834/1993

Annettu Helsingissä 23 päivänä syyskuuta 1993

Valtioneuvoston päätös peruskoulun tuntijaosta

Valtioneuvosto on tänään opetusministeriön esittelystä peruskoululain 30 §:n 1 momentin nojalla, sellaisena kuin se on 3 päivänä elokuuta 1992 annetussa laissa (707/92), päättänyt:

1 §

Peruskoulun ala-asteella annettavan opetuksen tuntijako on seuraava:


Oppiaine                 Vähimmäisviikko-
                     tunnit
Äidinkieli                  32-
Ala-asteelta alkava kieli (A-kieli)      8-
Vapaaehtoinen kieli              4-
Matematiikka                 22-
Biologia, maantieto, ympäristöoppi ja
kansalaistaito                15-
Uskonto/elämänkatsomustieto          8-
Historia                   3-
Taide- ja taitoaineet            44-
 Musiikki                   6-
 Kuvaamataito                 6-
 Käsityö                   8-
 Liikunta                  12-

Viittomakielen opetus järjestetään äidinkieleen ja muihin kieliin varatuilla tunneilla.

Milloin peruskouluasetuksen 36 §:n 1 momentissa tarkoitetussa opetuksessa opetetaan vain englannin kieltä tai toista kotimaista kieltä, kielenopetukseen käytettävä tuntimäärä on vähintään neljä.

2 §

Peruskoulun yläasteella annettavan opetuksen tuntijako on seuraava:


Oppiaine tai aineryhmä          Yhteisten aineiden
                     vähimmäisviikko-
                     tunnit
Äidinkieli                  8-
Kielet
 Ala-asteelta alkava kieli
 (A-kieli)                  8-
 Yläasteelta alkava kieli
 (B-kieli)                  6-
Matematiikka                 9-
Biologia, maantieto              7-
Fysiikka, kemia                6-
Uskonto/elämänkatsomustieto          3-
Historia, yhteiskuntaoppi           6-
Musiikki                   1-
Kuvaamataito                 2-
Kotitalous                  3-
Käsityö, tekninen työ ja tekstiilityö     3-
Liikunta                   6-
Oppilaanohjaus                2-
Yhteiset oppiaineet vähintään        70
Valinnaiset oppiaineet enintään       20

Viittomakielen opetus järjestetään äidinkieleen ja muihin kieliin varatuilla tunneilla.

Milloin peruskouluasetuksen 36 §:n 1 momentissa tarkoitetussa opetuksessa opetetaan vain englannin kieltä tai toista kotimaista kieltä, kielenopetukseen käytettävän tuntimäärän tulee olla vähintään neljä.

Liikuntaan varatuilla tunneilla opetetaan myös terveyskasvatusta.

Ala-asteelta alkavan vapaaehtoisen vieraan kielen opetus järjestetään yläasteella valinnaisena aineena ja kielen oppimäärä vastaa ala-asteelta alkavan kielen oppimäärää. Mikäli ala-asteelta alkava vapaaehtoinen aine on toinen kotimainen kieli, sen opetus voi jatkua yläasteella joko ala-asteelta tai yläasteelta alkavaa oppimäärää vastaavan oppimäärän mukaan. Ala-asteelta alkavan kielen opetukseen on varattava tunteja siten, että se vastaa edellä tarkoitettuja oppimääriä.

3 §

Oppituntien lisäksi oppilaanohjauksessa oppilaille annetaan muuta ohjausta.

4 §

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta 1993. Tämän päätöksen mukaan laadittu opetussuunnitelma voidaan ottaa käyttöön lukuvuoden 1994-95 alusta lukien. Tämän päätöksen voimaan tullessa voimassa olleen valtioneuvoston peruskoulun tuntijakopäätöksen mukaan laadittua opetussuunnitelmaa voidaan noudattaa kunnes kunta ottaa käyttöön tämän päätöksen mukaan laaditun opetussuunnitelman.

Helsingissä 23 päivänä syyskuuta 1993

Opetusministeri
Riitta Uosukainen

Apulaisosastopäällikkö
Jukka Sarjala

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.