811/1993

Annettu Helsingissä 6 päivänä syyskuuta 1993

Liikenneministeriön päätös puhelinkeskusten etuoikeustoiminteesta

Liikenneministeriö on 10 päivänä helmikuuta 1987 annetun teletoimintalain (183/87) 20 §:n nojalla, sellaisena kuin se on 3 päivänä elokuuta 1992 annetulla lailla (676/92) muutettuna, määrännyt:

1 §
Soveltamisala

Tätä päätöstä sovelletaan yleisten kiinteiden puhelinverkkojen keskuksiin ja niiden etuoikeustoiminteeseen.

2 §
Määritelmiä

Tässä päätöksessä tarkoitetaan:

1) kiinteällä puhelinverkolla puheviestintään tarkoitettua televerkkoa, jonka tilaajayhteydet on kokonaan toteutettu langallisina yhteyksinä tai kiinteinä radioyhteyksinä;

2) etuoikeustoiminteella standardin SFS 5774 mukaista puhelinkeskuksen teknistä ominaisuutta, joka tekee mahdolliseksi antaa etuoikeuden televiestintään tietyille teleliittymille tai tietyille numerosuunnille;

3) ministeriöllä liikenneministeriötä;

4) telelaitoksella yleisen teletoiminnan harjoittajaa, joka ylläpitää kiinteätä puhelinverkkoa;

5) hätätilalla etuoikeustoiminteen tilaa, jossa tavallisten puhelinliittymien lähtevä televiestintä estetään kokonaan etuoikeutetun ja tärkeän teleliikenteen varmistamiseksi; sekä

6) valmiusryhmällä sähköisen viestinnän varautumisesta annetun asetuksen (1339/91) 3 §:n mukaisia toimielimiä.

3 §
Puhelinkeskusten etuoikeustoiminne

Digitaaliset puhelinkeskukset tulee varustaa etuoikeustoiminteella viimeistään 1 päivään heinäkuuta 1995 mennessä.

4 §
Etuoikeusluokitus

Ministeriö määrää valmiusryhmien esityksestä tilaajien etuoikeusluokituksesta.

Etuoikeutetuista tilaajista pitää luetteloa kunkin alueen valmiusryhmä ja tilaajatiedostoa kukin telelaitos.

5 §
Etuoikeuksien käyttö

Telelaitoksen tulee asettaa etuoikeustoiminne hätätilaan ministeriön määräyksestä.

Telelaitos voi itse päättää hätätilasta, milloin sen tarve on ilmeisesti lyhytaikainen.

Ministeriö päättää hätätilan lopettamisesta. Milloin telelaitos on itse päättänyt hätätilasta, se voi päättää myös sen lopettamisesta ministeriön antamien ohjeiden mukaisesti.

Etuoikeustoiminteen käytönohjauskomentoja saavat antaa ainoastaan telelaitosten valtuuttamat henkilöt.

6 §
Korvaukset

Telelaitoksilla ei ole oikeutta korvaukseen kustannuksista, jotka aiheutuvat puhelinkeskusten varustamisesta etuoikeustoiminteella. Toiminteeseen myöhemmin ehkä tehtävien lisäysten ja täydennysten korvaamisesta voidaan sopia erikseen.

Telelaitokset voivat hakea etuoikeutettujen ja tärkeiden tilaajien tietojärjestelmän ylläpidosta aiheutuvista kustannuksistaan korvausta ministeriöltä.

Etuoikeustoiminnetta ei saa tarjota yleiseen käyttöön korvausta vastaan.

7 §
Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta 1993.

Helsingissä 6 päivänä syyskuuta 1993

Osastopäällikkö
Vesa Palonen

Hallitusneuvos
Harri Pursiainen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.