688/1993

Annettu Helsingissä 12 päivänä heinäkuuta 1993

Asetus peruskouluasetuksen muuttamisesta

Opetusministerin esittelystä

muutetaan 12 päivänä lokakuuta 1984 annetun peruskouluasetuksen (718/84) 21 §:n 1, 2 ja 4 momentti, 34 ja 35 §, 36 §:n 1 ja 2 momentti sekä 47 §:n 1 momentti,

sellaisina kuin niistä ovat 21 §:n 2 momentti ja 34 § 14 päivänä kesäkuuta 1991 annetussa asetuksessa (933/91), 35 § osittain muutettuna 25 päivänä tammikuuta 1991 annetulla asetuksella (176/91), mainitulla 14 päivänä kesäkuuta 1991 annetulla asetuksella ja 27 päivänä marraskuuta 1992 annetulla asetuksella (1174/92) ja 36 §:n 1 ja 2 momentti sekä 47 §:n 1 momentti mainitussa 25 päivänä tammikuuta 1991 annetussa asetuksessa, sekä

lisätään 47 §:ään, sellaisena kuin se on viimeksi mainitussa asetuksessa, uusi 7 momentti seuraavasti:

21 §

Peruskoulun ensimmäisellä ja toisella vuosiluokalla annetaan oppilaalle oppiaineiden opetusta ja oppilaanohjausta 19-21, kolmannella ja neljännellä vuosiluokalla 23-25, viidennellä ja kuudennella vuosiluokalla 24-26 ja jokaisella sitä ylemmällä vuosiluokalla keskimäärin 30 ja erityisluokilla yläasteella 27-30 oppituntia viisipäiväisessä työviikossa. Tämän lisäksi oppilaalle voidaan antaa tukiopetusta. Peruskoulun esiasteella annetaan opetusta ja oppilaanohjausta 18-20 oppituntia viisipäiväisessä työviikossa.

Jos oppilas osallistuu ala-asteelta alkavan vapaaehtoisen aineen opetukseen, oppilaan viikkotuntimäärä voi olla kahta tuntia suurempi kuin 1 momentissa säädetään, tukiopetusta lukuun ottamatta.


Työelämään tutustuttamisessa ja muussa koulun ulkopuolella annettavassa opetuksessa voidaan poiketa tämän pykälän säännöksistä sen mukaan kuin työsuunnitelmassa määrätään. Lisäksi voidaan erityisestä syystä osalle oppilaista antaa opetusta myös muulloin kuin koulun varsinaisina työpäivinä, ei kuitenkaan koulun loma-aikoina.

34 §

Peruskoulussa voidaan ala-asteelta alkavana vapaaehtoisena aineena opettaa toista kotimaista kieltä, saamen kieltä ja suomen kieltä taikka pelkästään saamen kieltä sekä vieraita kieliä.

35 §

Peruskoulun yläasteen opetussuunnitelmaan tulee kuulua kaikille oppilaille yhteisenä aineena äidinkieltä, toista kotimaista kieltä, vierasta kieltä, uskontoa, historiaa, yhteiskuntaoppia, matematiikkaa, fysiikkaa, kemiaa, biologiaa, maantietoa, musiikkia, kuvaamataitoa, kotitaloutta, käsitöitä, teknistä työtä ja tekstiilityötä sekä liikuntaa. Toisen kotimaisen ja kaikille yhteisen vieraan kielen opetus järjestetään peruskoulussa ala-asteelta ja yläasteelta alkavien erilaajuisten oppimäärien mukaan.

Vieras kieli on englannin kieli tai sen sijasta ala-asteella opetettu muu vieras kieli. Yläasteen opetussuunnitelmaan tulee kuulua myös oppilaanohjaukseen varattuja tunteja. Oppituntien lisäksi oppilaanohjauksessa oppilaalle annetaan muuta ohjausta.

Peruskoulun yläasteella voidaan opettaa valinnaisena aineena 1 momentissa säädettyjen oppiaineiden syventäviä tai soveltavia oppimääriä, useasta oppiaineesta muodostettuja kokonaisuuksia, vieraita kieliä sekä tietotekniikkaan liittyviä aineita. Valinnaisaineiden nimet määritellään opetussuunnitelmassa. Koulussa, jossa on saamelaisten kotiseutualueella asuvia oppilaita, tulee valinnaisaineena olla saamen kieli.

36 §

Sen estämättä, mitä 33-35 §:ssä säädetään, erityisopetuksessa kielenopetus voidaan järjestää siten, että yhteisenä aineena opetetaan vain joko toista kotimaista kieltä tai englannin kieltä. Tällöin kielenopetukseen käytettävien tuntien sijasta opetetaan muita opetussuunnitelmaan kuuluvia aineita.

Opetusryhmässä, jossa annetaan opetusta peruskoululain 32 §:n 3 momentissa tarkoitetuille oppilaille, opetus voidaan järjestää 1 momentista poiketen siten, että yhteisenä aineena ei opeteta toista kotimaista kieltä eikä vierasta kieltä. Näiden sijasta opetetaan muita opetussuunnitelmaan kuuluvia aineita. Oppiaineita voidaan yhdistää oppiainekokonaisuuksiksi sen mukaan kuin opetussuunnitelmassa määrätään.


47 §

Kunkin lukuvuoden päättyessä ja sen lisäksi vähintään kerran lukuvuoden aikana on oppilaan osoittama käyttäytyminen ja huolellisuus sekä tiedot ja taidot eri aineissa arvosteltava joko numeroin tai sanallisena arviona. Numerot merkitään koulun oppilasluetteloihin ja todistuksiin. Mikäli on käytetty sanallista arviointia, on tästä tehtävä merkintä oppilasluetteloihin. Sanallista arviointia käytettäessä on myös oppilaan vuosiluokalta siirtäminen merkittävä todistukseen ja oppilasluetteloon.


Opetushallitus voi määrätä, mitkä aineet arvostellaan yhteisellä arvosanalla.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 1993.

Tämän asetuksen mukaan laadittu opetussuunnitelma voidaan ottaa käyttöön lukuvuoden 1994-95 alusta. Tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleiden 34-36 §:n mukaan laadittua opetussuunnitelmaa voidaan noudattaa kunnes kunta ottaa käyttöön tämän asetuksen mukaan laaditun opetussuunnitelman.

Helsingissä 12 päivänä heinäkuuta 1993

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Opetusministeri
Riitta Uosukainen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.