779/1993

Annettu Helsingissä 20 päivänä elokuuta 1993

Työministeriön päätös käyttöturvallisuustiedotteesta

Työministeriö on 14 päivänä elokuuta 1989 annetun kemikaalilain (744/89) 19 §:n nojalla, sellaisena kuin se on muutettuna 18 päivänä joulukuuta 1992 annetulla lailla (1412/92), päättänyt:

1 §
Käyttöturvallisuustiedotteen toimittamisvelvollisuus

Valmistajan, maahantuojan, jakelijan tai muun toiminnanharjoittajan, joka vastaa kemikaalin luovuttamisesta markkinoille tai käyttöön, on toimitettava kemikaaliasetuksen (675/93) 18 §:n mukainen käyttöturvallisuustiedote kemikaalin vastaanottajalle silloin, kun kemikaalia käytetään teollisessa toiminnassa tai muutoin ammatissa.

2 §
Käyttöturvallisuustiedotteen toimittaminen

Käyttöturvallisuustiedote toimitetaan vaaraa aiheuttavan kemikaalin vastaanottajalle suomen- tai ruotsinkielisenä vastaanottajan toivomuksen mukaisesti.

Käyttöturvallisuustiedote toimitetaan vastaanottajalle ilman erillistä maksua viimeistään, kun vaaraa aiheuttavaa kemikaalia toimitetaan ensimmäisen kerran.

Myytäessä yleiseen kulutukseen tarkoitettua vaaraa aiheuttavaa kemikaalia, siitä ei tarvitse antaa vastaanottajalle käyttöturvallisuustiedotetta, jos kemikaalin päällys on merkitty asianmukaisilla varoitusmerkinnöillä ja muilla turvallisuuden ja terveyden kannalta tarpeellisilla tiedoilla.

Vastaanottajan pyytäessä käyttöturvallisuustiedote on kuitenkin toimitettava myös yleiseen kulutukseen tarkoitetusta kemikaalista, jos kemikaalia käytetään teollisessa toiminnassa tai muutoin ammatissa.

3 §
Käyttöturvallisuustiedotteen muuttaminen

Käyttöturvallisuustiedote pitää uusia, kun kemikaalin vaarallisuudesta terveydelle, turvallisuudelle tai ympäristölle saadaan uutta merkittävää tietoa.

Muutettuun käyttöturvallisuustiedotteeseen merkitään muutosta osoittava päiväys merkitsemällä 'Muutettu:...(päiväys)'.

Kun kemikaalin käyttöturvallisuustiedotetta on muutettu, tulee muutettu käyttöturvallisuustiedote toimittaa maksutta kaikille kemikaalia aikaisemmin vastaanottaneille, jos nämä ovat vastaanottaneet kemikaalia edellisten 12 kuukauden aikana.

Muutettua käyttöturvallisuustiedotetta ei kuitenkaan tarvitse toimittaa kemikaalia aikaisemmin vastaanottaneille, kun vaarallisten kemikaalien käyttöturvallisuustiedotteesta annetun työsuojeluhallituksen päätöksen (738/90) mukainen käyttöturvallisuustiedote korvataan tämän päätöksen mukaisella käyttöturvallisuustiedotteella.

Uusittu käyttöturvallisuustiedote pitää antaa vastaanottajalle ilman erillistä maksua.

4 §
Käyttöturvallisuustiedotteen tiedot

Kemikaaliasetuksen 18 §:ssä on säädetty käyttöturvallisuustiedotteen sisältämistä pakollisista otsikoista.

Edellä tarkoitettujen otsikoiden mukaisten tietojen lisäksi käyttöturvallisuustiedotteeseen tulee merkitä tiedotteen laatimispäiväys.

Liitteessä annetaan ohjeet edellä tarkoitettujen jen otsikoiden mukaisten tietojen merkitsemisestä käyttöturvallisuustiedotteeseen.

5 §
Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 1993.

Tällä päätöksellä kumotaan työsuojeluhallituksen päätös vaarallisten kemikaalien käyttöturvallisuustiedotteesta (738/90).

Kemikaaleja saa luovuttaa markkinoille tai käyttöön 1 päivään heinäkuuta 1994 asti, jos niistä on laadittu ja toimitettu vaarallisten kemikaalien käyttöturvallisuustiedotteesta annetun työsuojeluhallituksen päätöksen mukaiset käyttöturvallisuustiedotteet.

ETA-sopimuksen liite 2: komission direktiivi(91/155/ETY)

Helsingissä 20 päivänä elokuuta 1993

Työministeri
Ilkka Kanerva

Ylitarkastaja
Matti Kajantie

OHJE KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTTEEN LAATIMISEKSI

Seuraavassa on ohjeita edellä 4 §:ssä tarkoitettujen otsikoiden sisällön määrittelemiseksi niin, että vaaraa aiheuttavan kemikaalin vastaanottaja voi otsikoiden mukaisten tietojen perusteella ryhtyä toimenpiteisiin terveyden suojelemiseksi ja turvallisuuden varmistamiseksi työpaikalla.

Tiedot kirjoitetaan tiiviisti ja selkeään muotoon.

Ohjeessa tarkoitettujen tietojen lisäksi voi olla tarpeellista antaa lisätietoja, jos kemikaalilla on monenlaisia ominaisuuksia. Jos on ilmeistä, että joillakin tiedoilla ei ole merkitystä tai niitä on teknisesti mahdotonta antaa, ilmoitetaan tiedotteessa peruste, miksi tiedot on jätetty ilmoittamatta.

Seuraavassa esitettyjä 16 pääotsikkoa tulee aina käyttää käyttöturvallisuustiedotteessa. Vaikka otsikoiden järjestys ei ole pakollinen, suositellaan käytettäväksi kemikaaliasetuksen 18 §:n mukaista järjestystä. Tiedotteen laatimisessa voidaan käyttää lomaketta, joka on työministeriön päätöksen vaaraa aiheuttavia kemikaaleja koskevien tietojen toimittamisesta (780/93) liitteenä 2.

Kun tiedotetta muutetaan, muutetut kohdat tiedotteessa tulisi osoittaa kemikaalin vastaanottajalle.

1. Kemikaalin ja sen valmistajan, maahantuojan tai muun toiminnanharjoittajan tunnistustiedot

1.1. Kemikaalin tunnistustiedot

Käyttöturvallisuustiedotteeseen merkitään kemikaalin päällyksessä käytettävä kauppanimi. Muita käytettävissä olevia tunnistamistapoja voidaan myös merkitä.

1.2. Kemikaalin markkinoille tai käyttöön luovuttamisesta vastaavan yrityksen tunnistustiedot

Ilmoitetaan markkinoille tai käyttöön luovuttavan yrityksen nimi, täydellinen osoite ja puhelinnumero.

1.3. Hätäpuhelinnumero

Ilmoitetaan hätäpuhelinnumero, josta saa lisätietoja kemikaalista. Puhelinnumero voi olla yrityksen oma tai sellaisen elimen puhelinnumero, johon tiedot on toimitettu hätätapauksia varten.

2. Koostumus ja tiedot aineosista

Annettujen tietojen tulisi antaa vastaanottajalle mahdollisuus tunnistaa välittömästi kemikaaliin liittyvät vaarat.

Kun on kysymys valmisteesta (aineiden seoksesta), ei ole tarpeellista selvittää valmisteen täydellistä koostumusta (aineiden kemialliset nimet ja määrät).

Koostumus tulee selvittää seuraavien periaatteiden mukaisesti:

- sellaiset aineet ja niiden pitoisuudet tai pitoisuusalueet, jotka on määrätty ilmoitettavaksi kemikaalien luokitusperusteista ja merkintöjen tekemisestä annetun sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen (739/93) 10 §:n mukaisesti varoitusetiketissä

- ainakin aineet, joille on määrätty altistusraja-arvo työpaikan ilmassa.

Kullekin aineosalle ilmoitetaan luokitus ja R-lausekkeet aineen nimen ja pitoisuuden tai pitoisuusalueen yhteydessä.

Jos aineen tunnistamiseen tarvittavat tiedot voidaan pitää luottamuksellisina siten kuin määrätään edellä mainitun ministeriön päätöksen 10 §:ssä, pitää aineen kemiallinen nimi ilmoittaa vaihtoehtoisella tavalla. Nimen ilmoittamisen tapa tulee olla sellainen, että sen tiedon perusteella voidaan varmistaa kemikaalin turvallinen käsittely. Käytetyn nimen pitää olla sama kuin mitä käytetään vaarallisen kemikaalin varoitusetiketissä.

3. Vaarallisten ominaisuuksien kuvaus

Kemikaalin tärkeimmät vaaralliset ominaisuudet merkitään selkeästi ja lyhyesti, erityisesti kriittiset vaaralliset ominaisuudet ihmiselle ja ympäristölle.

Kuvataan tärkeimmät odotettavissa olevat vakavat vaikutukset ihmisen terveydelle, samoin oireet, jotka liittyvät kemikaalin käyttöön tai mahdolliseen väärinkäyttöön.

Tietojen tulisi olla verrattavissa siihen, mitä esitetään kemikaalin päällyksessä, mutta niiden ei tarvitse toistaa etiketin tietoja.

4. Ensiapuohjeet

Kuvataan ensiaputoimenpiteet. On tärkeää eritellä, milloin tarvitaan välitöntä lääketieteellistä apua.

Ensiaputietojen tulee olla suppeita ja vahingoittuneen, läsnäolevien ja ensiapua antavien helposti ymmärrettävissä. Oireet ja vaikutukset tulisi esittää lyhyesti tiivistettyinä. Ohjeiden tulisi osoittaa, mitä tulisi tehdä paikan päällä onnettomuuden sattuessa ja onko odotettavissa viivästyneitä vaikutuksia altistuksen jälkeen.

Tiedot ilmoitetaan eri altistusteiden mukaisesti eri alaotsikoiden alla, esimerkiksi hengitys, iho- ja silmäkosketus ja nieleminen.

Jos ensiavun antaminen työpaikalla edellyttää erityisvalmiuksia, annetaan ohjeet toimintatavoista ja ensiaputarpeista ja -aineista.

5. Ohjeet tulipalon varalta

Ilmoitetaan kemikaalin aiheuttaman tai sen läheisyydessä ilmenevän tulipalon varalta:

- sopiva sammutusaine

- sammutusaine, jota ei pidä käyttää turvallisuussyistä

- erityiset altistumisvaarat, jotka johtuvat kemikaalista itsestään, palamistuotteista, tuloksena syntyvistä kaasuista

- erityiset suojaimet tulipalon torjuntaa varten.

6. Ohjeet päästöjen torjumiseksi

Kemikaalista riippuen annetaan ohjeita:

- henkilövahinkojen torjumisesta kuten:

sytytyslähteiden poistaminen, riittävän ilmanvaihdon/hengityksensuojainten tarve, pölyn leviämisen estäminen, iho- ja silmäkosketuksen estäminen,

- ympäristövahinkojen torjumisesta kuten:

viemäreihin, pinta- ja pohjavesiin sekä maaperään pääsyn estäminen, lähiseudun asukkaiden varoittaminen,

- puhdistustoimenpiteistä kuten:

imukykyisten materiaalien (esim. hiekka, piimaa, happoa sitova aine, yleissidonta-aine, sahajauho ...) käyttö, kaasujen/huurujen poistaminen vedellä, laimentaminen.

Ohjeita voidaan antaa esim. muodossa 'älä koskaan käytä...', 'neutraloi (aine) ...' .

Jos on tarpeellista, viitataan kohtiin 8 ja 13.

7. Käsittely ja varastointi

7.1. Käsittely

Ilmoitetaan tarpeelliset ohjeet turvallista käsittelyä varten mukaan lukien teknilliset toimenpiteet kuten paikallis- ja yleisilmanvaihto, ohjeet aerosolin ja pölyn muodostumisen sekä tulipalon estämiseksi ja muut erityiset kemikaalia koskevat vaatimukset tai toimintaohjeet (esim. menettelytavat tai laitteet, joita ei pidä käyttää tai joita suositellaan) ja kuvataan toimenpiteitä lyhyesti.

7.2. Varastointi

Annetaan tarpeelliset ohjeet turvallisista varastointiolosuhteista kuten varastohuoneiden tai astioiden erityiset rakenne- ja muut vaatimukset (mukaan luettuna ainetta pidättävät seinämät ja ilmastointi), sopimattomat materiaalit, varastointiolosuhteet (lämpötila- ja kosteusraja/alue, valo, inertti kaasu ...), erityiset sähkölaitteet ja staattisen sähkön estäminen.

Ilmoitetaan tarpeelliset ohjeet määrällisistä varastointirajoituksista. Ilmoitetaan erityisvaatimukset kuten kemikaalin pakkaus- tai astiamateriaalityyppi.

8. Altistumisen ehkäiseminen ja henkilökohtaiset suojaimet

Tässä yhteydessä tarkoitetaan altistumisen ehkäisemisellä kaikkia niitä varotoimenpiteitä, joihin ryhdytään kemikaalia käytettäessä työntekijän altistuksen minimoimiseksi.

Koska teknillisiin toimenpiteisiin tulisi ryhtyä ennen kuin henkilökohtainen suojautuminen on tarpeellista, tulisi antaa tietoja altistuksen torjumiseksi tarpeellisista teknillisistä järjestelyistä, esim. suljetuista järjestelmistä. Näiden tietojen tulisi täydentää 7.1 kohdassa annettuja tietoja.

Ilmoitetaan erityiset altistumisen ehkäisemiseen liittyvät tekijät kuten raja-arvot ja biologiset standardit lähdeviittauksineen samoin kuin tiedot suositelluista menettelytavoista altistumisen seuraamiseksi lähdeviittauksineen.

Jos tarvitaan henkilökohtaista suojautumista, ilmoitetaan laitetyyppi, joka tarjoaa riittävän ja sopivan suojauksen:

- hengityksen suojaus:

kun on mahdollisuus altistua vaarallisille kaasuille, höyryille tai pölyille, ilmoitetaan sopiva suojain kuten kannettava hengityksensuojain (raitisilmalaite, painesäiliö tms.), asianmukaiset naamarit ja suodattimet.

- käsien suojaus:

kemikaalin käsittelyssä tarvittavien käsineiden tyyppi määritellään. Jos on tarpeellista, ilmoitetaan muut ihon ja käsien suojaustoimenpiteet.

- silmien suojaus:

tarpeellisen silmien suojaimen tyyppi määritellään kuten: suojasilmälasit, naamiomalliset suojasilmälasit, levykasvosuojus.

- ihon suojaus:

Jos on tarpeellista suojata muuta kehon osaa kuin käsiä, määritellään vaaditun suojaimen tyyppi ja laatu kuten: esiliina, saappaat ja täysin suojaava puku. Jos on tarpeellista, ilmoitetaan erityiset toimenpiteet henkilökohtaista hygieniaa varten.

9. Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudetSeuraavat kemikaaleja koskevat tiedot ilmoitetaan:

Ulkonäkö: ilmoitetaan toimitettavan aineen tai valmisteen fysikaalinen tila (kiinteä, neste, kaasu) ja väri.
Haju: jos haju on selvä, annetaan lyhyt kuvaus siitä.
pH: ilmoitetaan toimitettavan tai vesiliuoksessa olevan aineen tai valmisteen pH-arvo; viimeksi mainitussa tapauksessa, ilmoitetaan väkevyys.
Kiehumispiste/kiehumisalue: Sulamispiste/sulamisalue: Leimahduspiste: Syttyvyys (kiinteä, kaasu): Itsesyttyvyys: Räjähdysominaisuudet: Hapettavat ominaisuudet: Höyryn paine: Suhteellinen tiheys: Liukoisuus: - vesiliukoisuus - rasvaliukoisuus (liuotin - öljy (eriteltävä)): Jakaantumiskerroin: n-oktanoli/ vesi: Vaarallisten aineiden luokitusta, pakkaamista ja merkitsemistä koskevienlakien asetusten ja hallinnollisten määräysten lähentämistä koskevan neuvoston direktiivin (67/548/ETY) tarkoittamassa merkityksessä.
Muut tiedot: esim. seuraavat turvallisuuteen vaikuttavat tekijät kuten höyryn tiheys, sekoittuvuus, höyrystymisnopeus, johtavuus, viskositeetti jne.

Edellä kuvatut tiedot tulisi määrittää käyttäen kemikaalien luokitusperusteista ja merkintöjen tekemisestä annetussa sosiaali- ja terveysministeriön päätöksessä tarkoitettuja testimenetelmiä.

10. Stabiilisuus ja reaktiivisuus

Ilmoitetaan kemikaalin stabiilisuus ja haitalliset reaktiot, joita voi ilmetä tunnetuissa olosuhteissa.

Vältettävät olosuhteet:

Luetellaan sellaiset olosuhteet kuten lämpötila, paine, valo, isku jne., jotka voivat aiheuttaa vaarallisia reaktioita ja kuvataan olosuhteita lyhyesti.

Vältettävät materiaalit:

Luetellaan materiaalit kuten vesi, ilma, hapot, emäkset, hapettavat aineet tai muu materiaali, joka voi aiheuttaa vaarallisen reaktion ja kuvataan ilmiötä lyhyesti.

Haitalliset hajoamistuotteet:

Luetellaan haitalliset materiaalit, joita muodostuu vaarallisessa määrin kemikaalin hajotessa.

Huom.

Erityisesti tulisi mainita:

- stabilisaattoreiden tarve ja sisältyminen valmisteeseen,

- haitallisten eksotermisten reaktioiden mahdollisuus,

- turvallisuuden merkitys, jos tarpeen, aineen tai valmisteen fysikaalisen tilan muuttuessa,

- haitalliset hajoamistuotteet, jos tarpeen, jotka muodostuvat kosketuksessa veden kanssa,

- epästabiilien tuotteiden hajoamismahdollisuus.

11. Terveysvaikutuksiin liittyvät tiedot

Kuvataan tiiviisti, mutta mahdollisimman täydellisesti ja perusteellisesti erilaisia toksikologisia (terveys)vaikutuksia, joita voi ilmetä, jos käyttäjä joutuu kosketukseen aineen tai valmisteen kanssa.

Mainitaan altistuksesta johtuvat aineen tai valmisteen terveydelle vaaralliset vaikutukset, jotka perustuvat sekä kokemukseen että johtopäätöksiin tieteellisistä kokeista. Merkitään tiedot erilaisista altistusteistä (hengittäminen, nieleminen, iho- ja silmäkosketus) ja kuvataan oireita, jotka liittyvät fysikaalisiin, kemiallisiin ja toksikologisiin ominaisuuksiin.

Ilmoitetaan tunnetut viivästyneet ja välittömät vaikutukset ja myös krooniset vaikutukset, jotka johtuvat lyhytaikaisesta ja pitkäaikaisesta altistumisesta: esimerkiksi herkistyminen, syöpää aiheuttava ominaisuus, perimää vaurioittava ominaisuus, lisääntymiselle vaarallinen ominaisuus mukaan lukien sikiövauriot ja narkoosi.

Ottaen huomioon tiedot, jotka on jo annettu kohdassa 2 'Koostumus ja tiedot aineosista', voi olla tarpeellista viitata valmisteen aineosien erityisiin terveysvaikutuksiin.

12. Tiedot kemikaalin vaarallisuudesta ympäristölle

Arvioidaan mahdollisia vaikutuksia, käyttäytymistä ja sitä, mihin kemikaali ympäristössä lopulta joutuu.

Kuvataan tärkeimmät ominaisuudet, joilla on todennäköisesti vaikutusta ympäristöön aineen tai valmisteen ominaisuuksien ja todennäköisten käyttötapojen johdosta:

- kulkeutuminen

- pysyvyys ja hajoavuus

- biokertyvyys

- myrkyllisyys vesieliöille ja muut ympäristölle myrkyllisyyteen liittyvät tiedot, esim. vaikutukset viemärilaitosten toiminnalle.

Huomautuksia

Valmisteen (seoksen) ympäristövaikutusten arvioimisesta valmistellaan parhaillaan määräyksiä. Tästä syystä tiedot annetaan valmisteen sisältämille aineille, jotka luokitellaan ympäristölle vaarallisiksi.

13. Jätteiden käsittely

Jos aineen tai valmisteen käsittely jätteenä (ylijäämä tai oletettavasta käytöstä johtuva jäte) muodostaa vaaran, kuvataan jätteiden ominaisuudet ja annetaan ohjeet niiden turvallisesta käsittelystä.

Ilmoitetaan asianmukaiset sekä aineesta että valmisteesta muodostuneen jätteen tai kemikaalijäämiä sisältävän pakkauksen käsittelymenetelmät (poltto, kierrätys, kaatopaikka, jne.).

Huomautus

Jätteisiin liittyviin Euroopan talousaluetta koskeviin määräyksiin tulisi viitata. Käyttäjää tulisi muistuttaa voimassa olevista kansallisista tai alueellisista määräyksistä.

14. Kuljetustiedot

Ilmoitetaan kaikki erityiset turvallisuusohjeet, joita tarvitaan kemikaalin kuljetuksen tai siirtämisen yhteydessä joko käyttäjän alueen sisä- tai ulkopuolella.

Tietoja voidaan antaa Yhdistyneiden Kansakuntien vaarallisten aineiden kuljetuksia koskevien ja muiden kansainvälisten vaarallisten aineiden kuljettamista ja pakkaamista koskevien sopimusten mukaisesti.

15. Kemikaaleja koskevat määräykset

Annetaan vaarallisten aineiden ja valmisteiden luokitusta, pakkaamista ja merkitsemistä koskevien määräysten mukaiset etiketin tiedot.

Jos kemikaalia koskevat erityiset Euroopan talousaluetta koskevan sopimuksen määräykset ihmisen tai ympäristön suojelemiseksi (esim. markkinoille luovuttamista ja käyttöä koskevat rajoitukset, työpaikan altistumisraja-arvot) nämä määräykset tulisi ilmoittaa. Myös näitä vastaavasta kansallisesta lainsäädännöstä tulisi mainita.

Käyttöturvallisuustiedotteella tulisi muistuttaa kemikaalin vastaanottajille muista kemikaalia koskevista tiedossa olevista kansallisista määräyksistä ja ohjeista.

16. Muut tiedot

Merkitään muut tiedot, jotka voivat olla tärkeitä turvallisuuden ja terveyden kannalta, esimerkiksi:

- koulutusohjeet

- suositellut käytöt ja rajoitukset

- lisätiedot (kirjoitetut viitteet ja/tai tekninen kontaktipiste)

- avaintietolähteet, joita on käytetty tiedotteen laatimisessa.

Tiedotteen päiväys mainitaan, jos sitä ei ole mainittu muualla.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.