687/1993

Annettu Helsingissä 12 päivänä heinäkuuta 1993

Asetus steinerpedagogisista erityiskouluista annetun asetuksen muuttamisesta

Opetusministerin esittelystä

kumotaan steinerpedagogisista erityiskouluista 24 päivänä heinäkuuta 1987 annetun asetuksen (688/87), 5 §, 10 §:n 3 momentti, 17 §, 23 §:n 1 momentti sekä 29 ja 31 § sekä

muutetaan 4 §:n 1 momentin 5, 8 ja 9 kohta ja 2 momentti, 9 ja 12 §, 15 §:n 1 ja 2 momentti, 16 ja 18 §, 23 §:n 2 momentin 5 kohta sekä 25-28, 30 ja 32 §,

näistä 27 § sellaisena kuin se on osittain muutettuna 11 päivänä joulukuuta 1992 annetulla asetuksella (1308/92), seuraavasti:

4 §

Koululla tulee olla ohjesääntö, jossa on määräykset


5) toimielinten tai toimenhaltijoiden toimivallan ja tehtävien jaosta;


8) oppilaan vapauttamisesta jonkin aineen opiskelusta; sekä

9) muista tarpeellisista koulua koskevista asioista.

Ohjesäännön ja sen muutokset vahvistaa opetushallitus.

9 §

Koululla tulee olla opettajakunnan laatima ja opetushallituksen vahvistama opetussuunnitelma, jota opetuksessa on noudatettava. Opetussuunnitelmassa määrätään koulutyön yleisestä järjestelystä, työajasta, oppiaineista ja niiden oppimääristä sekä viikko- ja kokonaistuntimääristä, opetukseeen käytettävästä tuntimäärästä kokonaisuudessaan ja oppiaineittain, oppilasarvostelusta, tuki- ja terapiaopetuksen antamisesta, oppilaan ohjauksesta ja koulun ulkopuolella annettavasta opetuksesta sekä kerhotoiminnasta.

Koulun lukuvuosittaista työn järjestämistä varten opettajakunta laatii opetussuunnitelmaan perustuvan työsuunnitelman, jonka hyväksyy johtokunta.

12 §

Koululla tulee olla opettajakunnan laatimat järjestyssäännöt.

15 §

Esiasteen erityisluokanopettajan toimeen on kelpoinen henkilö, joka on kelpoinen soveltuvaan erityisluokanopettajan virkaan tai joka on suorittanut lastentarhanopettajan tutkinnon ja toimea vastaavalle erityisopetuksen osa-alueelle suuntautuneet erilliset erityisopettajan opinnot tai toimea vastaavalla opintosuunnalla erityisopettajan tutkinnon taikka joka on suorittanut steinerkoulujen opettajan- ja erityisopettajankoulutuslaitoksessa opetushallituksen riittäviksi katsomat opinnot. Lisäksi hänellä tulee olla riittävä perehtyneisyys steinerpedagogisen erityiskoulun esiasteen erityisluokanopettajan tehtäviin.

Kelpoisuusehtona muihin 14 §:ssä mainittuihin toimiin on opetusharjoittelua lukuun ottamatta peruskoulun vastaavan opettajan kelpoisuus tai steinerkoulujen opettajankoulutuslaitoksessa suoritetut opetushallituksen riittäviksi katsomat opinnot taikka steinerpedagogisessa erityisopettajankoulutuslaitoksessa suoritetut opetushallituksen riittäviksi katsomat lääkintäpedagogiset opinnot sekä kaikissa kolmessa tapauksessa riittävä perehtyneisyyys steinerpedagogisen erityiskoulun opettajan tehtäviin.


16 §

Opettajan ja tuntiopettajan ottamisesta päättää opettajakunta.

18 §

Koulun johtokunta voi opetushallituksen luvalla perustaa toimia, joiden haltijat suorittavat muita kuin opetustehtäviä, ja ottaa tilapäisiä työntekijöitä.

23 §

Jatkuvan valtionosuuden saamiseksi vaaditaan:


5) että koulun opettajilla on opetushallituksen riittäviksi katsomat tiedot ja taidot opettamissaan aineissa.

25 §

Koulu on opetusministeriön ja asianomaisen lääninhallituksen valvonnan ja tarkastuksen alainen.

Opetusministeriölle ja lääninhallitukselle on annettava kulloinkin tarvittavat koulua koskevat tiedot.

Koulun tulee toimittaa tilastokeskukselle koulua koskevat tilastotiedot.

26 §

Jos koulun toiminnassa ilmenee epäkohta, on lääninhallituksen ryhdyttävä viipymättä toimenpiteisiin sen poistamiseksi ja tarpeen vaatiessa ilmoitettava asiasta opetushallitukselle.

Opetushallitus voi, annettuaan koululle tilaisuuden kysymyksessä olevan epäkohdan poistamiseen määräajassa tai välittömästi, pyytää asianomaisen viranomaisen toimenpidettä koulun ylläpitäjän tai johtokunnan velvoittamiseksi sakon uhalla poistamaan epäkohta tai erottaa koulun johtokunnan ja määrätä yhden tai useamman toimitsijan johtokunnalle kuuluvin valtuuksin määräajan huolehtimaan koulun hallinnosta. Opetushallitus voi tarpeen vaatiessa ilmoittaa asiasta opetusministeriölle. Koulun ylläpitäjän on maksettava toimitsijoille opetushallituksen määräämä palkkio.

27 §

Opetusministeriö voi, annettuaan koululle tilaisuuden havaitsemansa epäkohdan poistamiseksi määräajassa tai välittömästi, evätä oikeuden valtionosuuden saamiseen osittain tai kokonaan.

28 §

Koulun tilikausi on kalenterivuosi. Yhden tilintarkastajan tulee olla joko Keskuskauppakamarin tai kauppakamarin hyväksymä tilintarkastaja.

30 §

Muutosta päätökseen ei saa hakea valittamalla sellaisessa asiassa, jossa ei voi hakea muutosta peruskoulua korvaavassa koulussa ja yksityisessä lukiossa.

32 §

Steinerpedagogisista erityiskouluista annetun lain, tämän asetuksen tai koulun ohjesäännön nojalla tehdystä oppilasta koskevasta päätöksestä voidaan valittaa lääninhallitukseen kuten peruskoulua korvaavassa koulussa ja yksityisessä lukiossa.

Menettelystä, muutoksenhausta ja lääninhallituksen toimivallasta 1 momentissa tarkoitetuissa asioissa on voimassa, mitä peruskoulua korvaavasta koulusta ja yksityisestä lukiosta säädetään.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 1993.

Helsingissä 12 päivänä heinäkuuta 1993

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Opetusministeri
Riitta Uosukainen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.