847/1993

Annettu Helsingissä 30 päivänä syyskuuta 1993

Valtioneuvoston päätös julkisen hallinnon asiakaspalvelujen järjestämisestä yhteisissä palveluyksiköissä

Valtioneuvosto on valtiovarainministeriön esittelystä 7 päivänä syyskuuta 1993 julkisen hallinnon asiakaspalvelujen järjestämisestä yhteisissä palveluyksiköissä annetun lain (802/93) 1 §:n 2 momentin nojalla päättänyt:

1 §
Päätöksen kohde

Julkisen hallinnon asiakaspalvelujen järjestämisestä yhteisissä palveluyksiköissä annetun lain (802/93) 2 §:ssä tarkoitetut osapuolet voivat kirjallisesti sopia toisen sopijapuolen kanssa yhteistyöstä tai toimeksiannoista yhteisissä palveluyksiköissä. Yhteisiä palveluyksiköitä voidaan perustaa kiinteisiin tai liikuteltavissa oleviin toimitiloihin.

Palvelun järjestämisestä voidaan sopia myös siten, että toisen sopijapuolen palveluksessa olevalle yksittäiselle henkilölle annetaan hoidettavaksi tietty tehtävä tai palvelu.

2 §
Tehtävät joiden yhteisen asiakaspalvelun järjestämisestä viranomainen voi sopia

Sellaisia tehtäviä, jotka viranomainen voi valtuuttaa toisen viranomaisen hoitamaan täysin valtuuksin ja joiden suorittamiseen voidaan sopimuksen mukaisesti käyttää myös toisen organisaation henkilöstöä ja tietojärjestelmiä ovat:

1) etuuksien myöntäminen ja maksaminen asumistuesta annetussa laissa (408/75), maatalousyrittäjäin lomituspalveluista annetussa laissa (2/85), opintotukilaissa (28/72), äitiysavustuslaissa (424/41), lapsen elatuksen turvaamisesta annetussa laissa (122/77), lasten päivähoidosta annetussa laissa (36/73), kunnallisesta kodinhoitoavusta annetussa laissa (270/66), lapsilisälaissa (796/92), sotilasavustuslaissa (566/48), sairausvakuutuslaissa (364/63), työttömyysturvalaissa (602/84), rintamasotilaseläkelaissa (119/77), eläkkeensaajien asumistukilaissa (591/78) ja sosiaalihuoltolaissa (710/82), niihin myöhemmin tehtyine muutoksineen, tarkoitetuissa sekä muissa ratkaisemiskäytännöltään vakiintuneissa, julkisen hallinnon asiakaspalvelujen järjestämisestä yhteisissä palveluyksiköissä annetun lain 3 §:ssä tarkoitetussa yhteispalvelusopimuksessa yksilöidyissä tapauksissa edellyttäen, että hakemusten käsittelyssä ja ratkaisemisessa ei edellytetä tarkoituksenmukaisuusharkintaa, eikä niillä ole huomattavaa taloudellista merkitystä ja että virkailijoilla on käytössään hakemuksen käsittelyä ja ratkaisutapaa koskevat selkeät ohjeet;

2) maksuluonteisten lupien käsittely ja ratkaiseminen;

3) veron ennakonpidätyksen määrän muuttaminen edellyttäen, että asialla ei ole huomattavaa taloudellista merkitystä ja että käytäntö asiassa on vakiintunut;

4) verojen ja maksujen vastaanottaminen;

5) todistuksen antaminen julkiseen luetteloon tai rekisteriin tehdystä merkinnästä ja tiedon, otteen tai jäljennöksen antaminen julkisesta asiakirjasta sekä näihin liittyvien maksujen vastaanottaminen;

6) allekirjoitusten ja asiakirjajäljennösten oikeaksi todistaminen;

7) asiakkaaksi rekisteröityminen ja ajanvarausten tekeminen;

8) julkaisujen, karttojen, lomakkeiden ja muiden painotuotteiden, äänitteiden ja muiden tallenteiden jakelu ja myynti; sekä

9) edellisiin, kohdissa 4-8 lueteltuihin tehtäviin verrattavat, tavanomaiset asiakaspalvelutehtävät sekä viranomaisen toimintaa ja palveluja koskeva tiedottaminen ja neuvonta.

Lisäksi voidaan sopia sisäiseen hallintoon ja palveluun liittyvien tehtävien, kuten puhelunvälityksen, vahtimestari- ja hankintapalvelujen, arkistoinnin, kirjaston, monistuksen, tilavarausten ja kiinteistöhuollon hoitamisesta yhteispalvelusopimuksen puitteissa.

Yhteispalvelupisteessä ei voida tehdä julkisen hallinnon asiakaspalvelujen järjestämisestä yhteisissä palveluyksiköissä annetun lain 3 §:n 2 momentissa tarkoitettuja ratkaisuja.

Valtuutuksen antanut viranomainen voi ottaa valtuutuksen saaneen sopimusosapuolen palveluyksikössä vireille pannun asian ratkaistavakseen, mikäli valtuutuksen saanut osapuoli sitä esittää.

3 §
Tehtävät joiden yhteisen asiakaspalvelun järjestämisestä julkista tehtävää lain nojalla hoitava yhteisö voi sopia

Julkisen hallinnon asiakaspalvelujen järjestämisestä yhteisissä palveluyksiköissä annetun lain 2 §:ssä tarkoitettu julkista tehtävää lain nojalla hoitava yhtiö, yhdistys tai muu yhteisö voivat talousarvionsa ja toimivaltansa rajoissa sopia viranomaisen kanssa yhteistyöstä ja tehtävistä, joihin ei liity julkisen vallan käyttöä.

4 §
Asiointitilanteen huomioon ottaminen

Yhteispalveluyksikön toiminnot ja tilat tulee järjestää niin, että asiakkaiden asiointitilanne otetaan huomioon ja heidän tietosuojansa säilyy.

5 §
Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta 1993.

Helsingissä 30 päivänä syyskuuta 1993

Ministeri
Ilkka Kanerva

Neuvotteleva virkamies
Hannu Lappi

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.