667/1993

Annettu Helsingissä 12 päivänä heinäkuuta 1993

Asetus puolustusvoimien ajokorteista

Liikenneministerin esittelystä säädetään 3 päivänä huhtikuuta 1981 annetun tieliikennelain (267/81) 82 c §:n nojalla, sellaisena kuin se on 3 päivänä elokuuta 1990 annetussa laissa (676/90):

1 luku

Yleiset säännökset

1 §
Soveltamisala

Puolustusvoimien moottorikäyttöisten ajoneuvojen kuljettamiseen vaadittavista ajokorteista ja niiden ehdoista sekä kuljettajaopetuksen antamisesta ja kuljettajantutkinnoista puolustusvoimissa on, jollei tässä asetuksessa toisin säädetä, soveltuvin osin voimassa, mitä tieliikennelaissa (267/81) ja ajokorttiasetuksessa (845/90) säädetään.

Mitä tässä asetuksessa säädetään puolustusvoimista, koskee soveltuvin osin myös rajavartiolaitosta.

2 §
Määritelmiä

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

1) puolustusvoimien ajoneuvolla puolustusvoimien omistuksessa tai pysyvässä hallinnassa olevaa ajoneuvojen rakenteesta ja varusteista annetun asetuksen (1256/92) tai sotilasajoneuvoasetuksen (560/92) mukaista moottorikäyttöistä ajoneuvoa, joka on rekisteröity puolustusvoimien tai Autorekisterikeskuksen ajoneuvorekisteriin, ei kuitenkaan panssariajoneuvoa; 2) puolustusvoimien ajokortilla sotilasviranomaisen antamaa puolustusvoimien ajoneuvon ajo-oikeutta;

3) ajoluvalla sotilasviranomaisen antamaa lupaa puolustusvoimien ajoneuvon kuljettamiseen ajokortin perusteella;

4) ajokortilla ajokorttiasetuksen mukaista ajokorttia;

5) kuljettajaopetuksella puolustusvoimien ajokorttia varten annettavaa opetusta;

6) kuljettajakoulutuksella muuta kuin puolustusvoimien ajokorttia varten annettavaa ajoneuvokoulutusta; sekä

7) ajoneuvotarkastajalla puolustusvoimien kuljettajantutkintojen vastaanottajaa.

3 §
Ajokortin ja puolustusvoimien ajokortin tai ajoluvan mukana pitäminen

Ajokortti ja puolustusvoimien ajokortti tai ajolupa on pidettävä mukana kuljetettaessa puolustusvoimien ajoneuvoa sekä vaadittaessa esitettävä poliisimiehelle, ajoneuvotarkastajalle, sotilaspoliisille tai muulle liikenteen valvojalle taikka suoranaiselle esimiehelle.

4 §
Puolustusvoimien ajokortti-, ajolupa- ja ajoneuvoluokat

Puolustusvoimien ajokortit ja ajoluvat luokitellaan ajokorttiasetuksen mukaisesti. C-luokkaan luetaan kuitenkin myös sellaiset puolustusvoimien ajoneuvoyhdistelmät, joiden vetoauto kuuluu tähän luokkaan ja joissa hinattavan ajoneuvon kokonaispaino on enintään 1000 kg, sotilasajoneuvoasetuksessa tarkoitettuun telakuorma-autoon tai sitä vastaavaan erikoistarkoituksiin rakennettuun autoon kytkettynä kuitenkin enintään 2000 kg.

T-luokkaan kuuluvaksi ajoneuvoksi luetaan puolustusvoimissa myös maastoajoneuvo.

Sotilasajoneuvoasetuksessa tarkoitetun erikoisajoneuvon, panssariajoneuvon ja hydrokopterin ajokortti- ja ajolupaluokituksesta antaa määräykset puolustusministeriö.

5 §
Ajo-oikeuden laajuus

Puolustusvoimien ajoneuvoa saa kuljettaa henkilö, jolla on kyseisen ajoneuvon kuljettamiseen oikeuttava, voimassa oleva:

1) puolustusvoimien ajokortti; tai

2) ajokortti ja ajolupa.

Puolustusvoimien ajoneuvoa saa kuljettaa myös kyseisen ajoneuvoluokan kuljettamiseen oikeuttavan ajokortin perusteella silloin, kun kyseessä on:

1) B-luokkaan kuuluva ajoneuvo hälytysajoneuvoa lukuun ottamatta tai BE-luokkaan kuuluva ajoneuvoyhdistelmä;

2) ajolupakoulutus, jota annetaan ajokortin luokkaa vastaavan tai sitä alemman luokan ajolupaa varten;

3) ajo-opetus, jota annetaan kuljettajaopetuksessa B- tai C-luokan ajoneuvolla;

4) ajo-opetus, jota annetaan kuljettajaopetuksessa D- tai E-luokan ajoneuvolla edellyttäen, että oppilaalla on vähintään C-luokan ajokortti;

5) viranomaisen tai katsastuksen suorittajan ajoneuvon tarkastukseen liittyvä koeajo;

6) ajoneuvon rakennemuutokseen, korjaukseen tai huoltoon välittömästi liittyvä siirto tai koeajo;

7) tutustumisajo, joka tapahtuu maastossa tai suljetulla alueella puolustusvoimien liikenneopettajaluvan omaavan henkilön tai ajoneuvotarkastajan valvonnassa;

8) henkilö, jolla on liikenneopettajalupa ja joka toimii puolustusvoimissa kuljettajaopetustehtävässä; tai

9) puolustusvoimien ajokortin uudistamiseen liittyvä ajonäyte.

6 §
Ikävaatimukset

Puolustusvoimien D-luokan ajoneuvon taikka CE- tai DE-luokan ajoneuvoyhdistelmän kuljettamiseen vaadittavan puolustusvoimien ajokortin voi saada 19 vuotta täyttänyt henkilö.

2 luku

Puolustusvoimien ajokortin ja ajoluvan myöntäminen

7 §
Puolustusvoimien ajokortin myöntämisen edellytykset

Puolustusvoimien ajokortti voidaan myöntää:

1) puolustusministeriön, puolustusvoimien tai rajavartiolaitoksen palkattuun henkilöstöön kuuluvalle sekä kadetille ja opistoupseerioppilaalle;

2) puolustusvoimien ajoneuvon kuljettajaksi määrätylle varusmiehelle;

3) kertausharjoituksessa olevalle reserviläiselle; sekä

4) muulle henkilölle pääesikunnan antamien määräysten perusteella määräajaksi.

Puolustusvoimien ajokortin myöntämisen edellytyksenä on sen lisäksi, mitä tieliikennelain 70 §:n 1 ja 2 momentissa säädetään ajokorttiluvan myöntämisen edellytyksistä, että:

1) saaja on enintään kolme kuukautta aikaisemmin suorittanut hyväksytysti puolustusvoimien ajokortin luokkaa vastaavan puolustusvoimien kuljettajantutkinnon;

2) hänen ei viimeisten kahden vuoden aikana ole tuomioistuimen päätöksellä todettu syyllistyneen puolustusvoimien ajoneuvon määräysten vastaiseen käyttöön; sekä

3) hän ei henkilökohtaisten ominaisuuksiensa puolesta ole kuljettajaksi sopimaton.

8 §
Ajoluvan myöntämisen edellytykset

Ajolupa voidaan myöntää:

1) edellä 7 §:n 1 momentin 1 ja 2 kohdassa tarkoitetulle henkilölle, joka on koulutettu pääesikunnan erikseen määräämän T-, B- tai C-luokan ajoneuvon kuljettajaksi tai joka on puolustusvoimissa saanut erikois- tai panssariajoneuvokoulutuksen; sekä

2) muulle henkilölle ja kertausharjoituksessa olevalle reserviläiselle siten kuin puolustusministeriö määrää.

Ajoluvan myöntämisen edellytyksenä on lisäksi, että:

1) henkilö täyttää 7 §:n 2 momentin 2 ja 3 kohdassa säädetyt vaatimukset; sekä

2) hänellä on voimassa oleva vastaavan luokan ajokortti.

9 §
Puolustusvoimien ajokortin ja ajoluvan myöntäminen ja voimassaolo

Puolustusvoimien ajokortin ja ajoluvan myöntää:

1) varusmiehelle ilman hakemusta joukko-osaston komentaja, esikuntapäällikkö tai joukkoyksikön komentaja, maanpuolustusopiston tai erillisen sotilaslaitoksen johtaja taikka sotilasläänin tai ilmavoimien esikunta;

2) kertausharjoituksessa olevalle reserviläiselle ilman hakemusta ajoneuvotarkastaja; sekä

3) muulle henkilölle hakemuksen perusteella pääesikunnan erikseen määräämä sotilasläänin tai ilmavoimien esikunta, puolustusministeriössä, pääesikunnassa taikka puolustusvoimien materiaalilaitoksen, merivoimien tai rajavartiolaitoksen esikunnassa palvelevalle kuitenkin pääesikunta.

Puolustusvoimien ajokortti ja ajolupa myönnetään:

1) edellä 7 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitetulle henkilölle ajaksi, jonka hän palvelee puolustusministeriössä, puolustusvoimissa tai rajavartiolaitoksessa;

2) varusmiehelle ajaksi, jonka hän palvelee varusmiehenä, sekä kertausharjoituksessa olevalle reserviläiselle kertausharjoituksen ajaksi; tai

3) määräaikaisena enintään viideksi vuodeksi kerrallaan.

10 §
Puolustusvoimien ajokortin ja ajoluvan uudistaminen

Puolustusvoimien ajokortti voidaan uudistaa kuljettajantutkintoa vaatimatta, kun henkilön työ- tai palvelussuhde puolustusministeriössä, puolustusvoimissa tai rajavartiolaitoksessa jatkuu enintään kahden vuoden keskeytyksen jälkeen.

Reserviläiselle aiemmin myönnetty puolustusvoimien ajokortti voidaan uudistaa kuljettajantutkintoa vaatimatta kertausharjoituksen ajaksi edellyttäen, että:

1) hänellä on vähintään vastaavan luokan voimassa oleva ajokortti;

2) hän osoittaa säilyttäneensä ajotaitonsa;

3) hän on saanut tarvittavan koulutuksen sellaiseen puolustusvoimien ajoneuvoon, jonka kuljettajaksi hänet on määrätty; sekä

4) ajokortin uudistamiselle ei ole muuta estettä.

Reserviläiselle aiemmin myönnetty puolustusvoimien ajokortti voidaan uudistaa kuljettajantutkintoa vaatimatta myös, jos:

1) varusmiespalveluksen päättymisestä on kulunut enintään kaksi vuotta; tai

2) edellisestä kertausharjoituksesta, jossa reserviläinen on ajanut vastaavaa ajoneuvoa, on kulunut enintään kaksi vuotta.

Ajoluvan uudistamisen osalta on soveltuvin osin voimassa, mitä tässä pykälässä puolustusvoimien ajokortin uudistamisesta säädetään.

Puolustusvoimien ajokortin ja ajoluvan uudistaa sen myöntämiseen oikeutettu sotilasviranomainen.

11 §
Puolustusvoimien ajokortin ja ajoluvan peruuttaminen

Puolustusvoimien ajokortti ja ajolupa voidaan peruuttaa, mikäli tieliikennelaissa tarkoitetut ajokieltoon tai väliaikaiseen ajokieltoon määräämisen edellytykset ovat olemassa.

Puolustusvoimien ajokortti on peruutettava määräajaksi, toistaiseksi tai kokonaan, jos sen haltija on määrätty ajokieltoon.

Puolustusvoimien ajokortti ja ajolupa voidaan peruuttaa määräajaksi tai kokonaan myös, jos sen haltija on:

1) tuomioistuimen päätöksellä tai kurinpitomenettelyssä todettu syyllistyneen rattijuopumukseen, törkeään rattijuopumukseen tai huumaantuneena ajamiseen taikka puolustusvoimien ajoneuvon kuljettajana tai muuten ajoneuvon kuljettamisesta vastuussa olevana tieliikennelain tai sen nojalla annettujen määräysten rikkomiseen taikka puolustusvoimien ajoneuvon käyttämisestä annettujen määräysten rikkomiseen;

2) ajoneuvon kuljettajana tai muutoin sen kuljettamisesta vastuussa olevana tahallaan tai huolimattomuudellaan tai varomattomuudellaan aiheuttanut henkilö- tai omaisuusvahinkoa; tai

3) henkilökohtaisten ominaisuuksiensa puolesta sopimaton toimimaan enää puolustusvoimien ajoneuvon kuljettajana.

Puolustusvoimien ajokortin tai ajoluvan peruuttamista koskevan asian ratkaisee se sotilasviranomainen, joka on oikeutettu ajokortin tai ajoluvan myöntämään.

12 §
Puolustusvoimien ajokortin ja ajoluvan poisottaminen

Jos on todennäköistä, että puolustusvoimien ajokortin tai ajoluvan peruuttamiselle on olemassa 11 §:n 1-3 momentissa mainittu syy, voi ajoneuvotarkastaja tai kuljettajan suoranainen esimies ottaa puolustusvoimien ajokortin tai ajoluvan haltuunsa. Vastaavasti voi poliisimies ottaa puolustusvoimien ajokortin tai ajoluvan haltuunsa 11 §:n 1 momentissa mainituilla perusteilla.

Poliisin on viipymättä ilmoitettava tekemästään puolustusvoimien ajokortin tai ajoluvan haltijaa koskevasta ajokieltopäätöksestä tai väliaikaisesta ajokieltopäätöksestä sekä toimitettava poisotettu ajokortti tai ajolupa pääesikuntaan. Ilmoituksessa on mainittava poisottamisen peruste.

Jos henkilö on määrätty ajokieltoon, on hänen viivytyksettä palautettava puolustusvoimien ajokortti tai ajolupa sen myöntäneelle sotilasviranomaiselle.

13 §
Peruutetun puolustusvoimien ajokortin tai ajoluvan palauttaminen

Yli kuudeksi kuukaudeksi peruutetun puolustusvoimien ajokortin tai ajoluvan palauttamiseksi on esitettävä vastaavat selvitykset kuin puolustusvoimien ajokorttia tai ajolupaa myönnettäessä.

3 luku

Kuljettajaopetus

14 §
Opetuksen toteuttaminen

Puolustusvoimien ajokorttia varten on annettava opetusta:

1) henkilölle, jolla ei ole ajoneuvon luokkaa vastaavaa ajokorttia, vähintään ajokorttiasetuksen soveltamisesta annetussa liikenneministeriön päätöksessä (846/90) edellytetty määrä; sekä

2) muille henkilöille puolustusministeriön määräysten mukainen määrä.

Lisäksi opetusta on annettava puolustusvoimien ajoneuvojen käytöstä, huollosta, korjaustoiminnasta ja maastokäytöstä.

Pääesikunta antaa tarkemmat ohjeet opetuksen aiheista ja sisällöstä.

15 §
Jatko-opetuksen antaminen

Ajokorttiasetuksen 19 §:n 4 momentissa säädetty jatko-opetus voidaan antaa puolustusvoimien C- tai CE-luokan ajokorttia varten annettavan kuljettajaopetuksen yhteydessä.

16 §
Ajoneuvon kuljettaja ajo-opetusta annettaessa

Ajo-opetusta annettaessa oppilas katsotaan kuljettajaksi, mikäli hänellä on vähintään opetettavaa puolustusvoimien ajokorttiluokkaa vastaava ajokortti.

Puolustusvoimien kuljettajaopetuksessa D-luokan ajoneuvolla taikka CE- tai DE-luokan ajoneuvoyhdistelmällä opetusta annettaessa oppilas katsotaan kuljettajaksi edellyttäen, että hän on saanut pääesikunnan ohjeiden mukaisen alkuopetuksen CE-luokan ajoneuvoyhdistelmän käsittelystä.

17 §
Ajokorttiluokat

Puolustusministeriö määrää ne ajokorttiluokat, joita varten kuljettajaopetusta annetaan.

4 luku

Kuljettajantutkinto

18 §
Kuljettajantutkinnon tavoite ja toteuttaminen

Kuljettajantutkinnon teoriakokeessa tutkittavan on osoitettava, että hän tuntee ajokorttiasetuksen 26 §:n 1 momentissa säädetyn lisäksi puolustusvoimien ajoneuvojen käyttöä koskevat määräykset sekä riittävästi näiden ajoneuvojen huoltoa ja korjaustoimintaa koskevia määräyksiä.

Kuljettajantutkinnon ajokokeessa noudatetaan ajokorttiasetuksen 26 §:n 2 momentin säännöksiä.

Tutkittava voidaan kuitenkin ottaa ajokokeeseen ennen teoriakoetta:

1) kuljettajakurssin aikana, mikäli hänellä on auton kuljettamiseen oikeuttava ajokortti; tai

2) mikäli hänellä on suoritettavaa kuljettajantutkintoluokkaa vastaava ajokortti.

T-luokan ajoneuvon kuljettajantutkinnossa suoritetaan aina käsittelykoe.

19 §
Kuljettajantutkintoon pääsemisen edellytykset

Kuljettajantutkintoon pääsemisen edellytyksistä on voimassa, mitä ajokorttiasetuksen 28 §:ssä säädetään seuraavin poikkeuksin:

1) varusmiehellä tulee olla Suomessa tai ulkomailla annettu voimassa oleva vähintään A-luokan ajokortti, milloin kyseessä on A-luokan ajoneuvon kuljettajantutkinto, taikka vähintään B-luokan ajokortti, milloin kyseessä on C-luokan ajoneuvon kuljettajantutkinto;

2) D-luokan ajoneuvon taikka CE- tai DE-luokan ajoneuvoyhdistelmän kuljettajantutkintoon voidaan ottaa 19 vuotta täyttänyt varusmies; sekä

3) CE-luokan ajoneuvoyhdistelmän kuljettajantutkintoon voidaan ottaa henkilö ilman ajokorttiasetuksessa säädettyä ajokokemusta ja varusmies, vaikka hänellä on vain lyhytaikainen C-luokan ajoneuvon ajo-oikeus edellyttäen, että hän on puolustusvoimissa saanut liikenneministeriön määräysten mukaisen jatko-opetuksen sekä puolustusministeriön edellyttämän määrän CE-luokan kuljettajaopetusta.

20 §
Kuljettajantutkintoon ilmoittautuminen

Kuljettajantutkintoon ilmoittautuvan on esitettävä tutkinnon vastaanottajalle:

1) selvitys enintään kuusi kuukautta aikaisemmin päättyneellä kuljettajakurssilla saadusta opetuksesta taikka aikaisemmin annetusta puolustusvoimien ajokortista;

2) selvitys ajokokemuksesta, milloin se on kuljettajantutkintoon pääsemisen edellytys;

3) enintään kuusi kuukautta aikaisemmin annettu lääkärintodistus tai sitä vastaava lääkärin lausunto;

4) ajokortti, milloin sellainen on; sekä

5) milloin kyseessä on muu kuin varusmies tai kertausharjoituksessa oleva reserviläinen, puolustusvoimien ajokorttiin kiinnitettäväksi sopiva valokuva.

5 luku

Kuljettajaopetustoiminta

21 §
Opetuspaikat

Kuljettajaopetus annetaan pääesikunnan määräämissä joukko-osastoissa sekä maanpuolustusopistossa.

22 §
Opetushenkilöstö

Kuljettajaopetuksen johtajalla tulee olla puolustusvoimien liikenneopettajalupa.

Ajo-opetusta autolla antavalla opettajalla tulee olla:

1) liikenneopettajalupa tai puolustusvoimien liikenneopettajalupa, sekä

2) vähintään opetettavan ajoneuvoluokan ajo-oikeus.

Ajo-opetusta moottoripyörällä saa antaa opettaja, jolla on A-luokan ajoneuvon kuljettamiseen oikeuttava puolustusvoimien ajokortti ja moottoripyörän liikenneopettajalupa.

Ajo-opetusta muulla puolustusvoimien ajoneuvolla kuin autolla tai moottoripyörällä saa antaa opettaja, jolla on puolustusvoimien liikenneopettajalupa tai jonka opetusta valvova ajoneuvotarkastaja on tehtävään hyväksynyt.

Muulla kuin ajo-opetusta antavalla opettajalla tulee olla liikenneopettajalupa, puolustusvoimien liikenneopettajalupa tai opetusta valvovan ajoneuvotarkastajan hyväksymä opetusalan tuntemus.

23 §
Opetustila ja -välineet

Kuljettajakurssilla on oltava käytössä tarvittavat opetusvälineet, joita ovat kouluajoneuvot ja havaintovälineet. Opetusvälineiden tulee olla opetusta valvovan ajoneuvotarkastajan opetustarkoitukseen hyväksymät.

Pääesikunta antaa ohjeet kuljettajakurssilla käytettävistä havaintovälineistä ja oppikirjoista.

24 §
Valvonta

Kuljettajaopetusta valvoo se ajoneuvotarkastaja, jonka alueella opetusta annetaan.

Pääesikunta antaa ohjeet kuljettajaopetuksen valvonnasta.

25 §
Puolustusvoimien liikenneopettajaluvat

Puolustusvoimien liikenneopettajaluvan myöntämisen edellytyksenä on, että:

1) hakijalla on vähintään BC-luokan puolustusvoimien ajokortti;

2) hän on suorittanut hyväksytysti puolustusvoimien liikenneopettajantutkinnon; sekä

3) hän ei henkilökohtaisten ominaisuuksiensa puolesta ole liikenneopettajaksi sopimaton.

Puolustusvoimien moottoripyörän liikenneopettajaluvan myöntämisen edellytyksenä on, että:

1) hakijalla on vähintään ABC-luokan puolustusvoimien ajokortti;

2) hän on suorittanut pääesikunnan erikseen hyväksymän moottoripyörän liikenneopettajakurssin; sekä

3) hän ei henkilökohtaisten ominaisuuksiensa puolesta ole moottoripyörän liikenneopettajaksi sopimaton.

Puolustusvoimien liikenneopettajaluvan ja moottoripyörän liikenneopettajaluvan myöntää ja tarvittaessa peruuttaa pääesikunta. Lupa on peruutettava, jollei sen haltija enää täytä myöntämisen edellytyksiä.

26 §
Puolustusvoimien liikenneopettajakoulutus

Puolustusvoimien liikenneopettajakoulutusta annetaan maanpuolustusopistossa ja pääesikunnan määräämissä joukko-osastoissa.

Koulutuksen johtajalla ja koulutettavalle ajo-opetuskoulutusta antavalla opettajalla on oltava:

1) puolustusvoimien liikenneopettajalupa; sekä

2) vähintään BECE-luokan puolustusvoimien ajokortti.

Opetusharjoittelua suorittava liikenneopettajaoppilas katsotaan liikenneopettajaksi.

6 luku

Puolustusvoimien ajokorttirekisteri

27 §
Rekisteritiedot

Pääesikunta pitää rekisteriä puolustusvoimien ajokorteista ja ajoluvista. Rekisteriin talletetaan:

1) haltijan nimi, henkilötunnus ja palveluspaikka;

2) tiedot suoritetuista puolustusvoimien kuljettajantutkinnoista;

3) ajoneuvoluokat, joita puolustusvoimien ajokortti tai ajolupa oikeuttaa kuljettamaan sekä sen myöntämistä ja voimassaoloa koskevat tiedot;

4) puolustusvoimien ajokortin tai ajoluvan erityisehdot ja erityisluvat;

5) tieto puolustusvoimien ajokortin tai ajoluvan peruuttamisesta ja peruuttamisen perusteista;

6) tieto puolustusvoimien ajokortin tai ajoluvan uudistamisesta;

7) tiedot rangaistuksista ja kurinpitoseuraamuksista, jotka on tuomittu tai määrätty rattijuopumukseen, törkeään rattijuopumukseen tai huumaantuneena ajamiseen syylliseksi todetulle taikka tieliikennelain tai sen nojalla annettujen määräysten rikkomisesta puolustusvoimien ajoneuvoa kuljetettaessa tai puolustusvoimien ajoneuvojen käyttämisestä annettujen määräysten rikkomisesta;

8) tieto ajokorttiasetuksen 18 §:n mukaisen nopeusrajoituksen voimassaolosta;

9) ajoneuvoluokat, joita vastaavin merkinnöin ajokorttilupa on myönnetty, ajo-oikeutta koskevat erityisehdot ja muut ajokorttiluvan myöntämistä koskevat tiedot; sekä

10) tieto vaarallisten aineiden kuljetusluvista.

Puolustusvoimien ajokorttiasioiden käsittelyä varten tarpeellisten tietojen luovuttamisesta puolustusvoimille Autorekisterikeskuksen ajoneuvohallinnon yksikön ylläpitämästä ajokorttirekisteristä säädetään erikseen.

28 §
Tietojen luovutus rekisteristä

Puolustusvoimien ajokorttirekisterissä olevia henkilötietoja saa luovuttaa, jollei henkilörekisterilaista (471/87) muuta johdu, vain ajokorttiin liittyvien asioiden käsittelyä varten:

1) poliisille, syyttäjäviranomaiselle ja tuomioistuimelle;

2) puolustusvoimien tai rajavartiolaitoksen viranomaisille; tai

3) Autorekisterikeskuksen ajoneuvohallinnon yksikölle niin kuin siitä erikseen säädetään.

7 luku

Erinäisiä säännöksiä

29 §
Ajolupakoulutus

Ajolupakoulutuksen toteuttamisesta antaa määräykset puolustusministeriö.

30 §
Muu ajoneuvokoulutus

Erikois- ja panssariajoneuvokoulutuksesta antaa yksityiskohtaiset ohjeet pääesikunta.

31 §
Erityisluvat

Puolustusvoimien ajokorttiin tai ajolupaan merkittäviä erityislupia ovat:

1) puolustusvoimien liikenneopettajalupa ja moottoripyörän liikenneopettajalupa;

2) ajoneuvokohtainen tyyppilupa ajoneuvolle, jota saa kuljettaa vain pääesikunnan erikseen määräämän tyyppikoulutuksen perusteella;

3) panssariajoneuvon käytössä vaadittavat erityisluvat;

4) henkilökuljetusoikeus kuorma-autolla; sekä

5) vaarallisten aineiden kuljettamiseen oikeuttava ajolupa räjähdystarvikkeiden nettomäärältään yhteensä enintään 1 000 kg:n kappaletavarakuljetuksiin.

Muun erityisluvan kuin puolustusvoimen liikenneopettajaluvan tai moottoripyörän liikenneopettajaluvan myöntää hakemuksetta puolustusvoimien ajokortin tai ajoluvan myöntämiseen oikeutettu sotilasviranomainen.

Erityisluvan uudistamiseen ja peruuttamiseen sovelletaan puolustusvoimen ajokortin ja ajoluvan uudistamista ja peruuttamista koskevia säännöksiä.

Pääesikunta antaa tarkemmat määräykset muun erityisluvan kuin puolustusvoimien liikenneopettajaluvan tai moottoripyörän liikenneopettajaluvan myöntämisen edellytyksistä.

32 §
Tarkemmat määräykset

Puolustusministeriö antaa tarkemmat määräykset tämän asetuksen soveltamisesta.

8 luku

Voimaantulo ja siirtymäsäännökset

33 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta 1993.

Tällä asetuksella kumotaan puolustusvoimien ajokorteista 28 päivänä marraskuuta 1986 annettu asetus (871/86).

34 §
Aikaisemmin myönnetyn ajokortin ja ajoluvan voimassaolo

Tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleiden säännösten nojalla myönnetyt puolustusvoimien ajokortit ja ajoluvat erityislupineen ovat voimassa niissä mainitun ajan.

Helsingissä 12 päivänä heinäkuuta 1993

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Liikenneministeri
Ole Norrback

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.