774/1993

Annettu Helsingissä 20 päivänä elokuuta 1993

Asetus tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista

Oikeusministerin esittelystä säädetään tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista 26 päivänä heinäkuuta 1993 annetun lain (701/93) nojalla:

1 luku

Yleiset säännökset

1 §
Soveltamisala

Tuomioistuimen, haastemiehen, kaupunginviskaalin ja maakunnansyyttäjän suoritteista peritään valtiolle hakemusmaksuja, toimitusmaksuja ja toimituskirjamaksuja sekä erillisten kustannusten korvausta tämän asetuksen mukaan, jollei toisin muualla laissa tai jäljempänä tässä asetuksessa säädetä.

Haastemieslain 6 §:n 1 momentin 1 ja 2 kohdassa tarkoitettujen tiedoksiantoon oikeutettujen virkamiesten suoritteista peritään maksuja siten kuin haastemiesten osalta säädetään.

Tätä asetusta sovelletaan myös Ahvenanmaan lääninoikeudessa.

2 §
Kokonaiskustannusten laskeminen

Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/93) 4 §:n mukaiset kokonaiskustannukset lasketaan valtion maksuperusteasetuksessa (211/92) säädetyllä tavalla.

2 luku

Hakemusmaksut ja toimitusmaksut

3 §
Yleinen alioikeus

Hakemusasian käsittelystä yleisen alioikeuden kansliassa tai oikeuden istunnossa peritään hakemusmaksuja tämän pykälän 2-4 momentin mukaisesti.

Hakemuksesta vireille tulevan asian käsittelystä peritään 350 markkaa, jollei 3 tai 4 momentista muuta johdu.

Jäljempänä mainittujen hakemusasioiden käsittelystä peritään seuraavat hakemusmaksut:

1) avioeroasia:

a) 350 mk;

b) asian jatkokäsittely harkinta-ajan jälkeen 200 mk;

2) holhouslaissa mainittu asia:

a) 150 mk;

b) kun käsittely sisältää kuuluttamisen virallisessa lehdessä, 300 mk;

3) avioehtoasia, avioliittolain (234/29) 35 §:n 4 momentissa, 45 §:n 1 momentissa tai 105 §:ssä, avioliittolain voimaanpanosta annetun lain 4 §:n 3 momentissa, eräistä kansainvälisluontoisista perheoikeudellisista suhteista annetun lain 16 §:ssä tarkoitettu asia tai lahjanlupauslain 6 §:n mukainen asia 300 mk;

4) testamentin tallettamista koskeva asia 125 mk;

5) perukirjan rekisteröintiä tai perunkirjoitusajan pidentämistä koskeva asia 125 mk;

6) lainhuudatusasia ja tontinvuokrasopimuksen rekisteröintiasia:

a) 300 mk;

b) kun käsittely sisältää kuuluttamisen virallisessa lehdessä, 600 mk;

c) annetun lainhuudon selventäminen tai muun tiedon merkitseminen rekisteriin 125 mk;

7) kiinnitysasia:

a) kiinnityksen vahvistamista koskeva asia 200 mk;

b) muu kiinnitysasia 125 mk;

8) tontin tai yleisen alueen muodostamista koskeva asia 900 mk;

9) konkurssiasia kultakin käsittelykerralta erikseen seuraavasti:

a) hakemus, velallisen kuulustelu, velkojain kuulustelu, esiinhuuto sekä jälkivalvontaan liittyvät käsittelyt 300 mk;

b) valvonta ja tuomio 900 mk.

Maksutta käsitellään seuraavat hakemusasiat:

1) isyyden tunnustamista koskeva asia;

2) perukirjan rekisteröinti, kun pesä on varaton;

3) tuomioistuimen omasta aloitteestaan tai toisen viranomaisen ilmoituksesta käsittelemä asia;

4) pakkokeinolain (450/87) mukainen asia.

4 §
Haastemies

Haastemiehen suorittamasta tiedoksiannosta siitä annettavine todistuksineen peritään toimitusmaksuna 125 markkaa. Tiedoksiantoyrityksestä peritään samansuuruinen maksu.

Maksua ei peritä silloin, kun tuomioistuin huolehtii tiedoksiannosta.

5 §
Hovioikeus

Hakemusasian käsittelystä hovioikeudessa peritään hakemusmaksuna 300 markkaa.

3 luku

Toimituskirjamaksut

6 §
Todistusmaksut

Eri tilauksesta annettavista todistuksista peritään todistusmaksuja seuraavasti:

1) yleinen alioikeus:

a) rasitustodistus 100 mk;

b) lainhuutotodistus tai oikeaksi todistettu jäljennös lainhuutorekisterikortista, saantorekisteritodistus, omavaraisuustodistus tai lainvoimaisuustodistus 35 mk;

c) muu todistus 50 mk;

2) kaupunginviskaali ja maakunnansyyttäjä:

todistus 35 mk;

3) maaoikeus, vesioikeus, työtuomioistuin, markkinatuomioistuin ja lääninoikeus:

a) todistus 50 mk;

b) vesioikeudessa pidettävän rekisterin ote 50 mk;

4) hovioikeus, vesiylioikeus, korkein oikeus ja korkein hallinto-oikeus:

todistus 75 mk.

Todistuksesta, joka kirjoitetaan ilman eri pyyntöä asiakkaalle annettavaan asiakirjaan, ei peritä todistusmaksua.

Todistuksesta, jonka viranomainen julkisena kaupanvahvistajana merkitsee kiinteistön luovuttamisesta tehtyihin asiakirjoihin, ei peritä edellä säädettyä todistusmaksua.

Todistus, jonka tuomari antaa asianomaiselle puhevallan varaamista varten, on maksuton.

Maksua ei peritä todistuksesta, joka annetaan maksutta käsiteltäväksi säädetyssä asiassa.

7 §
Otemaksut ja jäljennösmaksut

Pöytäkirjasta tai muusta viranomaisen arkistossa säilytettävästä asiakirjasta eri tilauksen perusteella valmistettavasta otteesta tai jäljennöksestä, joka todistetaan oikeaksi, peritään ote- tai jäljennösmaksuna 10 markkaa sivulta. Asianosaiselta perittävä ote- tai jäljennösmaksu ei kuitenkaan saa olla suurempi kuin 250 markkaa asiakirjalta.

Asianosaiselle ilman eri tilausta annettavista asiakirjoista ei peritä maksua. Maksua ei peritä myöskään uskotulle miehelle tai toimitsijamiehelle annettavasta erillisestä määräyksestä tai muusta vastaavasta asiaan liittyvästä toimituskirjasta. Nimikirjanote ja työtodistus annetaan maksuitta.

Asiakirjan oikeaksi todistamattomasta jäljennöksestä peritään ensimmäiseltä sivulta 5 markkaa ja kultakin seuraavalta sivulta 2 markkaa 50 penniä. Saman sivun seuraavista kopioista peritään 50 penniä sivulta.

Telekopiona toimitettavasta jäljennöksestä peritään 1 momentin mukainen maksu. Telekopiona toimitettavasta todistusjäljennöksestä peritään kuitenkin maksu kuten todistuksesta.

4 luku

Erilliset kustannukset

8 §
Kuuluttamis- ja eräät muut kustannukset

Kustannukset, jotka aiheutuvat virallisen lehden perimistä ilmoitusmaksuista, sisältyvät suoritteesta perittävään maksuun 3 §:n 3 momentin 2 kohdan b alakohdassa, 3 kohdassa, 6 kohdan b alakohdassa ja 9 kohdassa mainituissa asioissa. Muissa maksullisissa asioissa peritään virallisessa lehdessä kuuluttamisesta aiheutuneet kustannukset erikseen täysimääräisinä. Kuuluttamisesta muissa lehdissä peritään jokaiselta käsittelymaksun suorittamiseen velvolliselta kuuluttamiskustannusten korvauksena 250 markkaa.

Jos asianosainen on laiminlyönyt hänen velvollisuudekseen säädetyn jäljennösten antamisen viranomaiselle, ne valmistetaan hänen kustannuksellaan. Tällöin peritään jäljennösmaksua 7 §:ssä säädetyn määräisenä.

Asian käsittelyn sisältävästä ääni- tai kuvanauhoitteesta peritään sen tilaajalta nauhakustannuksen lisäksi toimituskustannuksena 75 markkaa nauhalta.

5 luku

Erinäiset säännökset

9 §
Maksun perintä

Maksuvelvollisen suoritettavaksi määrätty maksu peritään suoritteen valmistumisen jälkeen toimituskirjaa tai muuta asiakirjaa luovutettaessa, postiennakolla tai erillisellä laskulla. Jos asia, josta on säädetty perittäväksi vain yksi maksu, siirretään välitoimenpidettä varten toiseen käsittelytilaisuuteen, peritään maksu ensimmäisen käsittelykerran jälkeen.

Maksua laskulla perittäessä se on suoritettava viimeistään laskuun merkittynä eräpäivänä, jota ei saa määrätä aikaisemmaksi kuin kolmen viikon eikä myöhäisemmäksi kuin kuuden viikon päähän siitä päivästä, jona lasku annetaan asiakkaalle tai postin kuljetettavaksi.

Maksuvelvollinen voi suorittaa suoritteesta valtiolle tulevan maksun myös etukäteen, jos asianomainen viranomainen tämän hyväksyy.

Viranomaisen on maksun perinnässä otettava huomioon perimisestä valtiolle aiheutuvat kustannukset ja perimisen todennäköinen onnistuminen. Viranomainen voi tarvittaessa valtion kokonaisetu huomioon ottaen luopua vähäisen maksun perimisestä.

10 §
Viivästysseuraamukset

Jos maksuvelvollinen ei suorita hänen maksettavakseen määrättyä maksua määräajassa tai jättää postiennakon lunastamatta, häneltä voidaan periä lisäksi viivästysmaksuna 50 markkaa suoritteelta.

11 §
Tarkemmat määräykset

Oikeusministeriö antaa tarvittaessa tarkempia määräyksiä tämän asetuksen täytäntöönpanosta.

12 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 1993. Asetuksen 1 §:n 2 momentti ja 4 § tulevat kuitenkin voimaan 1 päivänä joulukuuta 1993.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voimassa olleiden säännösten soveltamisesta säädetään tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain 14 §:ssä.

Tällä asetuksella kumotaan 1 päivästä joulukuuta 1993 haastetiedoksiannoista suoritettavista maksuista 21 päivänä joulukuuta 1990 annettu asetus (1239/90).

Helsingissä 20 päivänä elokuuta 1993

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Oikeusministeri
Hannele Pokka

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.