772/1993

Annettu Helsingissä 20 päivänä elokuuta 1993

Rikosrekisteriasetus

Oikeusministerin esittelystä säädetään 20 päivänä elokuuta 1993 annetun rikosrekisterilain (770/93) nojalla:

Rekisterinpito
1 §

Rikosrekisteriä pitää oikeusministeriön rikosrekisteritoimisto.

Rikosrekisteriin merkittävät tiedot
2 §

Rikosrekisteriin merkitään seuraavat tiedot:

1) henkilön nimi, henkilötunnus ja kansalaisuus;

2) tuomioistuimen nimi ja ratkaisupäivä;

3) syyksi luettu rikos, tekoaika ja rangaistus;

4) rikoslain 3 luvun 3 §:n nojalla rangaistukseen tuomitsematta jättäminen;

5) yhteisen vankeusrangaistuksen määrääminen;

6) ratkaisun lainvoimaisuus;

7) ehdollisen rangaistuksen määrääminen täytäntöönpantavaksi;

8) ehdonalaisen vapauden menettäminen;

9) pakkolaitokseen määrääminen;

10) rangaistuslaitoksesta vapautuminen ja ehdonalaisen vapauden koeajan päättyminen;

11) yhdyskuntapalvelun suorittaminen ja muuntaminen vankeudeksi; sekä

12) armahdus.

3 §

Ulkomailla tuomittua rangaistusta koskeva tieto merkitään rikosrekisteriin, jos tuomio on annettu pohjoismaissa, keskinäistä oikeusapua rikosasioissa koskevan eurooppalaisen yleissopimuksen (SopS 30/81) jäsenvaltiossa tai tieto muualla annetusta tuomiosta on rikosrekisteriin tullut virkateitse. Rekisterinpitäjä harkitsee, vastaako ulkomailla tuomittu rangaistus sellaista seuraamusta, joka rikosrekisterilain (770/93) 2 §:n nojalla merkittäisiin Suomessa rikosrekisteriin.

Tietojen ilmoittaminen rikosrekisteriin
4 §

Tuomioistuimen on ilmoitettava sen ratkaisuun sisältyvät, 2 §:ssä tarkoitetut tiedot rikosrekisteriin.

Ylemmän tuomioistuimen tulee ilmoittaa tiedot myös muutoksenhakutuomioistuimena tekemästään ratkaisusta rikosrekisteriin, jos lähinnä alemman tuomioistuimen ratkaisu on sisältänyt rikosrekisteriin merkittäviä tietoja.

Korkeimman oikeuden tulee ilmoittaa lisäksi ratkaisustaan, jolla rikosrekisteritietoja sisältänyttä ratkaisua koskeva valituslupahakemus on hylätty tai ratkaisu on purettu.

5 §

Yleisen alioikeuden ja hovioikeuden tulee tallentaa rikosrekisteriin ilmoitettavat tiedot automaattiseen tietojenkäsittelyyn perustuvaan tuomiolauselmajärjestelmään (ilmoitus). Sen jälkeen tuomioistuimen on ilmoituksen tekemiselle 6 §:ssä säädetyn määräajan kuluessa ilmoitettava järjestelmän välityksellä, että tiedot ovat valmiit toimitettaviksi rikosrekisteriin.

6 §

Edellä 5 §:ssä tarkoitettu ilmoitus on tehtävä alioikeudesta kultakin kuukaudelta ennen seuraavan kuukauden 15. päivää. Ilmoitusta ei saa tehdä ennen tyytymättömyyden ilmoittamiselle säädetyn määräajan päättymistä. Jos asiassa on ilmoitettu tyytymättömyyttä, ilmoitusta ei saa tehdä ennen kuin on selvitetty, onko valitus ajettu perille. Ilmoitus on kuitenkin tehtävä 15 päivän kuluessa valitusajan päättymisestä.

Hovioikeuden on tehtävä ilmoitus toisena oikeusasteena käsittelemistään asioista viikon kuluessa päätöksen antamisesta. Ensimmäisenä oikeusasteena käsittelemistään asioista hovioikeuden on lähetettävä päätösilmoitus sen jälkeen, kun on selvitetty, onko päätöksestä valitettu korkeimpaan oikeuteen, ja viimeistään 15. päivänä valitusajan päättymistä.

Oikeusministeriön on siirrettävä tuomiolauselmajärjestelmään tallennetut rikosrekisteriin merkittävät tiedot viipymättä rikosrekisteriin.

7 §

Vesioikeus, vesiylioikeus ja korkein oikeus ilmoittavat rikosrekisteriin merkittävät tiedot jäljennöksellä ratkaisusta. Ilmoitus on lähetettävä viipymättä.

Vankilaoikeuden on viipymättä ilmoitettava pakkolaitokseen määräämisestä tai ehdonalaisen vapauden peruuttamisesta.

8 §

Jos henkilö on rikosrekisteriin merkittävän seuraamuksen osalta kokonaan tai osaksi armahdettu, armahdusasiaa valmistelleen virkamiehen on ilmoitettava armahduksesta rikosrekisteriin viipymättä.

9 §

Rangaistuslaitoksen on ilmoitettava vankeusrangaistusta suorittaneen vangin vapautumisesta rangaistuslaitoksesta ja Kriminaalihuoltoyhdistyksen yhdyskuntapalvelun suorittamisesta viipymättä.

10 §

Ilmoituksen laatijan on varmennettava ilmoitus allekirjoituksellaan. Varmennus voidaan merkitä koneellisesti.

Tietojen luovuttaminen rikosrekisteristä
11 §

Rikosrekisteristä annettavaan otteeseen voidaan merkitä vain viimeisen kymmenen vuoden aikana annettuja ratkaisuja koskevat tiedot, jollei otteen tilaaja pyydä myös aikaisempien tietojen merkitsemistä otteeseen.

Ehdollista sakkorangaistusta koskeva tieto merkitään vain otteeseen, joka annetaan tuomioistuimelle vireillä olevan asian käsittelyä varten tai viralliselle syyttäjälle syytettä varten.

12 §

Suomen viranomaiset voivat saada rikosrekisterin otteen käytettäväksi henkilön luotettavuuden selvittämistä ja arviointia varten asiassa, joka koskee:

1) passia;

2) Suomen kansalaisuutta;

3) ulkomaalaislain (378/91) mukaista viisumia, oleskelulupaa, työlupaa, turvapaikan myöntämistä, rajalta käännyttämistä, maasta karkottamista tai maastapoistumiskieltoa;

4) ampuma-aseisiin, räjähdysvaarallisiin aineisiin tai vaarallisten aineiden kuljettamiseen liittyvää lupaa, vartioimislupaa, liikennelupaa taikka muuta sellaista viranomaisen lupaa tai hyväksyntää, jonka saamisen edellytykseksi säädetään laissa tai asetuksessa henkilön luotettavuus; sekä

5) lapsen huostaanottoa.

13 §

Rikosrekisterin otteen voi saada käytettäväksi henkilökohtaisen soveltuvuuden selvittämisessä ja arvioinnissa:

1) puolustusministeriö ja puolustusvoimat niiden palvelukseen pyrkivistä ja sotilaspoliisin, reservin aliupseerin ja reservin upseerin koulutukseen sekä Yhdistyneiden Kansakuntien ja Euroopan turvallisuus- ja yhteistyökonferenssin rauhanturvatehtäviin määräämistä varten;

2) sisäasiainministeriö tai rajavartiolaitos poliisihallinnon virkaa tai rajavartiolaitoksen sotilasvirkaa hakevista;

3) tullilaitos sen virkaa hakevista;

4) poliisi poliisikouluun ja -opistoon pyrkivistä, poliisihallinnon virkaa hakevista sekä rajoitettujen poliisivaltuuksien myöntämistä varten;

5) vankeinhoitolaitos sen palvelukseen hakevista;

6) Suomen Pankki ja sen omistama setelipaino niiden palvelukseen pyrkivistä; sekä

7) ulkoasiainministeriö sen virkaa hakevista.

Rikosrekisterin otteen voi saada esityksen tai ehdollepanon tekevä, lausunnon antava tai asian ratkaiseva viranomainen asiassa, joka koskee tuomarin tai syyttäjän virkaan nimittämistä tai ottamista. Rikosrekisterin ote voidaan antaa tuomioistuimelle sen palvelukseen pyrkivistä ja hovioikeudelle myös hovioikeuden auskultantiksi ottamista koskevassa asiassa.

Rikosrekisterin otteen voi saada myös säteilyturvakeskus säteilyn ja ydinenergian käytön turvallisuusvalvontaa varten ja Ilmailulaitos ilmailun turvallisuusvalvontaa varten.

14 §

Oikeusministeriön kansliapäällikkö voi painavista syistä luovuttaa viranomaiselle rikosrekisterin otteen henkilön luotettavuuden tai henkilökohtaisen soveltuvuuden selvittämistä ja arviointia varten muuhunkin kuin 12 tai 13 §:ssä mainittuun tarkoitukseen.

15 §

Rikosrekisteristä annettavat tiedot varmentaa rekisterinpitäjä.

Erinäisiä säännöksiä
16 §

Rikosrekisterin pitäjällä on oikeus saada tiedot henkilön nimestä, Suomessa asumisesta, henkilötunnuksesta ja kuolemasta väestörekisterikeskukselta.

17 §

Tarkempia määräyksiä tämän asetuksen täytäntöönpanosta antaa oikeusministeriö.

Oikeusministeriö antaa tarkemmat määräykset niistä tiedoista, jotka sisältyvät rikosrekisteristä annettavaan otteeseen ja rikosrekisteriin annettaviin ilmoituksiin sekä vahvistaa tarvittavat lomakekaavat.

Voimaantulo
18 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta 1993.

Helsingissä 20 päivänä elokuuta 1993

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Oikeusministeri
Hannele Pokka

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.