698/1993

Eduskunnan päätös eduskunnan työjärjestyksen muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

kumotaan 19 päivänä joulukuuta 1927 hyväksytyn eduskunnan työjärjestyksen 52 b §,

sellaisena kuin se on muutettuna 18 päivänä helmikuuta 1983 ja 13 päivänä helmikuuta 1987 tehdyillä eduskunnan päätöksillä (377/83 ja 319/87),

muutetaan 33 §:n 3 momentti, 37 §, 41 §:n 2 momentti sekä 52 c §:n 2 ja 5 momentti,

sellaisina kuin ne ovat, 33 §:n 3 momentti sekä 52 c §:n 2 ja 5 momentti 29 päivänä maaliskuuta 1989 tehdyssä eduskunnan päätöksessä (298/89), 41 §:n 2 momentti mainitussa 18 päivänä helmikuuta 1983 tehdyssä eduskunnan päätöksessä ja 37 § 25 päivänä helmikuuta 1992 tehdyssä eduskunnan päätöksessä (167/92), sekä

lisätään 41 §:ään, sellaisena kuin se on mainitussa 18 päivänä helmikuuta 1983 tehdyssä eduskunnan päätöksessä, uusi 3 momentti ja työjärjestykseen uusi 52 d §, seuraavasti:

33 §

Täysistunnossa, joka pidetään valtiopäiväjärjestyksen 36 b, 37 a tai 37 b §:ssä mainittujen asioiden käsittelemiseksi, ei toimiteta nimenhuutoa.

37 §

Keskustelua varten, joka käydään esiteltäessä esitystä valtion talousarvioksi sekä käsiteltäessä valtiovarainvaliokunnan sitä koskevaa mietintöä samoin kuin valtioneuvoston tiedonantoa tai selontekoa sekä välikysymyksen johdosta annettavaa vastausta tai ilmoitusta, on etukäteen ennen kyseistä istuntoa pyydetyt puheenvuorot ryhmiteltävä puhemiesneuvoston vahvistamien ohjeiden mukaisesti niin, että ne vuorottelevat eduskunnassa olevien edustajaryhmien koon mukaan suurimmasta pienimpään. Vastaavasti on, jos puhemiesneuvosto niin päättää, meneteltävä käsiteltäessä hallituksen lisätalousarvioesitystä sekä muuta merkitykseltään huomattavaa asiaa. Välikysymykseen annetun vastauksen tai ilmoituksen jälkeen on puheenvuoro kuitenkin ensinnä annettava välikysymyksen ensimmäiselle allekirjoittajalle. Keskustelun täysistunnossa alettua noudatetaan ilmoittautumisessa ja puheenvuorojen myöntämisessä valtiopäiväjärjestyksen 57 §:n 1 momentin ja tämän työjärjestyksen 36 §:n säännöksiä.

41 §

Valtioneuvoston tiedonantoa ja selontekoa sekä välikysymystä ei keskustelun niistä alettua voida panna pöydälle. Päätöksenteon siirtämisestä sanotuissa asioissa säädetään 52 §:ssä.

Pääministerin ilmoitusta ja valtiopäiväjärjestyksen 36 §:n mukaista asiaa ei voida panna pöydälle.

52 c §

Valtioneuvoston vastattavaksi tarkoitettu kysymys on annettava puhemiehelle viimeistään kello 11 kahta päivää ennen 1 momentissa tarkoitettua täysistuntoa. Puhemiesneuvoston tulee viipymättä ratkaista, mitkä kysymykset esitetään valtioneuvoston vastattaviksi.


Edustajien tulee esittää kysymyksensä ja puheenvuoronsa paikaltaan sekä valtioneuvoston jäsenten vastauksensa ja puheenvuoronsa heille istuntosalissa varatuilta paikoilta sen estämättä, mitä 38 §:ssä on säädetty.

52 d §

Valtiopäiväjärjestyksen 36 b :ssä tarkoitetun ehdotuksen ja 37 a §:ssä tarkoitettujen kysymysten tekemisestä, keskustelun ajankohdasta, keskusteluun käytettävästä ajasta, järjestettävästä keskustelusta tiedottamisesta ja keskustelussa käytettävistä puheenvuoroista antaa tarkemmat ohjeet puhemiesneuvosto.

Jos 1 momentissa tarkoitettua keskustelua varten järjestetään erityinen istunto, se pidetään yleensä torstaina.

Keskustelussa, joka käydään valtiopäiväjärjestyksen 36 a §:ssä säädetyn pääministerin ilmoituksen johdosta tai 1 momentissa tarkoitetusta asiasta, edustajien tulee esittää puheenvuoronsa paikaltaan sekä pääministerin ja muiden valtioneuvoston jäsenten puheenvuoronsa pääministerin ilmoitusta lukuun ottamatta heille istuntosalissa varatuilta paikoilta sen estämättä, mitä valtiopäiväjärjestyksen 38 §:ssä säädetään.


Nämä työjärjestyksen muutokset tulevat voimaan samana päivänä kuin 26 päivänä heinäkuuta 1993 annettu laki valtiopäiväjärjestyksen muuttamisesta (691/93) ja ne on katsottava rauenneiksi samana päivänä kuin edellä mainittu laki, jos se raukeaa.

Helsingissä 22 päivänä kesäkuuta 1993

Eduskunnan puolesta


Mikko Pesälä puhemies


Seppo Tiitinen pääsihteeri

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.