628/1993

Annettu Helsingissä 24 päivänä kesäkuuta 1993

Maa- ja metsätalousministeriön päätös kasvintuotannon tarkastuskeskuksen suoritteiden maksullisuudesta, maksuperusteista ja julkisoikeudellisista suoritteista perittävistä kiinteistä maksuista

Maa- ja metsätalousministeriö on 21 päivänä helmikuuta 1992 annetun valtion maksuperustelain (150/92) 8 §:n nojalla päättänyt:

1 §
Soveltamisala

Tässä päätöksessä määrätään kasvintuotannon tarkastuskeskuksen suoritteiden maksullisuudesta, maksuperusteista sekä julkisoikeudellisista suoritteista perittävistä kiinteistä maksuista.

2 §
Maksulliset julkisoikeudelliset suoritteet

Maksullisia julkisoikeudellisia suoritteita, joista peritään kiinteä maksu, ovat:


 1) kansainvälisen kasvinsuojeluyleissopimuksen
  (287/61) IV artiklan iv kohdassa tarkoitettu
  kasvien ja kasvinosien viennissä annettava
  terveystodistus                   50 mk
 2) kasvinsuojeluasetuksen (442/82) 9 §:ssä
  ja 24 §:ssä tarkoitettu poikkeuslupa        100 mk
 3) kasvintuhoojien maahan kulkeutumisen
  estämisestä annetun asetuksen (173/81)
  3 §:n 4 momentissa, 4 §:ssä 3 momentissa,
  5 §:n 2 momentissa, 7 § 1 momentissa,
  7a §:n 1 momentissa, 7b §:n 1 momentissa,
  8 §:n 1 ja 2 momentissa, 11 §:n 1 momentissa
  tarkoitetut päätökset ja luvat           100 mk
 4) lannoitelain (377/86) 7 §:n 4 momentissa
  tarkoitettu tavaran tyyppinimikkeen,
  päällysmerkinnän ja kauppanimen hyväksyminen    100 mk
 5) 13 §:n 2, 3 ja 4 momenteissa tarkoitetut luvat
  sekä 14 ja 15 §:ssä tarkoitetut maahantuonti-,
  valmistus- ja myyntikieltopäätökset        100 mk
 6) rehulain (376/86) 3 §:n 3 momentissa
  tarkoitettu maahantuontilupa           2 750 mk
 7) 5 §:n 2 momentissa tarkoitettu rehun
  lisäaineen myyntilupa              2 750 mk
 8) 15 §:n 3 momentissa tarkoitettu
  maahantuontilupa                  850 mk
 9) 15 §:n 4 momentissa tarkoitettu maahantuontilupa  100 mk
10) 16 §:ssä tarkoitettu maahantuonnin kieltopäätös  100 mk
11) siementavaran kaupasta annetun lain
  (669/75) 4 §:n 2 momentissa tarkoitettu
  pakkauslupa                  uusi 500 mk
  ja uusinta                     250 mk
12) 10 §:ssä tarkoitettu poikkeusmyyntilupa      100 mk
13) 11 §:n 2 momentissa tarkoitettu lupa      100 mk/erä
  ja                   1000 mk/ pakkaamo
14) siementavaran kaupasta annetun asetuksen
  (670/75) 12 §:n 2 momentissa tarkoitettu
  irtomyyntilupa                   200 mk
15) maa- ja metsätalousministeriön päätöksessä
  eräiden siementavarain maahan tuonnista
  (690/75) tarkoitettu maahantuontilupa     100 mk
16) siemenperunakeskuksen suojavyöhykkeestä
  annetun lain (1010/88) 3 §:ssä
  tarkoitettu lupa                  100 mk
17) taimiaineistolain (663/91) 17 §:n 1
  momentissa tarkoitettu tuontilupa         100 mk
18) torjunta-ainelain (327/69) 4e §:ssä
  tarkoitettu erityistutkinto             50 mk

Muut maksulliset julkisoikeudelliset suoritteet ovat kasvinsuojelulain (127/81), asetuksen kasvintuhoojien maahan kulkeutumisen estämisestä (173/81), lannoitelain (377/86), rehulain (376/86), siementavaran kaupasta annetun lain (669/75), asetuksen siementavaran kaupasta (670/75), taimiaineistolain (663/91), torjunta-ainelain (327/69) ja torjunta-aineasetuksen (211/84) nojalla tehtävät valvontatoimet, tarkastukset ja näytteiden tutkiminen sekä niihin liittyvät muut luvat ja todistukset kuin 1 momentissa mainitut kiinteähintaiset suorit- teet.

Julkisoikeudellisesta suoritteesta 2 momentin nojalla perittävä maksu määräytyy suoritteen omakustannusarvon perusteella.

3 §
Maksulliset liiketaloudelliset suoritteet

Liiketaloudelliset suoritteet ovat:

1) tilauksesta tehtävät tarkastukset, tutkimukset, analyysit ja lausunnot;

2) koulutus-, konsultointi- ja asiantuntijapalvelut;

3) julkaisut, luettelot, oppaat, kopiot ja jäljennökset asiakirjoista; sekä

4) lähettämis- ja postituspalvelut.

4 §
Maksusta päättävä viranomainen

Kasvintuotannon tarkastuskeskus päättää tuottamistaan suoritteista perittävistä maksuista lukuun ottamatta tämän päätöksen 2 §:ssä mainittuja kiinteitä maksuja.

5 §
Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1993.

Tällä päätöksellä kumotaan eräistä kasvintuotannon tarkastuskeskuksen maksullisista suoritteista joulukuun 30 päivänä 1992 annettu maa- ja metsätalousministeriön päätös (1713/92).

Ennen tämän päätöksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 24 päivänä kesäkuuta 1993

Maa- ja metsätalousministeri
Martti Pura

Ylitarkastaja
Kari Liskola

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.