652/1993

Annettu Helsingissä 12 päivänä heinäkuuta 1993

Asetus ulkomaanedustuksen virkamiehille paikallisten erikoisolosuhteiden perusteella maksettavista korvauksista

Ulkoasiainministerin esittelystä säädetään ulkomaanedustuksen virkamiehille paikallisten erikoisolosuhteiden perusteella suoritettavista korvauksista sekä muista etuuksista 28 päivänä kesäkuuta 1993 annetun lain (651/93) 2 ja 7 §:n nojalla:

1 §

Ulkomaanedustuksen virkamiehelle voidaan paikallisten erikoisolosuhteiden perusteella maksaa:

1) paikalliskorotusta virkamiehen virka-aseman, tehtävän vastuullisuuden, perheellisyyden ja asemamaassa vallitsevien olosuhteiden hänen palkkaukselleen asettamien erikoisvaatimuksien johdosta;

2) olosuhdehaittakorvausta asemapaikassa vallitsevista virkamiehen ja hänen perheenjäsentensä terveyteen, turvallisuuteen ja viihtyvyyteen vaikuttavista haitallisista olosuhteista;

3) asuntokorvausta ulkoasiainministeriön hyväksymästä asunnosta tai muusta asumisesta aiheutuvista kustannuksista siltä osin kuin ne ylittävät ulkoasiainministeriön vahvistaman virkamieheltä perittävän vuokranvastikkeen;

4) koulutuskorvausta virkamiehen lapsen koulutuksesta;

5) edustuskorvausta työtehtävien hoidon kannalta tarpeellisten tilaisuuksien järjestämisestä aiheutuvista ja muista välittömästi edustustoimintaan liittyvistä menoista;

6) varustautumiskorvausta ulkomaanedustukseen ja ulkomaanedustuksessa asemamaasta toiseen siirtymisen edellyttämistä välttämättömistä hankinnoista;

7) asettautumiskorvausta ulkomaanedustukseen, ulkomaanedustuksessa asemapaikasta toiseen tai ulkomaanedustuksesta kotimaahan siirtymiseen liittyvistä muista erityisistä menoista; sekä

8) muutto- ja eräiden muiden matkakustannusten korvausta.

2 §

Edellä 1 §:n 8 kohdassa tarkoitettua korvausta voidaan maksaa virkamiehen ja hänen perheenjäsentensä:

1) muuttomatkasta ulkomaanedustukseen, ulkomaanedustuksessa asemapaikasta toiseen ja ulkomaanedustuksesta Suomeen;

2) kotilomamatkasta, joka tehdään Suomeen;

3) tapaamismatkasta, jonka asemamaan ulkopuolella asuva perheenjäsen tekee asemapaikkaan tai Suomeen ja takaisin;

4) huoltomatkasta, jota välttämättömät hankinnat, huolto ja virkistäytyminen edellyttävät; sekä

5) hautajaismatkasta eräiden sukulaisten hautajaisiin tai välittömästi kuolemantapauksen johdosta muusta syystä Suomeen tehdystä matkasta.

Lisäksi 1 §:n 8 kohdassa tarkoitettua korvausta voidaan maksaa kotiapulaisen muuttomatkasta ja Suomeen tekemästä kotilomamatkasta.

Virkamiehelle, jonka virkasuhde päättyy, voidaan hakemuksesta maksaa korvausta muuallekin kuin Suomeen muuttamisesta aiheutuvista kustannuksista, kuitenkin enintään niin paljon kuin muutosta Suomeen olisi korvattu.

3 §

Edellä 1 ja 2 §:ssä tarkoitetuista korvauksista määrää tarkemmin ulkoasiainministeriö.

4 §

Edellä 1 ja 2 §:ssä tarkoitettujen korvausten lisäksi voidaan virkamiehelle maksaa valtion talousarvion rajoissa korvausta myös muista ulkomaanedustuksen olosuhteista aiheutuvista huomattavista erilliskustannuksista siten kuin ulkoasiainministeriö yksittäistapauksessa määrää.

5 §

Jos puolisot on määrätty ulkoasiainhallinnon virkamiehinä samaan asemapaikkaan ja jos he asuvat samassa taloudessa, ulkoasiainministeriö määrää, kuinka paljon toiselle heistä maksetaan paikalliskorotusta. Olosuhdehaittakorvaus, varustautumiskorvaus, asettautumiskorvaus, muuttokorvaus, asuntokorvaus ja koulutuskorvaus maksetaan ainoastaan toiselle heistä, jollei ulkoasiainministeriö erityisistä syistä toisin päätä.

6 §

Erityisestä syystä voidaan virkamiehen mukana seuraaville perheenjäsenille heidän muuttaessa Suomeen maksaa asettautumiskorvausta sekä muutto- ja eräiden muiden matkakustannusten korvausta.

7 §

Ulkoasiainministeriö tai edustusto voi maksaa korvauksien ennakkoa siten kuin ulkoasiainministeriö erikseen määrää.

8 §

Ulkoasiainministeriön yhteydessä on ulkomaanedustuksen korvauslautakunta, jonka ulkoasiainministeriö asettaa kolmeksi vuodeksi kerrallaan.

Lautakunnassa on kahdeksan jäsentä, joista neljä edustaa ulkoasiainministeriötä, kaksi valtiovarainministeriötä ja kaksi ulkoasiainministeriön henkilöstöä. Yksi ulkoasiainministeriötä edustava jäsen toimii puheenjohtajana. Kullekin jäsenelle määrätään henkilökohtainen varajäsen.

9 §

Ulkomaanedustuksen korvauslautakunnan tehtävänä on käsitellä ulkomaanedustuksen virkamiehille maksettavien korvausten perusteita koskevat ja muut periaatteellisesti merkittävät asiat sekä antaa niistä lausunto samoin kuin suorittaa ne muutkin tehtävät, jotka ulkoasiainministeriö sille antaa.

Lautakunta voi tarvittaessa kutsua pysyviä asiantuntijoita.

Lautakunnan sihteereinä toimivat ulkoasiainministeriön määräämät virkamiehet.

Lautakunnasta on muutoin voimassa, mitä valtion komiteoista määrätään.

10 §

Ulkomaanedustuksen virkamiehille paikallisten erikoisolosuhteiden perusteella suoritettavista korvauksista sekä muista etuuksista annetussa laissa (651/93) ja tässä asetuksessa tarkoitettujen korvausten perusteista on ennen asian ratkaisemista hankittava ulkomaanedustuksen korvauslautakunnan lausunto.

Korvausten perusteista on lisäksi hankittava valtioneuvoston raha-asiainvaliokunnan lausunto, jos lautakunnan valtiovarainministeriötä edustava jäsen ei ole puoltanut asiaa.

11 §

Tarkempia määräyksiä tämän asetuksen täytäntöönpanosta antaa ulkoasiainministeriö.

12 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 1993.

Tätä asetusta sovelletaan korvauksiin, jotka maksetaan tämän asetuksen voimaantulon jälkeiseltä ajalta.

Helsingissä 12 päivänä heinäkuuta 1993

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Ulkoasiainministeri
Heikki Haavisto

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.