654/1993

Annettu Helsingissä 12 päivänä heinäkuuta 1993

Laki auto- ja moottoripyöräverosta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

kumotaan auto- ja moottoripyöräverosta 14 päivänä marraskuuta 1967 annetun lain (482/67) 3 §:n 2 momentti,

sellaisena kuin se on 31 päivänä toukokuuta 1990 annetussa laissa (478/90),

muutetaan 3 §:n 1 momentti, 5 a §, 6 §:n 1 momentti, 6 b §:n 1 momentti, 7 §:n 1 momentti, 8 §:n 1 momentti, 12-13 a §, 14 §:n 1 momentti, 17 §:n 5 momentti, 18 §:n 3 momentti, 20 ja 23 §,

sellaisina kuin ne ovat, 3 §:n 1 momentti 28 päivänä kesäkuuta 1991 annetussa laissa (986/91), 5 a §, 7 §:n 1 momentti, 8 §:n 1 momentti ja 12 § 17 päivänä marraskuuta 1989 annetussa laissa (986/89), 6 §:n 1 momentti 16 päivänä huhtikuuta 1993 annetussa laissa (344/93), 6 b §:n 1 momentti ja 13 § mainitussa 31 päivänä toukokuuta 1990 annetussa laissa, 13 a § muutettuna 18 päivänä kesäkuuta 1980 annetulla lailla (444/80) ja mainitulla 17 päivänä marraskuuta 1989 annetulla lailla, 14 §:n 1 momentti 12 päivänä toukokuuta 1978 annetussa laissa (350/78), 17 §:n 5 momentti 5 päivänä toukokuuta 1969 annetussa laissa (284/69), 18 §:n 3 momentti 7 päivänä huhtikuuta 1989 annetussa laissa (317/89) ja 20 § 5 päivänä joulukuuta 1969 annetussa laissa (746/69), sekä

lisätään 6 b §:ään, sellaisena kuin se on mainitussa 31 päivänä toukokuuta 1990 annetussa laissa, uusi 4 momentti seuraavasti:

3 §

Autoveroa suoritetaan auton verotusarvon määrä korotettuna 2 prosentilla ja vähennettynä 4 600 markalla. Veron määrä on kuitenkin aina vähintään 50 prosenttia auton verotusarvosta. Ulkomailla käyttöön otetun, muun kuin 4 c §:ssä tarkoitetun auton vero on kuitenkin aina vähintään vastaavan uuden auton vero.


5 a §

Vähäpäästöisen ottomoottorilla varustetun henkilöauton verotusarvoon luettavasta tullausarvosta tai valmistuskustannuksista vähennetään 4 500 markkaa. Vähennys myönnetään vain autosta, jota ei ole otettu käyttöön ulkomailla.

6 §

Autoverosta on vapaa pelastusauto, sairasauto, invataksi, eläinlääkintäauto, kuorma-auto, yksinomaan ruumiiden ja hautajaistoimintaan liittyvien kukkalaitteiden kuljetukseen käytettävä ruumisauto ja kilpailutarkoituksiin erityisesti rakennettu, vain suljetulla alueella käytettävä auto, jota ei rekisteröidä. Autoverosta on vapaa myös matkailuauto, jonka oma massa on vähintään 1 800 kilogrammaa, ja linja-auto, jonka oma massa on vähintään 1 800 kilogrammaa. Huoltoautosta, jonka oma massa on vähintään 1 800 kilogrammaa, vero on 35 prosenttia verotusarvosta.


6 b §

Yksinomaan tavarankuljetukseen tarkoitetun pakettiauton vero on 35 prosenttia verotusarvosta, jos auton kokonaismassan ja oman massan erotus on vähintään 600 kilogrammaa ja jos ajoneuvon tavaratila täyttää jonkin seuraavista edellytyksistä:

1) yhtenäisen tavaratilan 2 momentin mukaisesti laskettava tilavuus on vähintään 3 kuutiometriä,

2) avoimen tavaratilan 3 momentin mukaisesti määrättävä pituus on vähintään 1,85 metriä tai

3) umpinaisen tavaratilan sisäkorkeus on vähintään 1,30 metriä ja sisäpituus vähintään 0,80 metriä sekä avoimen tavaratilan 3 momentin mukaisesti määrättävä pituus on vähintään 1,50 metriä.


Pakettiauton tavaratilan tilavuutta määrättäessä ei oteta huomioon ajoneuvoon valmistamisen jälkeen lisättyjä kuorman kiinnitystä tai säilytystä taikka työvälineiden käyttöä varten tarkoitettuja rakenteita ja varusteita. Rakenteiden ja varusteiden tulee olla siten asennettuja, että ajoneuvo voidaan mitata ja sitä käyttää myös ilman näitä varusteita. Samalla edellytyksellä ajoneuvon varuste, lisärakenne tai autoon asennettu työväline voidaan jättää lukematta ajoneuvon omaan massaan. Mitä tässä säädetään, ei kuitenkaan koske rakennetta tai varustetta, jonka asentamisen johdosta olisi toimitettava ajoneuvon uusi katsastus. Avoimella tavaratilalla varustetun auton tavaratilaan rakenteiden suojaamiseksi asennettua, mahdollisimman tiiviisti tavaratilan seinämiä ja pohjaa noudattelevaa suojusta tai avoimen tavaratilan muuta kuin jäykästä materiaalista valmistettua katetta taikka avoimeen tavaratilaan asennettua pienehköä lukittavaa työkalukoteloa ei myöskään oteta huomioon ajoneuvoa mitattaessa.

7 §

Autosta, joka sitä ensi kertaa rekisteröitäessä merkitään käytettäväksi luvanvaraisesta henkilöliikenteestä tiellä annetun lain (343/91) 2 §:n 3 kohdassa tarkoitettuun tilausliikenteeseen ja jota sen omistaja pääasiallisesti käyttää tällaiseen liikenteeseen, maksuunpannaan autoveroa vain se määrä, jolla vero ylittää 57 000 markkaa.


8 §

Jos tämän lain nojalla verosta vapaan tai alennettuun veroon oikeutetun ajoneuvon rakennetta tai käyttötarkoitusta on muutettu siten, että ajoneuvo tai sen käyttötarkoitus ei enää täytä verottomuuden tai alennetun veron edellytyksiä, ajoneuvon omistaja, jonka omistusaikana ajoneuvon rakenteen tai käyttötarkoituksen muutos on tehty, on velvollinen tekemään tästä ilmoituksen yhden kuukauden kuluessa Autorekisterikeskuksen ajoneuvohallinnon yksikölle. Ilmoitus on tehtävä myös kaikissa niissä tapauksissa, joissa ajoneuvo on verotettu lievemmin kuin 3 §:n 1 momentissa, 6 b §:ssä tai muualla tässä laissa säädetään, jos rakenteen tai käyttötarkoituksen muutoksen johdosta verottomuuden tai alemman veron edellytykset kokonaan tai osaksi lakkaavat olemasta. Ilmoitus on tehtävä myös 7 §:ssä, 13 a §:ssä ja 17 §:ssä tarkoitetuista ajoneuvoista.


12 §

Jos ajoneuvo, josta tämän lain mukaan ei ole suoritettava veroa tai josta vero on suoritettava alennettuna, ilmoitetaan tai olisi ilmoitettava rekisteriin muuna kuin tämän lain nojalla verosta vapaana tai 3 §:n 1 momentissa säädettyä alemman verokannan mukaan verotettuna ajoneuvona, Autorekisterikeskuksen ajoneuvohallinnon yksikön on maksuunpantava auto- tai moottoripyörävero 8 §:n 1 momentissa tarkoitetun ilmoitusvelvollisen maksettavaksi. Jos rakenteen tai käyttötarkoituksen muutos on tapahtunut ennen ensirekisteröintiä, vero pannaan ensirekisteröinnissä ajoneuvon omistajaksi merkityn maksettavaksi.

Jos ajoneuvo, joka on 7 §:n 1 momentin tai 13 a §:n nojalla oikeutettu alennettuun veroon, ilmoitetaan tai olisi ilmoitettava ajoneuvorekisteriin muuhun kuin mainittujen lainkohtien mukaiseen alennettuun veroon oikeuttavaan käyttöön, Autorekisterikeskuksen ajoneuvohallinnon yksikön on maksuunpantava autovero 7 §:n 1 momentissa säädetyllä tavalla ajoneuvoa käyttäneen omistajan tai hänen oikeudenomistajansa maksettavaksi.

Mitä 1 ja 2 momentissa säädetään veron maksuun panemisesta, on noudatettava myös muutoin, jos liikenteessä käytetään ajoneuvoa, joka ei enää täytä verottomuuden, veronpalautuksen tai veronalennuksen ehtoja. Veronalennukseksi katsotaan tällöin ajoneuvon aiempi verottaminen lievemmän verokannan mukaan riippumatta siitä, millä perusteella näin on menetelty. Jos ajoneuvo merkitään rekisteriin toisen verottomuuteen, alennetun veron alaisen auton käyttöön oikeutetun tai veronpalautukseen oikeutetun omistukseen viimeistään yhden kuukauden kuluessa siitä, kun mainittuihin etuihin oikeutettu omistaja on luovuttanut ajoneuvon, maksuunpanoa ei kuitenkaan toimiteta. Myös luovutuksen saajaan sovelletaan, mitä edellä tässä pykälässä säädetään.

Ennen veron maksuunpanoa Autorekisterikeskuksen ajoneuvohallinnon yksikön tulee varata maksuvelvolliselle tilaisuus asiaa koskevan selvityksen esittämiseen. Jos maksuvelvollinen asetetussa kohtuullisessa määräajassa ei ole antanut selvitystä, Autorekisterikeskuksen ajoneuvohallinnon yksikkö suorittaa maksuunpanon.

13 §

Edellä 12 §:ssä tarkoitetuissa tapauksissa maksuunpantava vero on verosta vapaasta autosta ja sellaisesta autosta, josta vero on alennettu tai palautettu, se määrä, mikä autosta olisi tullut sitä tullattaessa tai toimitettaessa kantaa täysimääräisenä verona vähennettynä autosta jo suoritetun veron määrällä. Autosta, josta veroa 7 §:n tai 13 a §:n nojalla on alennettu, vero on määräämättä tai maksuunpanematta jätetyn veron määrä korotettuna yhdellä viidesosalla.

Autosta, josta veroa on alennettu 7 §:n tai 13 a §:n taikka 17 §:n nojalla sekä sairasautosta maksuunpantavaa veroa alennetaan yhdellä kolmaskymmeneskuudesosalla jokaista rekisterissäoloajan täyttä kuukautta kohti. Lain 6 §:n 1 momentissa tarkoitetun pelastusauton, invataksin, eläinlääkintäauton ja ruumisauton verosta vähennetään yksi neljäskymmeneskahdeksasosa rekisterissä oloajan kutakin täyttä kuukautta kohti.

Jos verosta vapaan tai alennetun verokannan mukaan verotetun muun kuin edellä 2 momentissa tarkoitetun ajoneuvon rakennetta tai käyttötarkoitusta on muutettu tai omistaja on muuttunut edellä säädetyllä tavalla, vero maksuunpannaan kuitenkin aina täysimääräisenä vähennettynä autosta jo suoritetun veron määrällä. Samoin menetellään, jos 6 §:n 1 tai 2 momentissa tarkoitettu kilpailutarkoituksiin erityisesti rakennettu ajoneuvo ilmoitetaan tai olisi ilmoitettava rekisteriin. Mitä tässä säädetään, sovelletaan myös, jos auto on muutettu laadultaan korkeamman veron mukaan verotetusta lievemmin verotetuksi ja uudelleen korkeamman veron mukaisesti verotettavaksi. Tällöin maksuunpanossa otetaan huomioon maksettuna verona ainoastaan se määrä, joka ajoneuvosta olisi kannettu lievemmän verokannan mukaisia veroperusteita sovellettaessa.

13 a §

Jos verosta vapaa tai 3 §:n 1 momentissa tarkoitettua lievemmän verokannan mukaan verotettu auto on ennen ensirekisteröintiä muutettu laadultaan henkilöautoksi ja sitä ensi kertaa rekisteröitäessä merkitty rekisteriin luvanvaraisesta henkilöliikenteestä tiellä annetun lain (343/91) 2 §:n 3 momentissa tarkoitettuun tilausliikenteeseen käytettäväksi ja jos rekisteriin merkitty omistaja käyttää autoa pääasiallisesti tällaiseen liikenteeseen, on Autorekisterikeskuksen ajoneuvohallinnon yksikön auton omistajan hakemuksesta 12 §:n 1 momentin mukaisen maksuunpanon yhteydessä otettava huomioon vähennyksenä 7 §:n 1 momentissa tarkoitettua maksuunpanematta jätettävää veroa vastaava määrä alennettuna sillä liikevaihtoveron määrällä, joka siitä olisi 7 §:n säännökset huomioon ottaen lisäksi kannettu, jos auto olisi tuotu maahan tai toimitettu verollisena. Maksuunpanoa toimitettaessa otetaan huomioon maahantuonnin yhteydessä kannettu vero ja siitä 7 §:n nojalla myönnetty alennus.

Edellä 1 momentissa tarkoitettu hakemus on tehtävä Autorekisterikeskuksen ajoneuvohallinnon yksikölle yhden kuukauden kuluessa siitä, kun hakija on merkitty rekisteriin auton omistajana uhalla, että Autorekisterikeskuksen ajoneuvohallinnon yksiköllä on muutoin oikeus panna autovero kokonaisuudessaan maksuun niin kuin 12 ja 13 §:ssä säädetään.

14 §

Autorekisterikeskuksen ajoneuvohallinnon yksikön maksuunpannessa auto- ja moottoripyöräveron on maksulippuun merkittävä maksuvelvollista koskevien tietojen lisäksi se, mitä veroa maksulippu koskee, suoritettavan veron määrä sekä maksun suorittamistapa ja -aika.


17 §

Autorekisterikeskuksen ajoneuvohallinnon yksikön on saatuaan 4 momentissa tarkoitetun ilmoituksen maksuunpantava vero 12, 13 ja 14 §:n säännöksiä soveltuvin osin noudattaen ajoneuvon luovuttajan maksettavaksi.

18 §

Verohallitus voi erityisistä syistä valtiovarainministeriön määräämin ehdoin hakemuksesta myöntää lykkäystä Autorekisterikeskuksen ajoneuvohallinnon yksikön tai lääninveroviraston maksuun paneman veron suorittamiselle. Valtiovarainministeriö voi ottaa lykkäysasian ratkaistavakseen. Ministeriö määrää tällöin lykkäysehdot hakemukseen antamassaan päätöksessä.


20 §

Autorekisterikeskuksen ajoneuvohallinnon yksikön tämän lain nojalla antamaan päätökseen haetaan muutosta liikevaihtovero-oikeudelta noudattaen, mitä muutoksenhausta hallintoasioissa säädetään. Autorekisterikeskuksen ajoneuvohallinnon yksikön tämän lain nojalla antamaan päätökseen voidaan hakea muutosta myös valtion edun valvomiseksi. Valtion puhevaltaa käyttää verohallitus. Veronsaajan etua liikevaihtovero-oikeudessa valvoo valtionasiamies niin kuin siitä erikseen säädetään.

23 §

Jos joku tässä laissa tarkoitetussa asiassa laiminlyö toimittaa velvollisuutensa ajoneuvon rekisteriotteen Autorekisterikeskukselle, Autorekisterikeskuksen ajoneuvohallinnon yksikölle, katsastuksen suorittajalle tai poliisiviranomaiselle, asianomainen lääninhallitus voi pakottaa hänet velvollisuutensa täyttämiseen uhkasakolla, niin kuin siitä erikseen säädetään.


Tämä laki tulee voimaan 15 päivänä heinäkuuta 1993.

Lain 3 §:ää, 5 a §:ää, 6 §:n 1 momenttia, 6 b §:n 1 momenttia ja 13 a §:n 1 momenttia sovelletaan ajoneuvoihin, jotka luovutetaan tullivalvonnasta tai toimitetaan 3 päivänä toukokuuta 1993 tai sen jälkeen. Lain 6 b §:n 4 momenttia sovelletaan ajoneuvoihin, jotka on luovutettu tullivalvonnasta tai toimitettu 15 päivänä kesäkuuta 1990 tai sen jälkeen. Lain 7 §:ää sovelletaan ajoneuvoihin, jotka luovutetaan tullivalvonnasta tai toimitetaan 15 päivänä heinäkuuta 1993. Lain 8 §:n 1 momenttia, 12 §:ää ja 13 §:ää sovelletaan 15 päivänä heinäkuuta 1993 tai sen jälkeen tapahtuviin ajoneuvon rakenteen tai sen käyttötarkoituksen muutoksiin.

HE 42/93
VaVM 28/93

Helsingissä 12 päivänä heinäkuuta 1993

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Ministeri
Mauri Pekkarinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.