701/1993

Annettu Helsingissä 26 päivänä heinäkuuta 1993

Laki tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §
Soveltamisala

Tuomioistuimen, haastemiehen sekä kaupunginviskaalin ja maakunnansyyttäjän suoritteista peritään maksuja valtiolle sen mukaan kuin tässä laissa säädetään. Tätä lakia sovelletaan myös Ahvenanmaan lääninoikeudessa.

2 §
Maksulajit

Tämän lain mukaan peritään käsittelymaksuja ja toimituskirjamaksuja.

Käsittelymaksuja ovat oikeudenkäyntimaksu, hakemusmaksu ja toimitusmaksu. Käsittelymaksua peritään asianosaiselta korvauksena asian käsittelystä ja suoritetuista toimenpiteistä. Käsittelymaksu sisältää korvauksen myös asiassa annettavasta ratkaisun tai välipäätöksen sisältävästä toimituskirjasta, joka voi olla pöytäkirjanote, päätös, tuomio, todistus tai muu toimituskirja. Käsittelymaksu sisältää korvauksen myös muusta asian käsittelyyn liittyvästä viranomaisen toimenpiteestä, jollei siitä lailla tai asetuksella säädetä perittäväksi eri maksua tai kustannusten korvausta.

Toimituskirjamaksuja ovat otemaksu, jäljennösmaksu ja todistusmaksu. Toimituskirjamaksuja peritään eri tilauksesta annettavista toimituskirjoista.

3 §
Oikeudenkäyntimaksu

Riita-, rikos-, alistus- ja muutoksenhakuasian, ylimääräistä muutoksenhakua koskevan asian sekä lääninoikeudessa ja vesioikeudessa myös muun lainkäyttöasian käsittelystä peritään oikeudenkäyntimaksua seuraavasti:


Tuomioistuin                        mk
korkein oikeus                     1 000
korkein hallinto-oikeus                 1 000
hovioikeus                        800
lääninoikeus                       400
yleinen alioikeus
- riita-asia, jonka käsittely päättyy kirjallisessa
 valmistelussa, ja rikosasia               300
- riita-asia, jonka käsittely päättyy kirjallisen
 valmistelun jälkeen                   750
maaoikeus                         800
vesiylioikeus                       900
vesioikeus
- hakemusasia, jos asian käsittelyyn sisältyy
 katselmustoimitus tai kysymyksessä on
 lopputarkastus                    2 000
- muu asia                        800
markkinatuomioistuin                  1 000
työtuomioistuin                     1 000

Kun ylimääräinen muutoksenhakemus hylätään taikka kun korkein oikeus tai korkein hallinto-oikeus valituslupa-asiassa ei myönnä valituslupaa, peritään vain puolet 1 momentissa säädetystä maksusta.

Jos asian käsittely päättyy yleisessä alioikeudessa haastetta antamatta muulla kuin oikeudenkäymiskaaren 5 luvun 6 §:ssä tarkoitetulla perusteella, asiassa ei peritä 1 momentissa säädettyä maksua. Jos asia muussa ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa jää joko sillensä tai kokonaan tutkimatta taikka jos muutoksenhakemusta ei tutkita tai se raukeaa, oikeudenkäyntimaksua ei asianomaisessa tuomioistuimessa peritä. Oikeudenkäyntimaksua ei peritä myöskään, jos ylimääräinen muutoksenhakemus hyväksytään tai asia aineellisia kysymyksiä osaksikaan ratkaisematta palautetaan alemman viranomaisen käsiteltäväksi taikka siirretään toimivaltaiselle viranomaiselle.

4 §
Hakemusmaksut, toimitusmaksut ja toimituskirjamaksut

Muista kuin 3 §:ssä tarkoitetuista suoritteista perittävät maksut vahvistetaan asetuksella kiinteiksi ja enintään suoritteen tuottamisesta valtiolle aiheutuvien keskimääräisten kokonaiskustannusten suuruisiksi. Kokonaiskustannusten laskemisesta säädetään asetuksella.

5 §
Maksuvelvolliset

Maksuvelvollinen on asian vireillepanija tai hänen sijaansa tullut. Konkurssiasiassa maksu peritään konkurssin alettua konkurssipesän varoista. Vesioikeudessa lopputarkastusasiassa maksuvelvollinen on luvan haltija. Alistusasiassa maksuvelvollinen on se, jonka menettelystä alistus on aiheutunut. Muutoksenhakuasiassa maksuvelvollinen on muutoksenhakija tai hänen sijaansa tullut. Muiden suoritteiden osalta maksuvelvollinen on suoritteen tilaaja.

Asiassa, jossa vastaaja kirjallisen vastahaasteen nojalla ajaa vastakannetta, peritään oikeudenkäyntimaksut kummaltakin osapuolelta erikseen.

Jos samalla kirjelmällä yhtä useampi asianosainen saattaa asian käsiteltäväksi, peritään heiltä vain yksi käsittelymaksu. Jos tuomioistuin erottaa eri asianosaisia koskevat asiat erikseen käsiteltäviksi, peritään kustakin näin erotetusta asiasta asianosaiselta käsittelymaksu erikseen.

Jos saman maksun suorittamisesta on vastuussa kaksi tai useampia maksuvelvollisia, vastaavat he siitä yhteisvastuullisesti. Yhden asianosaisen maksuvapautus ei vähennä muiden asianosaisten maksuvelvollisuutta.

6 §
Maksuttomat suoritteet

Tämän lain mukaisia käsittelymaksuja ei peritä:

1) liikevaihtovero-oikeudessa;

2) vakuutusoikeudessa;

3) korkeimmassa oikeudessa asioissa, jotka koskevat muutoksenhakua vakuutusoikeuden päätökseen;

4) korkeimmassa hallinto-oikeudessa ja lääninoikeudessa sosiaaliasioissa, julkisoikeudellista palvelussuhdetta koskevissa asioissa eikä vaaleja koskevissa asioissa eikä lääninoikeudessa verotusta, kunnallisverosta vapauttamista, valtion avustuksia tai julkisia maksuja koskevissa asioissa;

5) markkinatuomioistuimessa kuluttajansuojalain (38/78) mukaisissa asioissa;

6) rikosasioissa, joissa virallinen syyttäjä on ajanut syytettä, eikä kurinpitoasioissa;

7) vankeusrangaistuksen täytäntöönpanoa tai sakon muuntorangaistusta koskevissa asioissa;

8) syyttömästi vangitulle tai tuomitulle valtion varoista maksettavaa korvausta koskevissa asioissa;

9) veron tai julkisen maksun ulosmittausta koskevissa asioissa;

10) huoneenvuokra-asioissa;

11) yksityishenkilön velkajärjestelystä annetun lain (57/93) mukaisissa asioissa;

12) ulkomaalaislain (378/91) mukaisissa asioissa;

13) pienyrittäjän vuosilomarahasta annetun lain (408/77) eikä maatalousyrittäjän lomituspalveluista annetun lain (2/85) mukaisissa asioissa;

14) asumistukiasioissa, elatusturvaa koskevissa asioissa, tartuntatautilain (583/86) mukaisissa asioissa, mielenterveyslain (1116/90) mukaisissa asioissa, väestökirjanpitoa koskevissa asioissa eikä työnvälityslain 3 a §:ssä tarkoitettua avustusta ja työllisyysasetuksen (737/87) mukaista työttömälle henkilölle annettua työllistämistukea koskevissa asioissa;

15) valmiuslain (1080/91) eikä puolustustilalain (1083/91) mukaisissa asioissa;

16) maksuttoman oikeudenkäynnin myöntämistä tai oikeudenkäyntiavustajan määräämistä koskevissa asioissa eikä oikeudenkäyntiavustajalle maksettavaa palkkiota ja kulukorvausta koskevassa asiassa;

17) viranomaisen sisäisissä taikka sen alaista hallintoa koskevissa asioissa;

18) valan vannomista tai vakuutuksen antamista koskevissa asioissa;

19) täytäntöönpanon kieltoa tai keskeyttämistä koskevissa asioissa; eikä

20) asioissa, joiden käsittely tuomioistuimessa muualla laissa säädetään maksuttomaksi.

Asetuksella voidaan lisäksi säätää vapautuksia maksujen suorittamisvelvollisuudesta, jos siihen on tärkeitä syitä.

7 §
Maksuvelvollisuudesta vapaat

Tämän lain mukaisten maksujen suorittamisesta ovat vapaat:

1) oikeusministeriön hallinnonalan viranomaiset sekä poliisi-, syyttäjä- ja ulosottoviranomaiset;

2) työsuojeluviranomaiset asioissa, jotka koskevat työsuojelua;

3) ympäristönsuojeluviranomaiset asioissa, jotka koskevat ympäristön suojelua;

4) sosiaali- ja holhousasioita hoitavat kunnalliset viranomaiset asioissa, jotka koskevat sosiaali- tai holhoustointa;

5) vieraan valtion viranomaiset, kansalaiset ja oikeushenkilöt sekä kansainväliset toimielimet asioissa, joita käsitellään soveltaen kansainvälistä oikeusapua tai täytäntöönpanoa koskevia sopimuksia ja säännöksiä;

6) asianosaiset niissä asioissa, joissa heidät on muualla laissa vapautettu suorittamasta maksuja viranomaisen toimenpiteistä tai toimituskirjoista;

7) varattomaksi asianmukaisesti todistettu henkilö hänen etuaan ja oikeuttaan koskevassa asiassa;

8) muutoksenhakija lääninoikeudessa, jos lääninoikeus muuttaa alemman viranomaisen päätöstä muutoksenhakijan eduksi; sekä

9) muutoksenhakija korkeimmassa hallinto-oikeudessa, jos korkein hallinto-oikeus muuttaa muun alemman viranomaisen kuin keskusverolautakunnan veroa tai julkista maksua koskevaa päätöstä muutoksenhakijan eduksi.

Lisäksi voidaan asetuksella säätää vapautus maksuvelvollisuudesta, jos siihen on tärkeitä syitä.

Jos maksun periminen olisi kohtuutonta, asian käsitellyt viranomainen tai maksun määräävä virkamies voi yksittäistapauksessa määrätä, ettei maksua peritä.

8 §
Maksujen perintä

Maksut peritään suoritteen valmistumisen jälkeen, jollei muuta ole säädetty. Asetuksella voidaan säätää ajasta, jonka kuluessa maksu on suoritettava, sekä ennakkomaksujen perimisestä. Asiakirjoja postitse toimitettaessa ei posti- ja lähetysmaksuja peritä.

Maksun suorittamisen laiminlyömisestä voidaan asetuksella säätää perittäväksi viivästyskorkoa ja perimiskuluja. Asetuksella voidaan säätää viivästyskoron ja perimiskulujen sijasta perittäväksi kiinteä viivästysmaksu.

Vähäisten saatavien perimättä jättämisestä voidaan säätää asetuksella.

9 §
Maksun määrääminen

Maksun määrää asian ratkaisija, esittelijä, pöytäkirjanpitäjä, toimituskirjan antaja tai muu tehtävään määrätty virkamies.

Maksun määräämisessä todettu virhe voidaan korjata noudattaen vastaavasti, mitä hallintomenettelylaissa (598/82) säädetään asia- ja kirjoitusvirheen korjaamisesta.

10 §
Maksua koskeva muutoksenhaku

Maksuvelvollinen, joka katsoo, että maksun määräämisessä on tapahtunut virhe, voi vaatia siihen oikaisua maksun määränneeltä virkamieheltä tai viranomaiselta kuuden kuukauden kuluessa maksun määräämisestä. Oikaisuvaatimuksesta annettuun päätökseen saadaan hakea valittamalla muutosta siltä lääninoikeudelta, jonka tuomiopiirissä kysymyksessä olevan viranomaisen kanslia sijaitsee. Valitusaika on 30 päivää luettuna siitä, kun valittaja on saanut tiedon oikaisuvaatimukseen annetusta päätöksestä. Lääninoikeuden päätökseen ei saa valittamalla hakea muutosta.

Edellä 7 §:n 3 momentissa tarkoitettuun ratkaisuun ei saa vaatia oikaisua eikä hakea muutosta.

11 §
Maksujen tarkistaminen

Edellä 3 §:ssä säädettyjen maksujen suuruus tarkistetaan kolmivuotiskausittain asetuksella rahan arvon muutosta vastaavasti. Maksujen suuruudet pyöristetään lähimpään 10 markkaan.

12 §
Ulosottokelpoisuus

Tässä laissa tai tämän lain nojalla annetussa asetuksessa säädetyt maksut ja kustannusten korvaukset saadaan periä ilman tuomiota tai päätöstä siinä järjestyksessä kuin verojen ja maksujen perimisestä ulosottotoimin annetussa laissa (367/61) säädetään.

13 §
Tarkemmat säännökset

Tarkempia säännöksiä perittävistä maksuista sekä lain täytäntöönpanosta annetaan asetuksella.

14 §
Voimaantulo

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 1993.

Tällä lailla kumotaan yleisen alioikeuden, maistraatin ja julkisen notaarin suoritteista perittävien maksujen perusteista 13 päivänä maaliskuuta 1987 annettu laki (285/87). Kumottua lakia ja sen nojalla annettuja asetuksia sovelletaan kuitenkin maistraatin, julkisen notaarin ja yleisen alioikeuden osalta 1 päivään joulukuuta 1993, lukuun ottamatta uuden riita-asiain oikeudenkäyntimenettelyn mukaan vireille pantuja asioita, joihin sovelletaan tätä lakia.

Sellaisen asian käsittelystä, joka on tullut asianomaisessa viranomaisessa vireille ennen tämän lain voimaantuloa, peritään käsittelymaksu enintään sen suuruisena kuin siitä perittävä maksu tai leimavero olisi ollut ennen tämän lain voimaantuloa voimassa olleiden säännösten mukaan. Vastaavasti peritään maksua ennen lain voimaantuloa tilatuista toimituskirjoista.

HE 241/92
VaVM 25/93

Helsingissä 26 päivänä heinäkuuta 1993

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Ministeri
Heikki Haavisto

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.