875/1993

Annettu Helsingissä 13 päivänä lokakuuta 1993

Valtiovarainministeriön päätös verohallinnon maksullisista suoritteista

Valtiovarainministeriö on 21 päivänä helmikuuta 1992 annetun valtion maksuperustelain (150/92) 8 §:n nojalla päättänyt:

Maksulliset julkisoikeudelliset suoritteet
1 §

Valtion maksuperustelain 6 §:ssä tarkoitettuja maksullisia julkisoikeudellisia suoritteita, joista verohallinnon viranomainen perii oheisen maksutaulukon mukaisen maksun, ovat:

1) keskusverolautakunnan ja verohallinnon muun viranomaisen sitovan ennakkotiedon sisältävä päätös ja päätös olla antamatta ennakkotietoa tai jättää asia tutkimatta tai sillensä;

2) verotuslain 132 §:n 5 ja 6 momentin, liikevaihtoverolain 129 §:n 5 ja 6 momentin, luottoverolain 27 §:n 2 momentin ja leimaverolain 100 c §:n 3 momentin mukaiset tietojen käyttölupaa koskevat verohallituksen päätökset sekä päätökset olla antamatta tietojen käyttölupaa;

3) tuloveroasetuksen 2 ja 3 §:ssä tarkoitetussa nimeämisasiassa annettu päätös;

4) tietojen luovuttaminen 2 kohdassa tarkoitettujen päätösten ja tiedon saantiin oikeuttavien säännösten perusteella muuhun kuin verohallinnon toimintaa välittömästi edistävään tarkoitukseen;

5) verohallinnon viranomaisen muuhun kuin verotusta koskevaan tarkoitukseen pyynnöstä antama todistus, ote tai jäljennös verotustiedoista.

2 §

Konekielisestä 1 §:n 4 kohdassa tarkoitettujen tietojen luovuttamisesta verohallinto perii suoritteen tuottamisesta verohallinnolle aiheutuneita kokonaiskustannuksia vastaavan maksun.

3 §

Toimeksiannosta suoritettavista, muista kuin 1 §:ssä tarkoitetuista, verotustietojen käyttöä koskevista lakiin tai asetukseen perustuvista erityispalveluista peritään suoritteen tuottamisesta verohallinnolle aiheutuvia kokonaiskustannuksia vastaava maksu.

Maksulliset liiketaloudelliset suoritteet
4 §

Valtion maksuperustelain 7 §:ssä tarkoitettuja muita suoritteita, jotka verohallinto hinnoittelee liiketaloudellisin perustein, ovat:

1) tilastot ja julkaisut;

2) toimeksiantoon perustuvat tutkimus- ja tilastopalvelut;

3) menetelmien, tietojärjestelmien, ohjelmien ja käyttöoikeuksien luovuttaminen tilauksesta;

4) tilaajan toimeksiannosta suoritettavat erityistilintarkastukset;

5) verohallinnon hallinnassa olevien toimitilojen käyttö ja virastopalvelut;

6) ilmoitukset ja tiedotteet verohallinnon julkaisuissa;

7) valokopiot tai muut jäljennökset, joita ei hinnoitella julkisoikeudellisten hinnoitteluperusteiden mukaan;

8) asiakirjojen ja muun aineiston lähettäminen ja postitus;

9) muut kuin edellä tässä pykälässä mainitut, niihin rinnastettavat, asiakkaiden tilaamat erityispalvelut ja suoritteet.

Voimaantulo
5 §

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1994. Ennen tämän päätöksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 13 päivänä lokakuuta 1993

Valtiovarainministeri
Iiro Viinanen

Vs. ylitarkastaja
Jukka Havula

MAKSUTAULUKKO

verohallinnon maksullisista julkisoikeudellisista suoritteista

Suoritus                     Hinta
1) Keskusverolautakunnan ennakkotietopäätös
  - valmistelutyö                 1 000 mk/h
  - käsittelymaksu                 200 mk

Päätöksen valmistelusta peritään omakustannusarvosta alennettu maksu seuraavasti:

Asia                       Alennus
- hakijana on luonnollinen henkilö, kuolinpesä tai
 yhteisetuus ja päätös koskee tulo- ja
 varallisuusverotusta, kiinteistöveroa, lähdeveroa,
 korkotulon lähdeveroa, ennakkoperintää tai muuta
 kuin jäljempänä tarkoitettua luonnollisen
 henkilön verotusta                   50 %
- luonnollisen henkilön maatalouden verotusta tai
 elinkeinotulon verotusta koskeva päätös        25 %
Asiassa, jossa keskusverolautakunta päättää jättää
hakemuksen tutkimatta tai asian sillensä,
peritään käsittelymaksu                200 mk
2) Perintö- ja lahjaverolain (378/40) mukainen
  ennakkotietopäätös               500 mk
- käsittelymaksu, kun hakemus perutaan tai
 jätetään tutkimatta                 100 mk
3) Lääninveroviraston ennakkotietopäätös
- arpajaisverolain 15 §:n, ennakkoperintälain 17 §:n,
 työnantajan sosiaaliturvamaksusta annetun
 lain 8 §:n, luottoverolain 12 §:n, rajoitetusti
 verovelvollisen tulon ja varallisuuden verottamisesta
 annetun lain 12 §:n, korkotulon lähdeverosta
 annetun lain 8 §:n ja tilauslentoverolain
 16 §:n mukainen päätös                400 mk
- liikevaihtoverolain 106 §:n mukainen päätös     500 mk
- käsittelymaksu, kun hakemus perutaan tai
 jätetään tutkimatta                 100 mk
4) Tuloveroasetuksen 2 ja 3 §:ssä tarkoitettu
  nimeämispäätös                 400 mk
5) Tietojen käyttölupaa koskevat
  verohallituksen päätökset            600 mk
6) Valtiovarainministeriön päätöksen
  1 §:n 4 ja 5 kohdassa tarkoitettujen tietojen
  luovuttaminen asiakirjoilta
- todistus, jäljennös tai ote verotustiedoista,   1 mk/sivu
 kuitenkin vähintään                  30 mk
- tai jos tietojen luovuttaminen vaatii yli 1/2
 tunnin työn, peritään tietojen luovuttamisesta   130 mk/h

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.