651/1993

Annettu Helsingissä 28 päivänä kesäkuuta 1993

Laki ulkomaanedustuksen virkamiehille paikallisten erikoisolosuhteiden perusteella suoritettavista korvauksista sekä muista etuuksista

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §

Ulkomaanedustukseen määrätylle ulkoasiainhallinnon virkamiehelle maksetaan paikallisten erikoisolosuhteiden perusteella korvauksia sekä annetaan muita etuuksia siten kuin tässä laissa säädetään.

Palvelussuhteen ehdoista on muilta osin voimassa, mitä niistä erikseen säädetään, määrätään tai valtion virkaehtosopimuslain (664/70) nojalla sovitaan.

2 §

Tässä laissa tarkoitetuista korvauksista määrätään asetuksella säädettyjen yleisten perusteiden mukaisesti ulkoasiainministeriön päätöksellä.

3 §

Diplomaattisen edustuston sekä lähetetyn pääkonsulin viraston päällikkö on oikeutettu saamaan vapaan asunnon.

4 §

Ulkomaanedustukseen määrätyn virkamiehen ja hänen perheenjäsentensä omaisuudelle ulkomailla aiheutuneen vahingon korvaamisesta säädetään erikseen asetuksella.

5 §

Sen lisäksi mitä aiheettomasti maksetun palkkauksen tai muun virkasuhteesta johtuvan taloudellisen etuuden määrän takaisin perimisestä valtion virkamieslaissa (755/86) säädetään, aiheettomasti maksetut tässä laissa tarkoitetut korvaukset ja niiden ennakot saadaan periä takaisin myös siten, että ne vähennetään myöhemmin maksettavista korvauksista.

6 §

Päätökseen, joka koskee tässä laissa tarkoitettuja korvauksia ja etuuksia, saa vaatia oikaisua siten kuin valtion virkamieslaissa säädetään.

Oikaisuvaatimukseen annettuun päätökseen saa hakea muutosta siten kuin muutoksenhausta hallintoasioissa annetussa laissa (154/50) säädetään. Edustuston päätökseen haetaan kuitenkin muutosta valittamalla ulkoasiainministeriöön.

7 §

Tarkemmat säännökset tämän lain täytäntöönpanosta annetaan asetuksella.

8 §

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 1993. Lakia sovelletaan korvauksiin, jotka maksetaan lain voimaantulon jälkeiseltä ajalta.

Tällä lailla kumotaan ulkomaanedustuksen virkamiesten palkkauksesta 22 päivänä huhtikuuta 1988 annettu laki (346/88).

Kumotun lain nojalla ulkomaanedustuksen virkamiehen omaisuudelle aiheutuneen vahingon korvaamisesta 12 päivänä toukokuuta 1989 annettu asetus (416/89) jää kuitenkin edelleen voimaan. Samoin kumotun lain nojalla annetut ulkoasiainministeriön päätökset, siltä osin kuin ne eivät ole ristiriidassa tämän lain kanssa, jäävät edelleen voimaan, kunnes ministeriö ne kumoaa.

HE 33/93
HaVM 11/93

Helsingissä 28 päivänä kesäkuuta 1993

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Ulkoasiainministeri
Heikki Haavisto

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.