716/1993

Annettu Helsingissä 26 päivänä heinäkuuta 1993

Laki Turun yliopistosta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

kumotaan Turun yliopistosta 29 päivänä joulukuuta 1973 annetun lain (1030/73) 13 §,

sellaisena kuin se on 21 päivänä tammikuuta 1983 annetussa laissa (123/83),

muutetaan 5 §:n 3 momentti ja 12 §,

sellaisina kuin ne ovat, 5 §:n 3 momentti mainitussa 21 päivänä tammikuuta 1983 annetussa laissa ja 12 § 5 päivänä helmikuuta 1988 annetussa laissa (110/88), sekä

lisätään 5 §:ään, sellaisena kuin se on osittain muutettuna mainitulla 21 päivänä tammikuuta 1983 annetulla lailla ja 22 päivänä heinäkuuta 1991 annetulla lailla (1091/91), uusi 4 momentti, jolloin nykyinen 4 momentti siirtyy 5 momentiksi, seuraavasti:

5 §

Yliopiston päätösvaltaa käyttävän monijäsenisen hallintoelimen jäsenet voidaan valita yliopiston piirissä toimitettavilla vaaleilla. Monijäsenisen hallintoelimen jäsenenä voi olla vain yliopistoon kuuluva täysivaltainen henkilö, jollei jäljempänä toisin säädetä.

Turun yliopiston ylioppilaskunta voi valita opiskelijoita edustavat jäsenet korkeakoulun hallintoelimiin. Jäsenten valitsemistavasta voidaan säätää tarkemmin asetuksella.


12 §

Lahjoitus- ja testamenttivaroilla perustettuun virkaan kuuluvat samat oikeudet ja velvollisuudet kuin muuhun vastaavaan virkaan.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1994.

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryhtyä toimenpiteisiin sen täytäntöönpanemiseksi.

HE 78/93
SiVM 6/93

Helsingissä 26 päivänä heinäkuuta 1993

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Opetusministeri
Riitta Uosukainen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.