658/1993

Annettu Helsingissä 12 päivänä heinäkuuta 1993

Asetus Yhdistyneiden Kansakuntien turvallisuusneuvoston Haitia koskevaan päätökseen perustuvien velvoitusten täyttämisestä

Ulkoasiainministerin esittelystä säädetään eräiden Suomelle Yhdistyneiden Kansakuntien jäsenenä kuuluvien velvoitusten täyttämisestä 29 päivänä joulukuuta 1967 annetun lain (659/67) 1 ja 5 §:n nojalla:

1 §

Yhdistyneiden Kansakuntien turvallisuusneuvoston 16 päivänä kesäkuuta 1993 hyväksymästä päätöslauselmasta 841 (1993) Suomelle aiheutuvien velvoitusten täyttämiseksi Suomi rajoittaa taloudellisia suhteita Haitiin tämän asetuksen säännösten mukaisesti.

2 §

Öljyn tai öljytuotteiden samoin kuin aseiden ja sotatarvikkeiden, mukaanluettuina ampuma-aseet, ammukset, sotilasajoneuvot ja -varusteet, poliisin varusteet sekä näihin tarkoitetut varaosat, myynti tai luovuttaminen Haitissa olevalle henkilölle tai yhteisölle tai henkilölle tai yhteisölle, jonka tarkoituksena on liiketoiminnan harjoittaminen Haitin kanssa, on kielletty. Samoin on kielletty toimenpiteet, jotka edistävät tai joiden tarkoituksena on edistää edellä mainittua öljyn, öljytuotteiden, aseiden tai sotatarvikkeiden myyntiä tai toimitusta.

Mitä 1 momentissa on säädetty ei kuitenkaan koske vähäisiä määriä öljyä ja öljytuotteita, mukaanluettuna ruoan valmistamiseen tarkoitettu propaanikaasu, joiden toimittaminen humanitaarisiin tarkoituksiin on sallittu päätöslauselmalla 841 (1993) perustetun komitean yksittäistapauksessa antaman suostumuksen nojalla.

3 §

Sellaiset toimet ovat kiellettyjä, joiden johdosta Haitin viranomaiset saavat käyttöönsä Suomessa olevia varoja, jotka kuuluvat Haitin hallitukselle tai viranomaisille tai ovat suoraan tai välillisesti Haitin hallituksen tai viranomaisten määräysvallassa.

4 §

Edellä 2 ja 3 §:ssä olevia säännöksiä on sovellettava myös ennen tämän asetuksen voimaantuloa tehtyihin sopimuksiin tai muihin sitoumuksiin.

5 §

Edellä 2 §:n 2 momentissa tarkoitetuista toimituksista on etukäteen ilmoitettava ulkoasiainministeriölle, joka toimittaa ilmoitukset mainitussa lainkohdassa tarkoitetulle komitealle.

6 §

Tämän asetuksen tai sen nojalla annettujen määräysten rikkomisen rankaisemisesta ja muista seuraamuksista on voimassa, mitä eräiden Suomelle Yhdistyneiden Kansakuntien jäsenenä kuuluvien velvoitusten täyttämisestä annetun lain 4 §:ssä (824/90) on säädetty.

7 §

Valtioneuvosto antaa tarvittaessa tarkempia määräyksiä tämän asetuksen soveltamisesta.

8 §

Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä heinäkuuta 1993.

Helsingissä 12 päivänä heinäkuuta 1993

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Ulkoasiainministeri
Heikki Haavisto

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.