735/1993

Annettu Helsingissä 9 päivänä elokuuta 1993

Asetus maan ulkomaankaupassa sovellettavista määrällisistä rajoituksista annetun asetuksen muuttamisesta

Kauppa- ja teollisuusministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn ministerin esittelystä

kumotaan maan ulkomaankaupassa sovellettavista määrällisistä rajoituksista 29 päivänä joulukuuta 1989 annetun asetuksen (1301/89) 13 §:n 2 momentti,

muutetaan 1 §:n 2 ja 3 momentti, 7 §:n 1, 3 ja 4 momentti, 9 §, 11 §:n 2 momentin 2 kohta, 12 §, 14 § 1 momentti ja 15 § sekä asetuksen liitteenä oleva luettelon IV osa,

näistä IV osa sellaisena kuin se on 12 päivänä helmikuuta 1993 annetussa asetuksessa (180/93), sekä

lisätään asetukseen uusi 14 a § ja 17 a §, seuraavasti:

1 §

Ulkomaankaupan määrällisten rajoitusten ja tarkkailun täytäntöönpanosta huolehtii kauppa- ja teollisuusministeriö.

Tavaroiden maahantuontiin ja maastavientiin vaaditaan kauppa- ja teollisuusministeriön antama lisenssi tai ministeriön hyväksymä vientitarkkailuilmoitus sen mukaan kuin jäljempänä säädetään.

7 §

Maahantuojan ja maastaviejän on tehtävä lisenssihakemus ja vientitarkkailuilmoitus kauppa- ja teollisuusministeriön vahvistamalla lomakkeella. Lisenssihakemukseen ja vientitarkkailuilmoitukseen on vaadittaessa liitettävä tuonti- ja vientitoimituksen yksilöivä asiakirja.


Kauppa- ja teollisuusministeriö voi määrätä, että lisenssihakemukseen tai vientitarkkailuilmoitukseen on liitettävä muitakin kuin 1 ja 2 momentissa tarkoitettuja selvityksiä.

Hakemuksessa ja ilmoituksessa sekä niiden liitteissä annetut tiedot sitovat hakijaa ja ilmoituksen tekijää. Tuonti- ja vientitoimituksen tai sen ehtojen olennaisista muutoksista on ilmoitettava kauppa- ja teollisuusministeriölle.

9 §

Lisenssi myönnetään ja vientitarkkailuilmoitus hyväksytään määräajaksi ja niiden käytölle voidaan asettaa ehtoja. Kauppa- ja teollisuusministeriö voi hakemuksesta muuttaa lisenssin ja vientitarkkailuilmoituksen käytölle asetettuja ehtoja. Hakemus ehtojen muuttamiseksi on tehtävä ministeriön vahvistamalla lomakkeella.

Maahantuojan ja maastaviejän on säilytettävä lisenssi ja vientitarkkailuilmoitus viiden vuoden ajan niiden voimassaoloajan päättymisestä ja vaadittaessa palautettava ne kauppa- ja teollisuusministeriölle.

11 §

Vientiä bilateraalimaihin koskeva vientitarkkailuilmoitus voidaan lisäksi hylätä, jos:


2) vienti ei, ottaen huomioon viejän tavaran toimitukseen liittyvät muut velvoitteet, täytä kauppa- ja teollisuusministeriön tavaroiden kotimaisuusasteelle asettamia vaatimuksia.

12 §

Kauppa- ja teollisuusministeriö voi peruuttaa lisenssin tai vientitarkkailuilmoituksen hyväksymisen, jos:

1) lisenssihakemuksessa tai vientitarkkailuilmoituksessa on annettu olennaisesti virheellisiä tai harhaanjohtavia tietoja;

2) maahantuoja tai maastaviejä ei ole palauttanut kauppa- ja teollisuusministeriölle 9 §:n 2 momentin nojalla palautettavaksi vaadittua lisenssiä tai vientitarkkailuilmoitusta;

3) maahantuoja tai maastaviejä on rikkonut lisenssin tai vientitarkkailuilmoituksen ehtoja; tai

4) peruuttamiseen muutoin on maahantuojan tai maastaviejän menettely ja lisensioinnin tavoitteet huomioon ottaen painavia perusteita.

14 §

Kauppa- ja teollisuusministeriö voi hakemuksesta antaa maahantuojalle tai maastaviejälle ennakkotiedon lisenssin myöntämisen tai vientitarkkailuilmoituksen hyväksymisen yleisistä edellytyksistä. Ennakkotietoa antaessaan ministeriön tulee arvioida hankkeen toteuttamisedellytyksiä 10 §:ssä säädettyjen perusteiden mukaisesti.


14 a §

Lisensiointimenettelyä koskevat säännöt sekä lisensioinnin alaisten tavaroiden luettelot ja niitä koskevat muutokset on julkaistava ja saatettava tuojien ja viejien tietoon.

Kauppa- ja teollisuusministeriön vahvistamat lisensioitavat määrät ja lisenssien jakoperusteet on julkaistava ennakolta ja saatettava tuojien ja viejien tietoon. Tässä yhteydessä on myös ilmoitettava lisenssihakemusten tekemiselle mahdollisesti asetetut määräajat.

Kauppa- ja teollisuusministeriössä on pidettävä yleisön nähtävissä luettelot myönnetyistä lisensseistä ja hyväksytyistä vientitarkkailuilmoituksista.

Kauppa- ja teollisuusministeriö voi kuitenkin määrätä, ettei 2 momentissa mainittuun luetteloon ole merkittävä sellaisille tavaroille myönnettyjä lisenssejä eikä hyväksyttyjä vientitarkkailuilmoituksia, joiden säännöstely ja tarkkailu tapahtuu ministeriön tekemän yleisen päätöksen perusteella tarvetta vastaavasti.

Valvonta
15 §

Tämän asetuksen ja sen nojalla annettujen määräysten noudattamista valvovat kauppa- ja teollisuusministeriön ohella omalla toimialallaan tulliviranomaiset ja Suomen Pankki.

17 a §

Valtioneuvosto voi antaa lisenssitoimen hoitamista koskevia yleisiä ohjeita.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 1993.

Helsingissä 9 päivänä elokuuta 1993

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Ministeri
Pertti Salolainen

Luettelo maan ulkomaankaupassa sovellettavista määrällisistä rajoituksista annetussa asetuksessa tarkoitetuista maista ja tavaroista

IV. Vientilisensioinnin alaiset tavarat


A. Tavarat

72.04:stä  Rautapohjaiset jätteet ja -romu
89.08:sta  Romutettavaksi tarkoitetut alukset

B. Tavarat vietäessä muihin maihin kuin Euroopan vapaakauppaliiton ja Euroopan talousyhteisön jäsenmaihin, Färsaarille, Turkkiin, Tshekin tasavaltaan, Slovakian tasavaltaan tai Israeliin

26.20:stä  Tuhka ja jätteet (muut kuin raudan ja teräksen
      valmistuksessa syntyvät), joissa on metalleja
      tai metalliyhdisteitä
71.12    Jalometallien tai jalometallilla plateroitujen
      metallien jätteet ja romu
74.04    Kuparijätteet ja -romu
76.02    Alumiinijätteet ja -romu
78.02    Lyijyjätteet ja -romu
79.02    Sinkkijätteet ja -romu
80.02    Tinajätteet ja -romu
81.01:stä  Volframijätteet ja -romu
81.02:sta  Molybdeenijätteet ja -romu
81.03:sta  Tantaalijätteet ja -romu
81.04:stä  Magnesiumjätteet ja -romu
81.05:stä  Kobolttijätteet ja -romu
81.06:sta  Vismuttijätteet ja -romu
81.07:stä  Kadmiumjätteet ja -romu
81.08:sta  Titaanijätteet ja -romu
81.09:stä  Zirkoniumjätteet ja -romu
81.10:stä  Antimonijätteet ja -romu
81.11:stä  Mangaanijätteet ja -romu
81.12:sta  Beryllium-, kromi-, germanium-, vanadiini-,
      gallium-, hafnium-, indium-, niobium-
      (kolumbium-), renium- ja talliumjätteet ja -romu
81.13:sta  Jätteet ja romu kermeteistä

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.