858/1993

Annettu Helsingissä 11 päivänä lokakuuta 1993

Asetus eräiden alueiden ja kohteiden ilmakuvauksesta

Puolustusministerin esittelystä säädetään 11 päivänä joulukuuta 1964 annetun ilmailulain (595/64) 49 ja 75 §:n nojalla:

1 §
Soveltamisala

Ilmakuvauksessa Suomen alueella on sotilaallisista ja valtakunnan rajan vartiointiin liittyvistä syistä noudatettava tätä asetusta.

Ilmakuvauksessa rajavyöhykkeellä noudatetaan, mitä valokuvaamisesta rajavyöhykkeellä rajavyöhykelaissa (403/47) säädetään samoin kuin mitä vieraan valtakunnan alueen valokuvaamisesta on valtioiden kesken sovittu.

Ulkomaalaisen valtionilma-aluksesta suoritettavasta ilmakuvauksesta on voimassa, mitä Suomen alueen valvonnasta ja sen alueellisen koskemattomuuden turvaamisesta annetussa asetuksessa (1069/89) säädetään.

2 §
Määritelmät

Ilmakuvauksella tarkoitetaan tässä asetuksessa kuvaamista kuvausvälineellä lennon aikana ilma-aluksesta tai kuvaamista kuvausvälineellä laitteista, jotka on tarkoitettu liikkumaan ilmassa, mutta joita ei voida pitää ilma-aluksina.

Kuvausvälineellä tarkoitetaan tässä asetuksessa sähkömagneettisen säteilyn taltiointiin käytettävää laitetta.

Ilmakuvalla tarkoitetaan tässä asetuksessa ilmakuvauksella aikaansaatua kuvatallennetta tai -lähetettä.

3 §
Luvanvaraisuus

Ilmakuvaukseen on oltava lupa (ilmakuvauslupa) kuvattaessa seuraavia alueita tai kohteita:

1) ilmailulta rajoitetuista alueista annetussa asetuksessa (256/92) tarkoitetut rajoitusalueet lukuun ottamatta rajoitusaluetta EF R49 (Vihtavuori);

2) linnoitusalueet, linnakkeet ja kasarmialueet;

3) sotasatamat ja sotilaslentokentät;

4) puolustusvoimien varikot ja varastot sekä puolustustarviketehtaat;

5) puolustusvoimien viestiasemat ja antennikentät sekä puolustuslaitteet ja -välineet; sekä

6) puolustusvoimien ja rajavartiolaitoksen sotilaallinen toiminta, harjoitukset ja kokeilut.

Mitä 1 momentissa säädetään, ei koske sotilas- ja rajavartioviranomaisia. Poliisi-, tulli- ja merenkulkuviranomaiset, Ilmailulaitos ja maanmittauslaitos sekä palo- ja pelastustointa hoitavat viranomaiset eivät tarvitse 1 momentissa tarkoitettua lupaa silloin, kun niille säädettyjen tehtävien suorittaminen vaatii ilmakuvausta ja kun ilmakuvat tulevat yksinomaan viranomaisen tai laitoksen käyttöön. Kuvauksesta on tällöin etukäteen tai, jollei se tehtävien kiireellisen hoidon vuoksi ole mahdollista, välittömästi kuvauslennon päätyttyä ilmoitettava pääesikunnalle.

4 §
Lupaviranomainen

Ilmakuvausluvan myöntää pääesikunta. Rajoitusalueen EF R28 (Itäinen rajoitusalue) ilmakuvaukseen luvan myöntää kuitenkin rajavyöhykelaissa tarkoitettu viranomainen.

5 §
Tarkemmat määräykset

Puolustusministeriö antaa tarvittaessa tar- kempia määräyksiä ilmakuvausehdoista, lupamenettelystä ja muista tämän asetuksen täytäntöönpanoon liittyvistä seikoista kuultuaan ensin sisäasiainministeriötä niistä määräyksistä, jotka liittyvät sisäasiainministeriön hallinnonalaan.

6 §
Ilmakuvausluvan peruuttaminen

Lupaviranomainen voi peruuttaa ilmakuvausluvan, jos luvan ehtoja on rikottu. Lisäksi lupaviranomainen voi määrätä, ettei lupa ole voimassa sinä aikana, jona epäiltyä lupaehtojen rikkomista tutkitaan.

7 §
Pakkokeinot

Tämän asetuksen ja sen nojalla annettujen määräysten vastaisessa ilmakuvauksessa käytettyjen kuvausvälineiden ja ilmakuvien takavarikoimisessa noudatetaan, mitä pakkokeinolaissa (450/87) säädetään.

8 §
Rangaistussäännös

Sitä, joka ilmakuvaa ilman tässä asetuksessa vaadittua ilmakuvauslupaa tai toimii lupaehtojen vastaisesti, rangaistaan niin kuin ilmailulaissa (595/64) ilmaliikennerikoksesta säädetään.

9 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1994.

Tällä asetuksella kumotaan ilmakuvauksesta 21 päivänä toukokuuta 1982 annettu asetus (384/82).

Toimenpiteisiin tämän asetuksen täytäntöönpanemiseksi voidaan ryhtyä ennen sen voimaantuloa.

Helsingissä 11 päivänä lokakuuta 1993

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Puolustusministeri
Elisabeth Rehn

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.