625/1993

Annettu Helsingissä 24 päivänä kesäkuuta 1993

Valtiovarainministeriön päätös avustuksen myöntämisestä uusien kuorma-autojen ja niiden perävaunujen hankintaan

Eduskunnan myönnettyä tarkoitusta varten määrärahan valtiovarainministeriö on päättänyt:

1 §
Soveltamisala

Valtion vuoden 1993 talousarviossa osoitetusta määrärahasta myönnetään avustusta uusina hankittavien Suomessa käytettäväksi tarkoitettujen kuorma-autojen ja niiden perävaunujen hankintahinnan alentamiseen siten kuin tässä päätöksessä määrätään.

2 §
Avustuksen piiriin kuuluvat ajoneuvot

Uutena hankittavalla kuorma-autolla tarkoitetaan tässä päätöksessä ajoneuvorekisteriin kuorma-autona merkittävää ajoneuvoa, jonka ajoneuvojen rekisteröinnistä annetun asetuksen (1703/92) 2 §:n d-kohdassa tarkoitettu ensimmäinen käyttöönottopäivä on 1 päivänä tammikuuta 1993 tai sen jälkeen, kuitenkin viimeistään 31 päivänä tammikuuta 1993, ja jota ei ennen käyttöönottoa Suomessa ole otettu käyttöön ulkomailla.

Kuorma-auton perävaunulla tarkoitetaan 1 momentissa mainitulla tavoin käyttöön otettua kuorma-auton vetämäksi tarkoitettua perävaunua.

Kuorma-autoon tai sen perävaunuun katsotaan sen kiinteiden rakenteiden lisäksi kuuluvan muun muassa vaihtokori, lastauslaitteet, kuormausnosturit, kylmäkoneet ja muut ajoneuvoon kuuluvat tavanomaiset varusteet rajoitettuna kuitenkin siihen määrään, jota ajoneuvossa voidaan kerrallaan kuljettaa tai käyttää.

3 §
Avustuksen peruste

Avustuksen peruste on avustuksen hakijan kuorma-autosta tai sen perävaunusta suorittama ostohinta (hankintahinta). Hankintahintaan luetaan ajoneuvon ja siihen käyttöönottoajankohtana asennettujen tai sitovalla hankintasopimuksella tilattujen 2 §:n 3 momentissa tarkoitettujen uusina hankittavien laitteiden hankintahinta. Hankintahintaan luetaan myös varusteiden asentamisesta aiheutuneet kustannukset.

4 §
Avustuksen määrä

Tässä päätöksessä tarkoitetun avustuksen määrä on 11 prosenttia kuorma-auton tai sen perävaunun liikevaihtoverottomasta hankintahinnasta.

5 §
Avustuksen hakija

Avustusta on oikeutettu hakemaan se, joka on kuorma-autoa tai sen perävaunua ensi kertaa rekisteriin merkittäessä ajoneuvon omistajana ja joka käyttää ajoneuvoa liikenteeseen tai vuokraustoimintaan. Jos ajoneuvo on sitä ensi kertaa rekisteriin merkittäessä haltijan käytössä, haltija on oikeutettu hakemaan avustusta omistajan annettua siihen suostumuksensa.

6 §
Viranomaiset

Autorekisterikeskus suorittaa hakemuksesta tässä päätöksessä tarkoitetun avustuksen ja hoitaa muut avustukseen liittyvät toimenpiteet.

7 §
Hakemus

Kuorma-autojen ja niiden perävaunujen hankinta-avustusta haetaan kirjallisesti autorekisterikeskukselta. Hakemus on tehtävä viimeistään 30 päivänä marraskuuta 1993.

Hakemuksessa on esitettävä selvitys muun muassa:

1) ajoneuvon ja siihen kuuluvien varusteiden liikevaihtoverottomasta ostohinnasta;

2) myöhemmin toimitettavan tai asennettavan varusteen sitovasta hankintasopimuksesta, kuitenkin siten, että asennustöiden osuuden ei tarvitse olla sovittu kiinteään hintaan.

Hakemukseen tulee sisällyttää hakijan vakuutus siitä, että hakemuksessa mainitut varusteet on tarkoitettu käytettäväksi pääasiallisesti hakemuksessa mainitussa ajoneuvossa, jota käytetään Suomessa. Hakemukseen tulee sisällyttää luettelo kaikista niistä varusteista, joista avustusta haetaan.

8 §
Ajoneuvorekisteriin tehtävä merkintä

Myönnettyä avustusta koskevasta päätöksestä tehdään merkintä ajoneuvorekisteriin.

9 §
Avustuksen maksaminen eräissä tapauksissa

Jos avustusta haetaan sitovalla hankintaso-pimuksella tilatusta varusteesta, jota ajoneuvon käyttöönottoajankohtana ei vielä ole asennettu tai otettu käyttöön, avustus maksetaan sen jälkeen, kun varuste on asianomaisessa katsastuksessa todettu ajoneuvoon asennetuksi tai kun varuste muutoin todetaan hakijalle toimitetuksi taikka käyttöön otetuksi. Tätä koskeva selvitys on esitettävä autorekisterikeskukselle viimeistään 31 päivänä joulukuuta 1993.

Avustusta ei makseta varusteesta, jota koskevaa mainintaa ei ole sisällytetty ajoneuvon ensirekisteröinnin yhteydessä tehtyyn hakemukseen.

10 §
Avustuksen takaisin perintä

Avustus on kokonaan tai osaksi määrättävä maksettavaksi takaisin, jos avustuksen saaja on:

1) antanut avustusta hakiessaan olennaisessa kohdassa väärän tiedon;

2) salannut avustuksen myöntämiseen tai maksamiseen olennaisesti vaikuttavia seikkoja; tai

3) kieltäytynyt antamasta avustuksen maksamista tai valvontaa varten tarvittavia tietoja, asiakirjoja tai muuta aineistoa.

Avustus voidaan määrätä osittain maksettavaksi takaisin myös, jos ajoneuvon tai sen varusteiden hinta on ilmeisesti ollut vastaavan ajoneuvon tai sen varusteen hintaa olennaisesti korkeampi.

Takaisin maksettavalle avustukselle tai sen osalle on maksettava korkoa 16 prosentin vuotuisen korkokannan mukaan luettuna siitä ajankohdasta, jona avustus on suoritettu hakijalle, ajankohtaan, jona avustus maksetaan takaisin.

11 §
Muutoksenhaku

Autorekisterikeskuksen antamasta päätöksestä haetaan muutosta liikenneministeriöltä noudattaen, mitä muutoksenhausta hallintoasioissa annetussa laissa (154/50) säädetään.

12 §
Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1993.

Helsingissä 24 päivänä kesäkuuta 1993

Valtiovarainministeri
Iiro Viinanen

Vs. vanhempi hallitussihteeri
Heikki Kuitunen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.