793/1993

Annettu Helsingissä 27 päivänä elokuuta 1993

Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös räjähdystarvikkeista annetun kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen muuttamisesta

Kauppa- ja teollisuusministeriö on

kumonnut räjähdystarvikkeista 25 päivänä helmikuuta 1980 annetun kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen (130/80) 3 §:n, 32 - 35 §:n, 65 §:n 2 momentin, 72 ja 73 §:n sekä niiden edessä olevan väliotsikon, 76 §:n, 84 §:n ja sen edessä olevan väliotsikon, 86 §:n, 89 §:n 8 momentin sekä liitteen 2 kohdan 3,

sellaisina kuin niistä ovat 32, 33 ja 76 § osittain muutettuna 11 päivänä kesäkuuta 1982 annetulla kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksellä (438/82) ja 35 § viimeksi mainitussa päätöksessä,

muuttanut 1 §:n 1 ja 2 momentin, 8 §:n 5 kohdan, 26 §:n 1 momentin, 29 §:n 1 momentin, 30 §:n 1 ja 2 momentin, 31 §:n 1 momentin, 48 §:n 1 momentin, 54 §:n, 58 §:n 1 momentin, 59 §:n, 63 §:n 3 momentin, 64 §:n, 70 §:n 1 momentin, 74 §:n 1 momentin 3 kohdan, 85 §:n 1 momentin,

sellaisina kuin niistä ovat 31 §:n 1 momentti, 59 § ja 70 §:n 1 momentti mainitussa 11 päivänä kesäkuuta 1982 annetussa kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksessä ja 64 § osittain muutettuna viimeksi mainitulla päätöksellä, sekä

lisännyt päätökseen uuden 66 a §:n ja uuden 70 a §:n seuraavasti:

1 §

Tässä päätöksessä annetaan tarkempia määräyksiä räjähdeasetuksen (473/93) soveltamisesta räjähteisiin, niiden valmistukseen, pakkaamiseen ja merkitsemiseen, varastointiin, kuljetukseen räjähdetehtaan tehdasalueella, varastoalueella ja työmaalla sekä käsittelyyn satamassa. Räjähdystarvikkeella tarkoitetaan tässä päätöksessä räjähdettä.

Räjähteet jaetaan luokkiin 1 a, 1 b ja 1 c liitteen 1 mukaisesti sekä vaarallisuusluokkiin 1.1, 1.2, 1.3 ja 1.4 liitteen 2 kohdan 1 mukaisesti.


8 §

Edellä 7 §:ssä tarkoitetun turvallisuuden saavuttamiseksi on noudatettava seuraavaa:


5) kussakin työkohteessa suoritettavasta työstä on ennen työhön ryhtymistä annettava kirjalliset työohjeet ja valvottava, että työntekijät ovat perehtyneet ohjeisiin; työohjeita on tarpeen mukaan muutettava, mikäli tekniikan ja tiedon muuttuessa ja kokemuksen lisääntyessä aihetta siihen ilmenee;


26 §

Tehtaasta luovutettavien ja maahan tuotavien sekä varastossa olevien räjähdepakkausten samoin kuin tyhjien päällysten osalta on noudatettava vaarallisten aineiden kuljettamisesta tiellä annetun liikenneministeriön päätöksen (147/92) määräyksiä.


29 §

Eri räjähdelajien yhteenpakkaaminen on kielletty, lukuun ottamatta poikkeuksia, jotka on esitetty vaarallisten aineiden kuljettamisesta tiellä annetun liikenneministeriön päätöksen liitteen A osassa II.


30 §

Sellaisten tehdaspakkausten päällysteissä, jotka sisältävät 1 a, 1 b tai 1 c luokan räjähteitä, tulee olla merkittynä valmistusajankohta tai eränumero sekä päällysteen sisältämän räjähdysaineen tai pyroteknisen aineen massa. Räjäytysnallien pakkauksissa ja teknillisen tarkastuskeskuksen erikseen hyväksymissä pienissä tehdaspakkauksissa saa ilmoittaa massan asemasta lukumäärän. Kaikissa räjähteiden tehdaspakkauksissa sekä lisäksi 1 a luokan räjähteiden patruunahylsyissä ja -pusseissa, räjäytysnallien pusseissa ja paketeissa, räjähtävän tulilangan keloissa sekä muissa näihin verrattavissa päällysteissä tulee olla merkittynä räjähteen nimitys sekä valmistajan toiminimi tai tavaraleima ja kotipaikka. Merkintöjen on oltava suomen ja ruotsin kielellä.

Tehdaspakkausten päällysteissä tulee 1 momentissa mainittujen merkintöjen lisäksi olla räjähteen luokkaa osoittava numero ja kirjain sekä vaarallisten aineiden kuljettamisesta tiellä annetun liikenneministeriön päätöksen liitteen A osassa II ja III tarkoitettu varoituslipuke, lukuun ottamatta päätöksessä tarkoitettuja 1 c luokkaa koskevia poikkeuksia. Päällysteissä tulee lisäksi olla räjähteen vaarallisuusluokkaa osoittava merkintä. Jos tehdaspakkausta ei käytetä kuljetuspakkauksena, saa varoituslipukkeen koko poiketa liikenneministeriön päätöksestä.


31 §

Luokkaan 1 c kuuluvassa räjähteessä, lukuun ottamatta räjäytystöissä käytettäväksi tarkoitettuja räjähteitä, tai tehtaan vähittäismyyntipakkauksessa sitä kaupassa luovutettaessa tulee olla seuraavat merkinnät:

1) räjähteen käyttötarkoitus, jollei se ilmene räjähteen nimityksestä;

2) ohjeet räjähteen oikeasta käyttö- ja säilytystavasta;

3) teksti, josta käy ilmi, mitä ikärajaa nuoremmille räjähdettä ei saa luovuttaa;

4) teksti, jossa todetaan ohjeiden vastaisen käytön tai säilytyksen olevan kielletty, ja tarvittaessa varoitus ohjeiden vastaisen käytön tai säilytyksen vaarallisista seurauksista;

5) maahantuojan tai kotimaisen valmistajan nimi tai tavaraleima; sekä

6) kirjaimet TTK ja räjähteen hyväksymispäätöksen numero.


48 §

Muualla kuin tehdasalueella varastosuojana käytettävän rakennuksen katolla tai varastoalueen portilla, jollei jäljempänä toisin määrätä, tulee olla selvästi näkyvällä paikalla taulu, jossa on valkoisella pohjalla vähintään 10 cm korkein mustin kirjaimin sanat ''Räjähteitä - Explosiva varor''. Taulun läheisyyteen, näkyvälle paikalle, on lisäksi kiinnitettävä vaarallisten aineiden kuljettamisesta tiellä annetun liikenneministeriön päätöksen liitteen A osassa III olevan mallin n:o 1 mukainen, vähintään 30 cm x 30 cm:n suuruinen varoitustaulu.


54 §

Jos maaston muoto tai metsä antaa siihen perusteltua aihetta, voi teknillinen tarkastuskeskus pienentää 51 ja 52 §:ssä tarkoitettuja suojaetäisyyksiä enintään 50 prosenttia.

58 §

Varastosuojan tulee olla rakenteeltaan ja suojaukseltaan sellainen, ettei siitä lennä mahdollisen räjähdyksen sattuessa vaarallisia heitteitä ympäristöön. Varastosuojan tulee olla ikkunaton ja mahdollisimman murtovarma. Varastosuojan seinissä ja katossa tulee käyttää sellaista rakennetta, että niiden palonkestoaika ulkopuolista paloa vastaan on vähintään 120 minuuttia, ellei standardissa SFS 4397 ole muuta hyväksytty tai ellei teknillinen tarkastuskeskus tehtaiden osalta ole muuta hyväksynyt. Ulkoseinien ulkopintojen pintakerrosten tulee olla syttymisherkkyysluokkaa 1 ja palonlevittämisluokkaa I.


59 §

Vaarallisuusluokkaan 1.1 kuuluvien räjähteiden varastointiin tarkoitetut varastosuojat tulee rakentaa standardin SFS 4397 mukaisesti. Teknillinen tarkastuskeskus voi kuitenkin hakemuksesta hyväksyä muunkin vastaavan rakenteen tai rakennetyypin.

63 §

Työmaan varastosuojien sijoittamisen ja merkintöjen osalta tulee noudattaa, mitä niistä määrätään räjäytys- ja louhintatyön järjestysohjeista annetussa valtioneuvoston päätöksessä (410/86).


64 §

Työmaan varastosuojien ja muiden tilapäisten varastosuojien tulee rakenteeltaan olla standardin SFS 4398 mukaisia tai teknillisen tarkastuskeskuksen hakemuksesta hyväksymää tyyppiä.

66 a §

Räjähteiden kauppaa saa harjoittaa vain kiinteään liikehuoneistoon perustetussa myymälässä.

Myymälähuonetta ja myymälävarastoa ei saa sijoittaa sellaisten tilojen yhteyteen tai välittömään läheisyyteen, joissa järjestetään urheilukilpailuja, konsertteja, huvitilaisuuksia tai muita yleisötilaisuuksia. Myymälähuonetta tai myymälävarastoa ei myöskään saa sijoittaa jakeluasemalle, jossa luovutetaan palavaa nestettä moottoriajoneuvon tai moottoriveneen polttoaineeksi.

Jos 2 momentissa tarkoitettuja yleisötilaisuuksia järjestetään liiketiloissa, joissa harjoitetaan räjähdekauppaa, tai niiden läheisyydessä, on räjähteiden myynti keskeytettävä tilaisuuden ajaksi.

Myyntipaikat ja räjähdevarastot tulee myymälähuoneessa erottaa omaksi kokonaisuudekseen ja sijoittaa siten, etteivät ne onnettomuustilanteessa vaikeuta myymälästä eikä myymälärakennuksesta poistumista.

Mitä 1-4 momentissa on määrätty, ei koske räjähdeasetuksen 41 ja 42 §:ssä tarkoitettuja myymälävarastoja muutoin kuin ruudin osalta.

70 §

Jos myymälävarastoon kuuluu räjähdeasetuksen 38 §:n 3 momentissa tarkoitettu pihamaalla oleva varastosuoja (varastokoppi), tulee se rakentaa standardin SFS 4399 mukaisesti. Teknillinen tarkastuskeskus voi kuitenkin hakemuksesta hyväksyä muunkin vastaavan rakenteen tai rakennetyypin.


70 a §

Räjähdeasetuksen 38 §:n 4 momentissa tarkoitetun varastosuojan tulee täyttää standardin SFS 4398 kohdassa 2.4 tarkoitetulle konttivarastosuojalle asetetut vaatimukset. Verkkosuojauksen saa kuitenkin jättää pois. Tällöin tulee kuitenkin varastosuojan ympärille jättää vähintään 1 m tyhjää tilaa.

74 §

Vaarallisuusluokkiin 1.1 ja 1.3 kuuluvien räjähteiden kuljetuksessa tehdas-, kaivos- tai varastoalueella on noudatettava seuraavaa:


3) mikäli räjähteet eivät ole kuljetuspakkauksessa, niiden siirtoon saa käyttää vain teknillisen tarkastuskeskuksen hyväksymää ajoneuvoa;


85 §

Tehdasta ja pysyvää varastoa varten on sen omistajan tai haltijan hankittava 8 §:n 5 kohdassa tarkoitetut työohjeet, jotka on esitettävä tarkastuksissa valvontaviranomaisille.Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 1993.

Ennen tämän päätöksen voimaantuloa hyväksyttyjä räjähteitä saa luovuttaa yleiseen käyttöön ja pitää yleisesti kaupan 28 päivään helmikuuta 1995, vaikka niiden merkinnät eivät täytä 31 §:n vaatimuksia. Merkintöjen tulee kuitenkin täyttää tämän päätöksen voimaan tullessa voimassa olleiden määräysten vaatimukset.

Tämän päätöksen voimaan tullessa voimassa olleiden määräysten mukaisia varastosuojien merkintöjä ei tarvitse muuttaa 48 §:n 1 momentin mukaisiksi ennen kuin taulut on kuntonsa takia muutoinkin uusittava.

Helsingissä 27 päivänä elokuuta 1993

Kauppa- ja teollisuusministeri
Seppo Kääriäinen

Teollisuusneuvos
Seppo Tuominen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.