673/1993

Annettu Helsingissä 12 päivänä heinäkuuta 1993

Asetus vaarallisten kemikaalien teollisesta käsittelystä ja varastoinnista annetun asetuksen muuttamisesta

Kauppa- ja teollisuusministerin esittelystä

kumotaan vaarallisten kemikaalien teollisesta käsittelystä ja varastoinnista 3 päivänä elokuuta 1990 annetun asetuksen (682/90) 31 ja 37 §:n edellä oleva väliotsikko,

muutetaan 1 §:n 1 ja 2 momentti, 7 §:n 1 momentti, 11 §:n 1 momentti, 13 §:n 1 momentti, 18 §:n 1 momentti, 21 ja 26 §, 29 § ja sen edellä oleva väliotsikko, 30 ja 31 §, 36 § ja sen edellä oleva väliotsikko, 37 ja 56 §, 58 §:n 2 momentti, 59 §:n 2 momentti, 64 §:n 2 momentti, 68 §:n 1 momentti ja 73 §,

sellaisina kuin niistä ovat 11 §:n 1 momentti, 18 §:n 1 momentti sekä 29 ja 73 § 3 päivänä elokuuta 1992 annetussa asetuksessa (703/92), sekä

lisätään 3 §:ään, sellaisena kuin se on mainitussa 3 päivänä elokuuta 1992 annetussa asetuksessa, uusi 4 momentti, 7 §:ään uusi 2 momentti, jolloin nykyinen 2 momentti siirtyy 3 momentiksi, asetukseen uusi 37 a §, 49 §:ään uusi 2 momentti, jolloin nykyinen 2-4 momentti siirtyvät 3-5 momentiksi, asetukseen uusi 50 a § ja 58 a §:ään, sellaisena kuin se on viimeksi mainitussa asetuksessa, uusi 2 momentti seuraavasti:

1 §
Soveltamisala

Tässä asetuksessa säädetään räjähdysvaarallisista aineista annetun lain (263/53) ja kemikaalilain (744/89) soveltamisesta palavien nesteiden, palavien kaasujen sekä terveydelle vaarallisten ja ympäristölle vaarallisten kemikaalien teolliseen käsittelyyn ja varastointiin.

Tässä asetuksessa säädetään myös räjähdysvaarallisista aineista annetun lain soveltamisesta palavien nesteiden ja palavien kaasujen muuhun kuin teollisen käsittelyn ja varastoinnin yhteydessä tapahtuvaan säilyttämiseen ja käsittelyyn sekä palavien nesteiden ja palavien kaasujen varastosäiliöiden ja putkistojen valmistukseen.


3 §
Soveltamisalan rajauksia

Tätä asetusta ei sovelleta radioaktiivisiin aineisiin ja radioaktiivisia aineita sisältäviin tuotteisiin eikä asbestiin ja asbestia sisältäviin tuotteisiin.

7 §
Sijoitus

Kemikaaleja teollisesti käsittelevä tai varastoiva laitos on sijoitettava sellaiselle etäisyydelle asutuksesta, kouluista, hoitolaitoksista, teollisuuslaitoksista, varastoista, liikenneväylistä ja muusta ulkopuolisesta toiminnasta sekä luonnonsuojelualueista ja muista ympäristönsuojelun kannalta tärkeistä kohteista, että käsiteltävistä tai varastoitavista kemikaaleista ei onnettomuus- tai häiriötilanteissa aiheudu ilmeistä henkilö-, ympäristö- tai omaisuusvahinkojen vaaraa.

Kemikaaleja teollisesti käsittelevää tai varastoivaa laitosta ei ilman erikseen perusteltua syytä saa sijoittaa tärkeälle tai muulle vedenhankintaan soveltuvalle pohjavesialueelle. Jos kysymyksessä olevalle pohjavesialueelle kuitenkin sijoitetaan kemikaaleja teollisesti käsittelevä tai varastoiva laitos, on rakenteellisin ja käyttöteknisin erityistoimenpitein huolehdittava siitä, ettei toiminnasta aiheudu pohjavesien pilaantumisvaaraa.


11 §
Kohteiden rajaus

Kemikaalien teollisen käsittelyn luvan- tai ilmoituksenvaraisuutta määritettäessä otetaan huomioon kaikki saman toiminnanharjoittajan hallinnassa olevalla toimipaikalla käsiteltävät terveydelle ja ympäristölle vaaralliset kemikaalit sekä palavat kaasut ja palavat nesteet. Vastaavasti kemikaalien varastoinnin luvan- tai ilmoituksenvaraisuutta määritettäessä otetaan huomioon kaikki saman toiminnanharjoittajan hallinnassa olevalla toimipaikalla varastoitavat vaaralliset kemikaalit mukaan luettuna öljylämmityslaitteistoihin kuuluva polttoöljy. Luvan- tai ilmoituksenvaraisuutta määritettäessä ei kuitenkaan oteta huomioon sellaisia palavia kaasuja, joiden käsittelystä, varastoinnista ja säilyttämisestä säädetään nestekaasuasetuksessa tai maakaasuasetuksessa.


13 §
Laskentakerroin

Laskentakertoimet luetellaan tämän asetuksen liitteenä I olevassa aineluettelossa. Jos kemikaalia tai kemikaaliseosta ei ole mainittu aineluettelossa, laskentakerroin on:

1) 100, kun on kysymys kemikaalista, jolle kemikaaliasetuksen perusteella edellytetään varoitusmerkkiä T+ (erittäin myrkyllistä) tai kaasusta, jolle edellytetään varoitusmerkkiä T (myrkyllistä);

2) 50, kun on kysymys palavasta kaasusta tai erittäin helposti syttyvästä palavasta nesteestä;

3) 10, kun on kysymys helposti syttyvästä palavasta nesteestä tai kemikaalista, jolle kemikaaliasetuksen perusteella edellytetään varoitusmerkkiä T (myrkyllistä) tai N (ympäristölle vaarallista);

4) 2, kun on kysymys syttyvästä palavasta nesteestä tai kemikaalista, jolle kemikaaliasetuksen perusteella edellytetään varoitusmerkkiä C (syövyttävää) tai ympäristölle vaarallisuutta osoittavaa standardilauseketta (R-lauseke);

5) 1, kun on kysymys palavasta nesteestä, jonka leimahduspiste on yli 55°C, tai kemikaalista, jolle kemikaaliasetuksen perusteella edellytetään varoitusmerkkiä Xn (haitallista) tai Xi (ärsyttävää).


18 §
Jakeluasema

Sen estämättä, mitä edellä tässä asetuksessa säädetään, katsotaan sellaisen jakeluaseman, jolta luovutetaan palavaa nestettä pääasiassa moottoriajoneuvon tai moottoriveneen polttoainesäiliöön, harjoittavan kemikaalin vähäistä varastointia, jos:

1) jakeluasemalla varastoidaan energian tuottamiseen ja moottoripolttoaineeksi tarkoitettuja erittäin helposti syttyviä, helposti syttyviä ja syttyviä palavia nesteitä maanpäällisissä ja maanalaisissa säiliöissä yhteensä enintään 140 m3, josta maanpäällisissä säiliöissä tai astioissa enintään 20 m3; sekä

2) jakeluasemalla varastoidaan muita tässä asetuksessa tarkoitettuja kemikaaleja enintään sellaisia määriä, että 12 §:ssä tarkoitettu vertailuluku jakeluaseman koko kemikaalien varastointi huomioon ottaen ei ylitä 2300.


21 §
Hakemuksen käsittely

Teknillisen tarkastuskeskuksen tulee laajamittaista teollista käsittelyä tai varastointia koskevaa lupahakemusta käsitellessään tarvittaessa pyytää lausunnot vesi- ja ympäristöpiiriltä, työsuojelupiiriltä ja kunnan palopäälliköltä. Jos suunniteltu laitos aiotaan sijoittaa tärkeälle tai muulle vedenhankintaan soveltuvalle pohjavesialueelle, lausuntoa on kuitenkin aina pyydettävä vesi- ja ympäristöpiiriltä.

26 §
Hakemuksen käsittely

Teknillisen tarkastuskeskuksen piiritoimiston tulee keskisuurta teollista käsittelyä koskevaa lupahakemusta käsitellessään tarvittaessa pyytää lausunnot vesi- ja ympäristöpiiriltä, työsuojelupiiriltä ja kunnan palopäälliköltä. Jos suunniteltu laitos aiotaan sijoittaa tärkeälle tai muulle vedenhankintaan soveltuvalle pohjavesialueelle, lausuntoa on kuitenkin aina pyydettävä vesi- ja ympäristöpiiriltä.

Vähäinen teollinen käsittely ja varastointi
29 §
Ilmoitus paikalliselle viranomaiselle

Kemikaalin vähäisestä teollisesta käsittelystä tai varastoinnista on tehtävä ilmoitus palopäällikölle tai kunnan kemikaalivalvontaviranomaiselle, jos käsiteltävien kemikaalien vertailulukujen summa on suurempi kuin 2 tai jos varastoitavien kemikaalien vertailulukujen summa on suurempi kuin 10.

Ilmoituksessa on selvitettävä:

1) toiminnanharjoittajan toiminimi, kotipaikka ja yhteystiedot;

2) toimipaikan sijainti;

3) alueen vedenottamot, tärkeät ja muut vedenhankintaan soveltuvat pohjavesialueet ja maaperän laatu;

4) toimipaikassa valmistettavat, teknisesti käytettävät, varastoitavat tai muuten käsiteltävät palavat kaasut, palavat nesteet sekä terveydelle tai ympäristölle vaaralliset kemikaalit;

5) 4 kohdassa tarkoitettujen kemikaalien suurimmat vuorokautiset valmistus- ja käyttömäärät, valmistus- ja käyttölaitteissa sekä varastossa kerrallaan olevat suurimmat määrät; sekä

6) milloin toiminta aiotaan aloittaa.

Ilmoitukseen on liitettävä:

1) käyttöturvallisuustiedotteet tai vastaavat tiedot pääasiallisista valmistettavista kemikaaleista ja niiden raaka-aineista sekä teknisesti käytettävistä, varastoitavista ja muutoin käsiteltävistä kemikaaleista;

2) pääpiirteittäinen selostus siitä, miten teollinen käsittely tai varastointi on suunniteltu tapahtuvaksi; sekä

3) selvitys palontorjunnan järjestelyistä, mahdollisen vuodon hallinnasta ja muista onnettomuuksien varalta suunnitelluista toimenpiteistä.

Ilmoitus on tehtävä kahtena kappaleena hyvissä ajoin ennen teollisen käsittelyn tai varastoinnin aloittamista.

30 §
Ilmoitus ruiskumaalauksesta

Sen lisäksi, mitä 29 §:ssä säädetään, vähäiseen teolliseen käsittelyyn, josta on tehtävä ilmoitus palopäällikölle, rinnastetaan ruiskumaalaus:

1) jonka vertailuluku on 2 tai pienempi;

2) jossa erittäin helposti syttyvää, helposti syttyvää tai syttyvää palavaa nestettä toistuvasti käytetään samassa paikassa; sekä

3) jossa ruiskutettu maalimäärä voi olla yhteensä yli 0,5 litraa minuutissa tai ruiskuun liitetyn maalisäiliön tilavuus on yli 60 litraa.

Edellä 1 momentissa tarkoitettua ilmoitusta ei kuitenkaan tarvitse erikseen tehdä, jos ruiskumaalaamo on osa laajamittaista tai keskisuurta teollista käsittelyä tai varastointia taikka 29 §:ssä tarkoitettua vähäistä teollista käsittelyä tai varastointia.

31 §
Paikallisten viranomaisten yhteistyö

Palopäällikön tulee lähettää toinen kappale 29 §:n mukaisesti saamastaan ilmoituksesta kunnan kemikaalivalvontaviranomaiselle. Vastaavasti kunnan kemikaalivalvontaviranomaisen on lähetettävä toinen kappale 29 §:n mukaisesti saamastaan ilmoituksesta palopäällikölle.

Vähäinen teollinen käsittely ja varastointi
36 §
Tarkastus

Palopäällikön tai hänen määräämänsä palotoimen viranhaltijan tulee tarkastaa 29 ja 30 §:ssä tarkoitettu vähäistä teollista käsittelyä tai varastointia harjoittava laitos, jossa käsitellään tai varastoidaan palavia kaasuja tai palavia nesteitä, kolmen kuukauden kuluessa toiminnan aloittamisesta. Kunnan kemikaalivalvontaviranomaisen määräämän viranhaltijan tulee vastaavasti tarkastaa 29 §:ssä tarkoitettu vähäistä teollista käsittelyä ja varastointia harjoittava laitos, jossa käsitellään tai varastoidaan terveydelle tai ympäristölle vaarallisia kemikaaleja, kolmen kuukauden kuluessa toiminnan aloittamisesta.

Jos vähäistä teollista käsittelyä tai varastointia harjoittavassa laitoksessa käsitellään tai varastoidaan sekä palavia kaasuja ja palavia nesteitä että terveydelle ja ympäristölle vaarallisia kemikaaleja, on 1 momentissa tarkoitetut tarkastukset tehtävä samanaikaisesti.

Edellä 1 ja 2 momentissa tarkoitetusta tarkastuksesta on laadittava pöytäkirja, josta ilmenevät laitoksessa mahdollisesti havaitut puutteet ja tarkastajien ehdotukset niiden korjaamiseksi tarvittavista toimenpiteistä. Tarkastuspöytäkirja annetaan toiminnanharjoittajalle.

37 §
Toimenpiteistä päättäminen

Jos 36 §:ssä tarkoitetussa tarkastuksessa ilmenee, ettei laitos täytä tämän asetuksen tai sen nojalla annettujen määräysten vaatimuksia, päättää puutteiden korjaamiseksi tarvittavista toimenpiteistä ja niitä koskevista määräajoista palopäällikkö, kun on kysymys palavista kaasuista tai palavista nesteistä, tai kunnan kemikaalivalvontaviranomainen, kun on kysymys terveydelle tai ympäristölle vaarallisista kemikaaleista.

Ristiriitaisten vaatimusten ehkäisemiseksi palopäällikön ja kunnan kemikaalivalvontaviranomaisen tulee olla riittävästi yhteistyössä määräyksiä antaessaan.

37 a §
Ilmoittaminen luparekisteriin

Palopäällikön on lähetettävä teknillisen tarkastuskeskuksen vahvistamaa lomaketta käyttäen tiedot palavien kaasujen ja palavien nesteiden vähäistä teollista käsittelyä ja varastointia harjoittavista laitoksista, joista on tehty 29 ja 30 §:ssä tarkoitettu ilmoitus, ja niissä tehdyistä tarkastuksista teknillisen tarkastuskeskuksen piiritoimistolle kemikaaliasetuksessa tarkoitettuun luparekisteriin tallennettaviksi. Sama koskee kunnan kemikaalivalvontaviranomaista terveydelle tai ympäristölle vaarallisten kemikaalien vähäistä teollista käsittelyä harjoittavien laitosten osalta. Jos on kysymys 36 §:n 2 momentissa tarkoitetusta laitoksesta, tiedot kemikaalirekisteriin toimittaa se viranomainen, jolle 29 §:ssä tarkoitettu ilmoitus on tehty.

Mitä 1 momentissa säädetään, koskee myös 9 luvussa tarkoitettuja muutosilmoituksia.

49 §
Rakennetarkastus

Säiliölle, jonka tilavuus on 1 000 m3 tai enemmän, on tehtävä 1 momentissa tarkoitetun tarkastuksen lisäksi rakennusaikainen tarkastus asennus- ja hitsaustöiden alkuvaiheessa. Tarkastuksen tekee teknillisen tarkastuskeskuksen piiritoimisto.


50 a §
Valmistuksen valvonta

Palavan kaasun ja palavan nesteen yli 100 m3 suuruisen varastosäiliön valmistajan on nimettävä erityinen vastuuhenkilö, jonka tulee:

1) varmistua ennen säiliön rakennustöiden aloittamista siitä, että säiliön perustus on rakennettu ja tarkastettu säännösten ja määräysten mukaisesti;

2) valvoa rakennustyötä ja huolehtia siitä, että säiliö rakennetaan ja tarkastetaan säännösten ja määräysten mukaisesti; sekä

3) huolehtia siitä, että säiliön rakenneaineet ja niitä koskevat ainestodistukset on mahdollista luotettavasti yhdistää toisiinsa myös säiliön rakentamisen jälkeen.

Edellä 1 momentissa tarkoitetulla vastuuhenkilöllä tulee olla tehtävien hoitamisessa tarvittava asiantuntemus ja kokemus sekä tarvittavat valtuudet. Vastuuhenkilöstä on tehtävä ilmoitus teknillisen tarkastuskeskuksen piiritoimistolle.

Säiliön valmistajan tulee antaa säiliön tilaajalle kirjallinen todistus siitä, että säiliö on rakennettu ja tarkastettu säännösten ja määräysten mukaisesti. Todistuksen allekirjoittaa 1 momentissa tarkoitettu vastuuhenkilö. Vastuuhenkilön tulee lisäksi huolehtia siitä, että tilaajalle luovutetaan säiliön rakennepiirustukset, rakentamis- ja tarkastusasiakirjat, perustusta ja sen tarkastusta koskevat asiakirjat sekä säiliölle tilaajan kanssa yhteistyössä laadittu huolto- ja tarkastussuunnitelma.

Palavan nesteen ja palavan kaasun yli 100 m3 suuruisen varastosäiliön korjaustöiden ja oleellisten rakenteellisten muutostöiden osalta on soveltuvin osin voimassa, mitä edellä tässä pykälässä säädetään.

56 §
Muutosilmoitukset

Jos laajamittaista teollista käsittelyä tai varastointia harjoittavan laitoksen toimintaa aiotaan laajentaa tai muuten olennaisesti muuttaa käyttöönottotarkastuksen jälkeen, tästä on tehtävä kirjallinen ilmoitus teknilliselle tarkastuskeskukselle. Vastaavasti on keskisuuren teollisen käsittelyn tai varastoinnin laajennuksista ja olennaisista muutoksista ilmoitettava teknillisen tarkastuskeskuksen piiritoimistolle.

Edellä 29 ja 30 §:ssä tarkoitettua vähäistä teollista käsittelyä ja varastointia koskevista laajennuksista ja muista olennaisista muutoksista on tehtävä kirjallinen ilmoitus kahtena kappaleena palopäällikölle tai kunnan kemikaalivalvontaviranomaiselle. Viranomaisten yhteistyöstä on voimassa, mitä 31 §:ssä säädetään.

58 §
Toiminnanharjoittajan muutos

Vähäistä teollista käsittelyä tai varastointia harjoittavan laitoksen toiminnanharjoittajan muutoksesta on vastaavasti tehtävä kirjallinen ilmoitus kahtena kappaleena palopäällikölle tai kunnan kemikaalivalvontaviranomaiselle. Viranomaisten yhteistyöstä on voimassa, mitä 31 §:ssä säädetään.

58 a §
Määräysten ja ehtojen antaminen

Vastaavasti voivat palopäällikkö ja kunnan kemikaalivalvontaviranomainen antaa 37 §:n mukaisesti muutosilmoitusten käsittelyn yhteydessä säännösten ja määräysten täyttämiseksi tarpeelliseksi harkitsemiaan määräyksiä tai ehtoja.

59 §
Teollisen käsittelyn ja varastoinnin lopettaminen

Jos laajamittaista tai keskisuurta teollista käsittelyä tai varastointia harjoittavan laitoksen toiminta lopetetaan tai keskeytetään vuotta pitemmäksi ajaksi, on tästä ilmoitettava teknillisen tarkastuskeskuksen piiritoimistolle. Vastaavasti on vähäisen teollisen käsittelyn ja varastoinnin lopettamisesta tai keskeyttämisestä ilmoitettava palopäällikölle tai kunnan kemikaalivalvontaviranomaiselle, joiden on tiedotettava toisilleen saamastaan ilmoituksesta.

64 §
Poikkeusten myöntäminen

Vähäistä teollista käsittelyä tai varastointia harjoittavan laitoksen osalta 1 momentissa tarkoitettu oikeus on palopäälliköllä, kun on kysymys palavista kaasuista tai palavista nesteistä, ja kunnan kemikaalivalvontaviranomaisella, kun on kysymys terveydelle tai ympäristölle vaarallisista kemikaaleista.

68 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 1990. Asetuksen 1, 5, 13, 16, 18, 19, 20, 25, 29, 53, 62 ja 66 §:ssä olevien ympäristölle vaarallisia valmisteita koskevien velvoitteiden voimaantulosta säädetään erikseen.


73 §
Lupahakemuksen ja ilmoituksen tekemisaika eräissä tapauksissa

Jos kemikaali luokitellaan terveydelle tai ympäristölle vaaralliseksi tai kemikaalin luokitus muuttuu 1 päivän elokuuta 1993 jälkeen, kemikaalin teollista käsittelyä tai varastointia harjoittavan toiminnanharjoittajan on haettava 4 luvussa tarkoitettua lupaa tai tehtävä 4 luvussa tarkoitettu ilmoitus vuoden kuluessa luokituspäätöksen voimaantulosta, jollei toiminnalla ole 19, 20, 24 tai 70 §:ssä tarkoitettua lupaa taikka hyväksyntää tai siitä ei ole tehty 25, 29, 30 tai 71 §:ssä tarkoitettua ilmoitusta tai jollei kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksellä muuta määrätä.

Edellä 1 momentissa tarkoitetulle toiminnalle on lisäksi nimettävä 38 §:ssä tarkoitettu teollisen käsittelyn tai varastoinnin valvoja vuoden kuluessa luokituspäätöksen voimaantulosta, jollei valvojaa ole toiminnalle aikaisemmin nimetty tai jollei kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksellä muuta määrätä.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 1993.

Ympäristölle vaarallisten aineiden laajamittaista tai keskisuurta teollista käsittelyä ja varastointia koskevaa lupaa ei tarvitse hakea tai ilmoitusta tehdä sen:

1) jolla on toiminnalle tämän asetuksen voimaan tullessa teollista käsittelyä tai varastointia koskeva lupa tai joka on tehnyt toiminnasta kemikaalin teollista käsittelyä tai varastointia koskevan ilmoituksen;

2) jolla on kysymyksessä olevaa toimintaa koskeva myrkkylaissa tarkoitettu myrkyn valmistuslupa;

3) jolla on palavista nesteistä annetussa asetuksessa tarkoitettu lupa palavan nesteen valmistukseen, teknilliseen käyttöön, varastointiin tai käsittelyyn; tai

4) jonka toiminta on palavista nesteistä annetussa asetuksessa säädetyllä tavalla paloviranomaisen katsastuksessa hyväksytty.

Sellaisesta ympäristölle vaarallisten aineiden laajamittaisesta tai keskisuuresta teollisesta käsittelystä ja varastoinnista, joka on aloitettu ennen tämän asetuksen voimaantuloa, toiminnanharjoittajan, jolla ei ole 1 momentissa tarkoitettua lupaa tai hyväksymistä kysymyksessä olevalle toiminnalle tai joka ei ole tehnyt toiminnasta 1 momentissa tarkoitettua ilmoitusta, tulee tehdä ilmoitus toiminnasta teknilliselle tarkastuskeskukselle tai sen piiritoimistolle viimeistään 1 päivänä elokuuta 1994.

Terveydelle vaarallisen kemikaalin tai ympäristölle vaarallisen aineen vähäistä teollista käsittelyä ja varastointia koskevaa ilmoitusta ei tarvitse tehdä sen:

1) jolla on kysymyksessä olevaa toimintaa koskeva myrkkylaissa tarkoitettu myrkyn valmistuslupa;

2) jolla on palavista nesteistä annetussa asetuksessa tarkoitettu lupa palavan nesteen valmistukseen, teknilliseen käyttöön, varastointiin tai käsittelyyn;

3) jonka toiminta on palavista nesteistä annetussa asetuksessa säädetyllä tavalla paloviranomaisen katsastuksessa hyväksytty;

4) joka on tehnyt kemikaalilain 36 §:n, sellaisena kuin se oli 14 päivänä elokuuta 1989 annetussa laissa, mukaisen ilmoituksen terveydelle vaarallisen kemikaalin valmistuksesta tai maahantuonnista myyntiä varten; tai

5) joka on tehnyt tässä asetuksessa tarkoitetun ilmoituksen palavan nesteen tai palavan kaasun vähäisestä teollisesta käsittelystä tai varastoinnista kunnan palopäällikölle.

Sellaisesta terveydelle vaarallisen kemikaalin tai ympäristölle vaarallisen aineen vähäisestä teollisesta käsittelystä ja varastoinnista, joka on aloitettu ennen tämän asetuksen voimaantuloa, toiminnanharjoittajan, jolla ei ole 3 momentissa tarkoitettua lupaa tai hyväksymistä kysymyksessä olevalle toiminnalle tai joka ei ole tehnyt toiminnasta 3 momentissa tarkoitettua ilmoitusta, tulee tehdä ilmoitus toiminnasta kunnan kemikaalivalvontaviranomaiselle viimeistään 1 päivänä elokuuta 1994.

Jos 50 a §:ssä tarkoitetulla palavan kaasun tai palavan nesteen säiliön valmistajalla on palveluksessaan palavista nesteistä annetun kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen 50 §:n nojalla hyväksytty valmistuksen valvoja, ei vastuuhenkilöstä tarvitse tehdä 50 a §:n 2 momentissa tarkoitettua ilmoitusta teknillisen tarkastuskeskuksen piiritoimistolle. Tällöin 50 a §:ssä vastuuhenkilölle säädetyt velvoitteet koskevat valmistuksen valvojaa.

Helsingissä 12 päivänä heinäkuuta 1993

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Kauppa- ja teollisuusministeri
Pekka Tuomisto

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.