaessa maa- ja metsätalousministeriö.

8 §

Tämä päätös tulee voimaan 27 päivänä lokakuuta 1993.

Helsingissä 21 päivänä lokakuuta 1993

Ministeri
Ole Norrback

Kalastusneuvos
Markku Aro

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.