729/1993

Annettu Helsingissä 29 päivänä heinäkuuta 1993

Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös patentti- ja rekisterihallituksen maksullisista suoritteista

Kauppa- ja teollisuusministeriö on patentti- ja rekisterihallituksen suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (1032/92) 5 §:n nojalla päättänyt:

1 §
Soveltamisala

Tässä päätöksessä määrätään patentti- ja rekisterihallituksen maksullisista suoritteista ja niiden maksuperusteista sekä julkisoikeudellisista suoritteista perittävistä kiinteistä maksuista.

Tätä päätöstä sovelletaan myös muun viranomaisen tuottamaan suoritteeseen, joka perustuu tai kohdistuu patentti- ja rekisterihallituksen pitämään rekisteriin tai tiedostoon.

2 §
Julkisoikeudelliset suoritteet

Patentti- ja rekisterihallituksen suoritteista perittävistä maksuista annetun lain 3 §:n 2 momentin mukaisia suoritteita, joista patentti- ja rekisterihallitus perii suoriteryhmäkohtaisen kustannusvastaavuuden perusteella määräytyvät maksut, ovat seuraavat suoritteet:

1) patentti-, tavaramerkki-, mallioikeus- ja hyödyllisyysmallioikeushakemusten sekä integroidun piirin piirimallihakemusten käsitteleminen;

2) patenttien ja patenttihakemusten voimassapitäminen;

3) tavaramerkin, mallioikeuden ja hyödyllisyysmallioikeuden rekisteröinnin uudistaminen;

4) patenttilain 71 a §:n mukaisten esitysten käsitteleminen ja

5) merkinnän tekeminen patentti-, tavaramerkki-, malli-, piirimalli-, hyödyllisyysmalli- ja patenttiasiamiesrekisteriin sekä otteen, todistuksen ja virallisen jäljennöksen taikka viikkoluettelon tuottaminen tällaisesta rekisteristä.

Patentti- ja rekisterihallituksen suoritteista perittävistä maksuista annetun lain 3 §:n 3 momentin mukaisia suoritteita, joista patentti- ja rekisterihallitus perii suoritteiden keskimääräisen kokonaiskustannuksen perusteella määräytyvät maksut, ovat seuraavat suoritteet:

1) kaupparekisteri-ilmoitusten käsitteleminen;

2) otteen, todistuksen ja virallisen jäljennöksen tuottaminen kauppa- ja yrityskiinnitysrekisteristä sekä julkistettavaksi jätetyistä tilinpäätös- ja tasetiedoista;

3) kaupparekisteriin merkittyjen ja ilmoituksen vireilläoloa koskevien tietojen sekä tilinpäätös- ja tasetietojen luovuttaminen puhelimitse, mikrofilmillä tai sähköisesti ja

4) yrityskiinnitystä koskevan hakemuksen tai ilmoituksen käsitteleminen.

3 §
Hinnaltaan omakustannusarvosta poikkeavat suoritteet

Patentti- ja rekisterihallituksen suoritteista perittävistä maksuista annetun lain 3 §:n 4 momentissa tarkoitettuja suoritteita, joista patentti- ja rekisterihallitus perii suoritteen omakustannusarvoa alhaisemman maksun, ovat seuraavat suoritteet:

1) valituksien käsitteleminen ja

2) mitättömäksijulistamisvaatimuksen käsitteleminen.

Patentti- ja rekisterihallituksen suoritteista perittävistä maksuista annetun lain 3 §:n 4 momentissa tarkoitettuja suoritteita, joista patentti- ja rekisterihallitus jättää maksun perimättä, ovat:

1) patentti- ja rekisterihallituksen rekistereihin merkittyjen oikeuksien lakkaamisilmoitukset;

2) lausunnot ja selvitykset viranomaisille;

3) viranomaisen lähettämän tiedonannon merkitseminen patentti- ja rekisterihallituksen pitämiin rekistereihin;

4) kaupparekisterin ja yrityskiinnitysrekisterin lomakkeet;

5) patentti- ja rekisterihallituksen antamat vastaanottotodistukset;

6) tilinpäätös- ja tasetietojen julkistaminen;

7) osoitteenmuutoksen merkitseminen patentti-, hyödyllisyysmalli-, piirimalli-, patenttiasiamies-, malli- ja kaupparekisteriin;

8) elinkeinotoiminnan lopettamista tai yhteisön purkautumista koskeva ilmoitus kaupparekisteriin ja

9) jäljennös osakeyhtiön yhtiöjärjestyksestä ja osuuskunnan säännöistä sekä ote kaupparekisteristä, jotka patentti- ja rekisterihallitus perus- tai muutosilmoituksen rekisteröinnin jälkeen ensimmäisen kerran antaa ilmoituksen tehneelle elinkeinonharjoittajalle.

4 §
Maksulliset liiketaloudelliset suoritteet

Patentti- ja rekisterihallituksen suoritteista perittävistä maksuista annetun lain 4 §:ssä tarkoitettuja suoritteita, jotka patentti- ja rekisterihallitus hinnoittelee liiketaloudellisin perustein, ovat muun muassa seuraavat suoritteet:

1) patentti- ja rekisterihallituksen toimialaan kuuluva muu kuin asian vireille panoon ja käsittelyyn liittyvä neuvonta;

2) tilauksesta tehtävät selvitykset ja tutkimukset;

3) koulutus- ja konsultointipalvelut;

4) kirjasto- ja tietopalvelut;

5) muut patentti- ja rekisterihallituksen kustantamat julkaisut;

6) valokopio, sähköinen tallenne tai muu jäljennös;

7) toimeksiantoon perustuva aineiston lähettäminen, mikäli lähettäminen ei sisälly aineistosta perittävään hintaan ja

8) kaupparekisterin ja yrityskiinnitysrekisterin atk-rekistereihin pohjautuvat muut tietopalvelut.

5 §

Pykälissä 2 ja 3 tarkoitetut maksut sisältyvät tämän päätöksen liitteenä olevaan taulukkoon.

6 §
Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 1993. Päätös on voimassa vuoden 1994 elokuun loppuun.

Helsingissä 29 päivänä heinäkuuta 1993

Ministeri
Pertti Salolainen

Vs. vanhempi hallitussihteeri
Eero Mantere

MAKSUTAULUKKO

Kiinteämaksuiset julkisoikeudelliset suoritteet

1 §
Patenttiasiat

Hakemusmaksu
 perusmaksu                     1 100 mk
 lisämaksu jokaisesta kymmenen ylittävästä
 patenttivaatimuksesta                 110 mk
Maksu uudelleenkäsiteltäväksi ottamisesta
 ensimmäinen kerta                   300 mk
 muut kerrat                      600 mk
Nähtäväksipanomaksu
 perusmaksu painatuksesta               450 mk
 lisämaksu jokaiselta neljä ylittävältä sivulta     55 mk
Lisämaksu patenttivaatimuksesta, joka on annettu
 sen jälkeen kun hakemus tehtiin tai se on
 katsottava tehdyksi, mikäli vaatimusten määrä
 yhteensä ylittää niiden vaatimusten määrän,
 joista hakemusmaksu on suoritettu           110 mk
Tilausmaksu välipäätöksen viiteasiakirjoista      100 mk
 kahtena kappaleena                  150 mk
Käännösmaksu                   200 mk/sivu
Patenttihakemuksista ja patenteista
 suoritettavat vuosimaksut:
 1.-3. vuosi                     700 mk
 4. vuosi                       500 mk
 5. vuosi                       600 mk
 6. vuosi                       750 mk
 7. vuosi                       900 mk
 8. vuosi                      1 050 mk
 9. vuosi                      1 250 mk
 10. vuosi                      1 450 mk
 11. vuosi                      1 700 mk
 12. vuosi                      1 950 mk
 13. vuosi                      2 250 mk
 14. vuosi                      2 550 mk
 15. vuosi                      2 850 mk
 16. vuosi                      3 200 mk
 17. vuosi                      3 500 mk
 18. vuosi                      3 800 mk
 19. vuosi                      4 100 mk
 20. vuosi                      4 400 mk

Vuosimaksu, joka patenttilain 41 §:n 3 momentin tai 42 §:n 3 momentin mukaan suoritetaan myöhemmin kuin vuosimaksun erääntymispäivänä, on suoritettava 20 %:lla korotettuna.

Maksu patenttirekisteriin tehtävästä merkinnästä,
 kultakin merkinnältä                 200 mk
Ratkaisumaksu patenttilain 71 a §:n mukaan      1 100 mk
Muutoksenhakumaksut
 Patenttilain 25 §:ssä tarkoitetut asiat       1 000 mk
 muut patenttiasiat                  700 mk
Etuoikeustodistus               200 mk/10 sivua
 Lisäsivut                     5 mk/sivu
Diaaritodistus                     48 mk
Oikeaksi todistaminen             48 mk+5 mk/sivu
Rekisteriote                      70 mk
Kulutusjulkaisu                     25 mk
Patenttijulkaisu                    25 mk
Viikkoluettelo
 irtonumero                       25 mk
 vuositilaus                      600 mk
2 §
Kansainväliset patenttihakemukset
Maksu kansainvälisestä patenttihakemuksesta
 patenttilain 31 §:n 1 momentin tai 38 §:n
 2 momentin mukaan                  1 100 mk
Lisämaksu jokaisesta kymmenen ylittävästä
 patenttivaatimuksesta                 110 mk
Erityinen lisämaksu tapauksissa, joissa hakemusta
 jatketaan patenttilain 31 §:n 1 momentin mukaan
 ja se käsittää keksinnön, jolle ei ole suoritettu
 kansainvälistä uutuustutkimusta tai kansainvälistä
 patentoitavuuden esitutkimusta, eikä patenttilain
 36 tai 37 §:ää ole sovellettava           1 100 mk
Erityinen lisämaksu tapauksissa, joissa hakemusta
 jatketaan patenttilain 31 §:n 2 momentin mukaan
 ja se käsittää keksinnön, jolle ei ole suoritettu
 kansainvälistä patentoitavuuden esitutkimusta,
 eikä patenttilain 36 tai 37 §:ää ole sovellettava  1 100 mk
Lisämaksu patenttilain 31 §:n 3 momentin mukaisesta
 lisäajasta                      500 mk
Lähettämismaksu                    700 mk
Maksu patenttilain 36 tai 37 §:n mukaan       1 100 mk
3 §
Hyödyllisyysmallioikeusasiat
Rekisteröintimaksu                   800 mk
Uudelleenkäsittelymaksu                200 mk
Rekisteröinnin uudistamismaksu            1 200 mk
Maksu mitättömäksijulistamisvaatimuksesta       300 mk
Maksu hyödyllisyysmallirekisteriin tehtävästä
 merkinnästä, kultakin merkinnältä           200 mk
Käännösmaksu                   200 mk/sivu
Muutoksenhakumaksu                   800 mk
Etuoikeustodistus                    75 mk
Diaaritodistus                     48 mk
Oikeaksi todistaminen             48 mk+5 mk/sivu
Rekisteriote                      70 mk
4 §
Tavaramerkkiasiat
Tavaramerkin rekisteröinnin hakemusmaksu       1 000 mk
Rekisteröinnin uudistamishakemusmaksu        1 070 mk
Rekisteröinnin uudistamishakemusmaksu, jos
 hakemus jätetään rekisteröintikauden
 päättymisen jälkeen                 1 150 mk
Yhteismerkin rekisteröinnin hakemusmaksu       1 300 mk
Yhteismerkin rekisteröinnin uudistamishakemusmaksu  1 450 mk
Yhteismerkin rekisteröinnin uudistamishakemusmaksu,
 jos hakemus jätetään rekisteröintikauden
 päättymisen jälkeen                 1 600 mk
Lisämaksuluokkamaksu rekisteröitäessä jokaiselta
 luokalta ensimmäisen luokan jälkeen          370 mk
 luokkamaksu uudistettaessa jokaiselta luokalta
 ensimmäisen luokan jälkeen              560 mk
Maksu tavaramerkkilain 19 §:ssä tarkoitetun
 määräajan pidentämisestä               250 mk
Rekisteröidyn merkin muuttamishakemusmaksu       230 mk
Maksu tavaramerkkirekisteriin tehtävästä merkinnästä,
 kultakin merkinnältä                 230 mk

Jos pyyntö rekisteröidyn merkin muuttamisesta tai tavaramerkkirekisteriin tehtävästä muusta merkinnästä esitetään tavaramerkin rekisteröinnin uudistamishakemuksen yhteydessä, maksu merkinnästä peritään 50 prosentilla alennettuna.

Muutoksenhakumaksu                   870 mk
Etuoikeustodistus                    52 mk
Diaaritodistus                     48 mk
Oikeaksi todistaminen             48 mk+5 mk/sivu
Rekisteriote                      70 mk
5 §
Mallioikeusasiat
Hakemusmaksu                      780 mk
Lisämaksu hakemuksen yhteydessä
 luokkamaksu jokaiselta tavaraluokalta ensimmäisen
 luokan jälkeen, johon malli luokitetaan        200 mk
 yhteisrekisteröintimaksu jokaiselta mallilta
 ensimmäisen jälkeen                  420 mk
 säilytysmaksu jokaiselta mallikappaleelta       200 mk
 kuulutusmaksu jokaiselta jätetyltä kuvalta
 ensimmäisen kuvan jälkeen               180 mk
Uudelleenkäsittelymaksu                200 mk
Uudistamismaksu
 ensimmäiseltä kerralta               1 150 mk
 toiselta kerralta                  1 650 mk
Lisämaksu uudistamishakemuksen yhteydessä
 luokkamaksu jokaiselta tavaraluokalta ensimmäisen
 luokan jälkeen, johon malli luokitellaan       200 mk
 yhteisrekisteröintimaksu jokaiselta mallilta
 ensimmäisen jälkeen                  420 mk
 säilytysmaksu jokaiselta mallikappaleelta       200 mk
 jos uudistamismaksu suoritetaan kuluvan
 rekisteröintikauden umpeenkuluttua          200 mk
Maksu mallirekisteriin tehtävästä merkinnästä,
 kultakin merkinnältä                 200 mk

Jos pyyntö mallirekisteriin tehtävästä merkinnästä esitetään mallin rekisteröinnin uudistamishakemuksen yhteydessä, maksu merkinnästä peritään 50 prosentilla alennettuna.

Muutoksenhakumaksut:
 mallioikeuslain 21 §:ssä tarkoitetut asiat      780 mk
 muut mallioikeusasiat                 500 mk
Etuoikeustodistus                    88 mk
Diaaritodistus                     48 mk
Oikeaksitodistaminen             48 mk+5 mk/sivu
Rekisteriote                      70 mk
6 §
Integroidun piirin piirimalliasiat
Rekisteröintimaksu                  1 500 mk
Maksu mitättömäksijulistamisvaatimuksesta      1 300 mk
Uudelleenkäsittelymaksu                200 mk
Maksu piirimallirekisteriin tehtävästä merkinnästä,
 kultakin merkinnältä                 200 mk
Muutoksenhakumaksut                 1 000 mk
Diaaritodistus                     48 mk
Oikeaksi todistaminen             48 mk+5 mk/sivu
Rekisteriote                      70 mk
7 §
Patenttiasiamiesrekisteri
Rekisteröintimaksu                  1 200 mk
Muutos tai muu erillinen merkintä           250 mk
Ote patenttiasiamiesrekisteristä            70 mk
8 §
Kaupparekisteriasiat
Kaupparekisteri-ilmoitusten käsittelymaksut:
Yksityisen elinkeinonharjoittajan perusilmoitus    350 mk
Avoimen yhtiön ja kommandiittiyhtiön perusilmoitus   700 mk
Muun elinkeinonharjoittajan perusilmoitus       1400 mk
Osakeyhtiön yhtiöjärjestyksen, osuuskunnan ja
 säästöpankin sääntöjen, vakuutusyhdistyksen
 yhdistysjärjestyksen muuttamista, avoimen yhtiön,
 kommandiittiyhtiön tai osuuskunnan muuttamista
 osakeyhtiöksi sekä taloudellista toimintaa
 harjoittavan yhdistyksen muuttamista osuuskunnaksi
 koskeva muutosilmoitus                1400 mk
Muu muutosilmoitus                   250 mk
Otteet, todistukset ja jäljennökset:
Ote kaupparekisteristä                 60 mk
Manuaalisesti koottu historiaote            90 mk
Diaaritodistus                     25 mk
Muu kaupparekisteriin perustuva todistus        90 mk
Yhtiöjärjestys, yhtiösopimus, säännöt,
 yhdistysjärjestys                   60 mk
Tilinpäätös- ja taseasiat
Jäljennös tilinpäätösasiakirjoista (yhdeltä
 tilinpäätöskaudelta)                  60 mk
Todistus tilinpäätösasiakirjojen jättämisestä      25 mk
ATK-järjestelmän käyttö
Liittymismaksut:
Käyttäjätunnuksia  1                 500 mk
   ,,      2- 10              1 000 mk
   ,,      11- 50              1 500 mk
   ,,      51-100              2 000 mk
   ,,     101-200              2 500 mk
Käyttömaksut:
Kysely                          2 mk
Toiminimikysely                     20 p
Kaupparekisteriotteen tulostaminen           27 mk
Yhtiöjärjestysjäljennöksen ja muun vastaavan
 jäljennöksen tulostaminen               27 mk
Mikrofilmit:
Kaupparekisterin peruskortisto           18 000 mk
Kaupparekisterin ylläpitokortit        6 400 mk/ vuosi
Kaupparekisterin aakkoselliset
 toiminimihakemistot             3 800 mk/ vuosi
Vuosien 1976-1980 tilinpäätösasiakirjat
 hakemistoineen                   10 000 mk
Tilinpäätösasiakirjat hakemistoineen
 vuosilta 1981-                8 000 mk/ vuosi
Muutoksenhakumaksu:
Kaupparekisteriin tehtyä ilmoitusta
 koskevissa asioissa                  870 mk
Oikeaksi todistaminen             48 mk+5 mk/sivu
9 §
Yrityskiinnitysasiat
Todistukset
Diaaritodistus                     50 mk
Rasitustodistus                    120 mk
Muu yrityskiinnitysrekisteriin perustuva todistus   150 mk
Hakemus- ja ilmoitusasiat
Kiinnityshakemus                    490 mk
Kiinnityksen vastattavaksi ottaminen          490 mk
Vahvistetun kiinnityksen laajentaminen tai
 rajoittaminen                     490 mk
Kiinnitysten yhdistäminen               490 mk
Kiinnitysten keskinäisen etuoikeusjärjestyksen
 muuttaminen                      490 mk
Kiinnityksen kuolettaminen               100 mk
Ilmoitus panttivelkakirjan haltijasta         100 mk
Ilmoitus saatavan hakemisesta             100 mk

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.